Posiedzenie Zarządu Gł…

Członkowie Zarządu Główne…

Rokowania w Polskiej G…

W związku z rokowaniami s…

Agenda 2030 - związki …

Międzyzwiązkowy Zespół ds…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Stanowisko górniczych …

W odpowiedzi na akcje prz…

1% podatku dla podopie…

Porozumienie Związków Zaw…

Spotkanie członków EKE…

W Śląskim Urzędzie Marsza…

Prace Branży Energetyk…

W dniu 3 stycznia 2018 ro…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ „KADRA”

W dniu 23 listopada 2016 r. w Mysłowicach odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PZZ „KADRA”. 

Dariusz Trzcionka – przewodniczący PZZ „KADRA” otworzył obrady i przywitał członków Rady Krajowej, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PZZ „KADRA” od ostatniego posiedzenia Rady w dniu 28 czerwca 2016 r. Przewodniczący podkreślił zaangażowanie PZZ „KADRA” i naszych organizacji członkowskich w rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Przewodniczący omówił również prace przedstawicieli naszej centrali w instytucjach dialogu społecznego, współpracę międzynarodową, wystosowane opinie do projektów ustaw, a także inicjatywy podejmowane na różnych szczeblach. Przewodniczący poinformował również o przyjęciu do PZZ „KADRA” nowej organizacji: Związku Zawodowego Kierowców i Pracowników Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, którego Przewodniczącym jest kol. Jarosław Doliński.

Jarosław Doliński

Jarosław Doliński

Po wystąpieniu przewodniczącego PZZ „KADRA”, przemawiali przewodniczący Sekcji branżowych omawiając merytorycznie działalność organizacji członkowskich.

Krzysztof Stefanek

Krzysztof Stefanek

Pierwszy głos należał do Krzysztofa Stefankaprzewodniczącego Sekcji Węgla Kamiennego. Sekcja W.K. podejmuje liczne działania i wraz przewodniczącymi organizacji należących do Sekcji uczestniczymy w licznych spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Energii. Sekcja styka się z wieloma problemami związanymi z procesem restrukturyzacji kopalń węgla. Przewodniczący Sekcji odniósł się do wczorajszego spotkania z Wiceministrem Energii w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Mieczysław Krupiński

Mieczysław Krupiński

Mieczysław Krupiński – z Sekcji Węgla Brunatnego omówił problemy pracowników w PGE, PAK, w tym trwające spory zbiorowe w Spółkach, a także odniósł się do zasobów bilansowych węgla brunatnego. M. Krupiński przedstawił informację z ostatniego posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. branży węgla brunatnego, w czasie którego wiceminister Grzegorz Tobiszowski zapowiedział przegląd i analizę do końca bieżącego roku stanu polskiego górnictwa węgla brunatnego w celu przygotowania zintegrowanego Programu dla sektora węgla kamiennego i brunatnego. W odniesieniu do sytuacji w PGE to od stycznia 2015 roku strona społeczna jest w Sporze Zbiorowym. Jednocześnie w każdej z lokalizacji trwały prace nad ustaleniem etatyzacji (zatrudnienia) do 2020 roku. W wielu oddziałach podpisano porozumienie o etatyzacji między stroną społeczną a pracodawcą. Niestety w kopalni Bełchatów Dyrektor Oddziału wykazał się brakiem woli porozumienia i mimo wielu propozycji ustępstw ze strony związkowej pozostał przy swoim stanowisku w wyniku którego ok. 600 osób straciłoby pracę. Wobec tego związki zawodowe działające w KWB Bełchatów podjęły decyzję o zakończeniu procesu mediacji i rozpoczęciu działań protestacyjnych. Wiele uwagi poświęcił aktualnym problemom kopalni i elektrowni Adamów, która ma pracować do 2018 roku, po czym ma zostać zlikwidowana. W miesiącu lipcu 2016 roku wstrzymana została produkcja w Odkrywce Koźmin, mimo pozostania w złożu 8,5 mln ton węgla. Z niewielkimi problemami prowadzone są prace odkrywki Adamów. Elektrownia Adamów w wyniku rozwiązań UE będzie pracować najprawdopodobniej do 2018 roku, co oznacza również pozostawienie w złożu ok. 12 mln ton węgla. Równie trudna jest sytuacja w Kopalni Konin, która stara się o decyzję na rozpoczęcie produkcji z odkrywki Ościsłowo, gdyż w obecnie eksploatowanym złożu brakuje węgla. PAK z elektrowniami Konin i Adamów produkują około 7% energii elektrycznej w Polsce, a zamknięcie ich produkcji stanowi zagrożenie dla około 30 tys. osób (7 tys. pracowników) w tych regionach, gdzie panuje już teraz bezrobocie sięgające 16%. Brak tych elektrowni może wpłynąć na pogorszenie stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Również sytuacja w KWB Turów jest trudna z powodu osunięcia się zwałowiska w dniu 27 września 2016r.

Marek Wyszka

Marek Wyszka

W imieniu Sekcji Hutnictwa głos zabrał Marek Wyszka. Przewodniczący skupił się na omówieniu problemów pracowników wynikających z kondycji branży hutniczej. Branża przeżywa trudny okres szczególnie wobec malejących cen wyrobów hutniczych, rosnących zagrożeń polityką klimatyczną UE, co przekłada się na zatrudnionych w branży pracowników. Do Polski i UE nadal napływa tania stal z Rosji, Chin, Białorusi, i Ukrainy. Energochłonny sektor jakim jest hutnictwo ma trudności pozostać konkurencyjnym wobec sytuacji wysokich cen energii, które mają jeszcze wzrosnąć. Dla sekcji realnym zagrożeniem jest wdrażany pakiet klimatyczny. Efektem działań związków zawodowych jest nałożenie przez UE na Chiny ceł w wysokości od 43,5% do 81,5% na rury bez szwu. Proces dowodowy stosowania przez ten kraj cen dumpingowych trwał 3 lata. M. Wyszka następnie odniósł się do sytuacji organizacji zakładowych w firmach hutniczych i do zaplanowanych oraz rozpoczętych inwestycji, remontów instalacji produkcyjnych, służących poprawie stanu ochrony środowiska.

