Posiedzenie Zarządu Gł…

Członkowie Zarządu Główne…

Rokowania w Polskiej G…

W związku z rokowaniami s…

Agenda 2030 - związki …

Międzyzwiązkowy Zespół ds…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Stanowisko górniczych …

W odpowiedzi na akcje prz…

1% podatku dla podopie…

Porozumienie Związków Zaw…

Spotkanie członków EKE…

W Śląskim Urzędzie Marsza…

Prace Branży Energetyk…

W dniu 3 stycznia 2018 ro…

«
»
Facebook

Ocena Aktualizacji Krajowego Programu Reform na lata 2017/2018

Paweł Chorąży – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju otworzył spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020” w Warszawie w dniu 7 kwietnia 2017 roku. W czasie tego spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz pozostałych resortów odpowiadali na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych przez partnerów społeczno-gospodarczych do Krajowego Programu Reform, aktualizacji na lata 2017/2018. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Gryza – Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele poszczególnych resortów i przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, nauki i organizacji pozarządowych. Forum Związków Zawodowych na posiedzeniu reprezentował Grzegorz Trefon (PZZ „KADRA”).

W pierwszej części spotkania prowadząca posiedzenie Pani Aneta Piątkowska – Z-ca Dyrektora w Ministerstwie Rozwoju omówiła odpowiedzi na zgłoszone uwagi w formie pisemnej przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność, Pracodawców RP, ZRP, NOT-FSNT, EAPN Polska. Omówiono m.in. uwagę dotyczącą negatywnej oceny FZZ, NSZZ „Solidarność”, Pracodawców RP powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców, negatywną ocenę zamiaru powołania Rzecznika Przedsiębiorców zgłoszoną pisemnie przez NSZZ „Solidarność” i FZZ, a także wiele innych pozytywnych i negatywnych uwag wniesionych przed spotkaniem przez organizacje partnerów społecznych. Na spotkaniu dyskutowano szczególnie sprawy dotyczące tzw. srebrnej ekonomii w oparciu o założenia dokumentu „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, Program 500+, sprawy dotyczące „Gwarancji dla młodzieży”, problematyki ubóstwa w Polsce, a także prace rządu RP związane z wnioskami z przeprowadzonego przez MRPiPS przeglądu emerytalnego. Dyrektor Aneta Piątkowska odniosła się również do nowych działań, które pojawiły się po konsultacjach w KRP, tj. elektromobilność, Zintegrowane Programy Uczelni i Powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Następnie przeprowadzona została dyskusja, w której głos zabierali m.in. Małgorzata Starczewska-Krzysztofek (Kofederacja Lewiatan), Jakub Jasiński (Pracodawcy RP), Edyta Doboszyńska (ZRP), Katarzyna Pietrzak (OPZZ), Katarzyna Zimmer-Drabczyk (NSZZ „Solidarność”), Grzegorz Trefon (FZZ) i in. Pytania kierowane do przedstawicieli ministerstw dotyczyły ww. spraw, a także polityki ochrony środowiska, rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, rynku mocy, planów Polski na rzecz energii i klimatu oraz dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce. W odpowiedzi na pytania odpowiadali przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Energii i MRPiPS.

Drugą część spotkania poświęcono sprawom realizacji polityki spójności po 2020 roku, w kontekście opóźnień w debacie nad przyszłością tej polityki w UE ze względu na inne ważne debaty o: Brexit, deficyt zaufania do UE, kryzys migracyjny, terroryzm, niestabilne sąsiedztwo UE. Dyskutowano również o roli partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE. Przedstawicielki Ministerstwa Rozwoju przybliżyły działania na rzecz przyspieszenia wdrażania polityki spójności 2014-2020, a także doświadczenia wyniesione z obecnej Prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej (1 lipca 2016 – 30 czerwca 2017) w celu wypracowania wspólnej wizji odnośnie polityki spójności po 2020r.

Grzegorz Trefon