Przewodniczący M. Wyszka podkreślił problem rosnących braków wykwalifikowanych pracowników technologicznych i specjalistów ds. produkcji w firmach hutniczych. Sposobów rozwiązania tych problemów na dziś praktycznie nie widać. M. Wyszka skupił też na omówieniu udziału polskich hutników z ArcelorMittal i ISD Częstochowa w manifestacji w dniu 9 listopada 2016r. w Brukseli w której wzięło udział 15 tysięcy pracowników hutnictwa pod hasłem NIE MA EUROPY BEZ STALI.

Joanna Kwiecień

Joanna Kwiecień

Przewodnicząca Sekcji Zaplecza Górniczego – kol. Joanna Kwiecień podkreśliła, że obecnie sektor stara się dostosować do problemów sektora węglowego. Ze względu na rosnące problemy z kondycją górnictwa w Polsce, spółki kooperujące w górnictwem starają sobie rekompensować kryzys w Kraju ekspansją zagraniczną i przenoszą swoją aktywność na rynki zagraniczne, gdzie górnictwo lepiej się rozwija niż w Polsce (np. Rosja, Kazachstan, Wietnam, Indie, Turcja, Ameryka Południowa i Bliski Wschód). Przewodnicząca zauważyła postępujące procesy koncentracji i scalania firm kooperujących z górnictwem (np. Grup Famur i Kopex). Według niej sprzedaż na rynki zagraniczne rośnie i obecnie wynosi już 32,9% wartości całkowitej sprzedaży.

Krzysztof Krusiński

Krzysztof Krusiński

Przewodniczący Krzysztof Krusiński z Sekcji Cynku, Ołowiu, Soli i innych kopalin pokreślił znaczenie prac na nowo powstałym ZUZP w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” w Inowrocławiu. Po wejściu Solino do Grupy „Orlen” ZUZP został wypowiedziany i konieczne było rozpoczęcie wypracowania nowego układu pracy. Grupa Orlen posiada 100% akcji Kopalni „Solino”. Najważniejsze kompromisowe zapisy ZUZP to utrzymanie dodatkowych wypłat „Barbórki”, 14-pensja i utrzymanie deputatu węglowego. Przewodniczący K. Krusiński omówił również sytuację w ZGH „Bolesław”, w której trwają rozmowy na temat przyrostu płac na rok 2017. Podpisano porozumienie świadczeń przedemerytalnych.

Anna Zięba - Kuczera

Anna Zięba – Kuczera

Anna Zięba – Kuczera z Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podkreśliła, że obecnie mamy 12 organizacji zakładowych w Sekcji, które były zaangażowane w spotkania z Zarządem PGNiG S.A. na temat zmian organizacyjnych branży, regulaminów około układowych i sporu zbiorowego. Były również negocjacje dotyczące regulaminów socjalnych, konsolidacji i przekształcenia spółek. Sekcja zaangażowana jest w prace Związkowej Komisji Koordynacyjnej PGNiG S.A., Komisji Socjalnej i w innych zespołach. W spotkaniach Sekcji uczestniczyli wiceprezes PGNiG S.A., dyrektorzy departamentów PGNiG SA oraz Dariusz Trzcionka – przewodniczący PZZ „KADRA”. W GK PGNiG doszło do dużych zwolnień grupowych, zwolnień w ramach PDO oraz ze względu na likwidację poszczególnych stanowisk pracy.

Andrzej Domagała

Andrzej Domagała

Przewodniczący Andrzej Domagała z Sekcji Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych zwrócił uwagę Rady Krajowej na problemy pracowników i toczące się negocjacje w PKM Katowice Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, DECA Energy w Katowicach, Zakładach elektrociepłowni Rybnik, Spółce energetycznej Jastrzębie S.A., MPK Częstochowa Sp. z o.o., MPK Zawiercie Sp. z o.o.

Andrzej Marciszewski

Andrzej Marciszewski

Przewodniczący Andrzej Marciszewski z Sekcji Pozostałych Zakładów omówił toczące się negocjacje z Toyota Motor w Wałbrzychu i plany pracodawcy połączenia w kwietniu 2017 roku fabryki Toyota Motor Manufakturing w Wałbrzychu z fabryką Toyota Motor Industries w Jelczu-Laskowicach. Inne tematy dotycząły zakończonego sporu zbiorowego w Opel Gliwice i dalszych negocjacji z pracodawcą, sprawy związane z powstałym Centrum Usług Wspólnych, spór zbiorowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, porozumienie w FUB, zmiany w ZUZP w NFZ w Katowicach, zawieszenie sporu zbiorowego w KOK i zmiana schematu organizacyjnego ZIT wraz z obsługą nowych systemów informatycznych.

Piotr Szereda

Piotr Szereda

W trakcie spotkania została przedstawiona informacja przez Krzysztofa Stefanka, Wiceprzewodniczącego PZZ „KADRA”  o planie budżetu PZZ „KADRA” na 2017 roku. Projekt budżetu i jego wykonanie zostało również omówione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZZ „KADRA” – Piotra Szeredę (sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej).

Krzysztof Bochnia

Krzysztof Bochnia

W ostatniej części posiedzenia Rady Krajowej dr Krzysztof Bochnia omówił prace zespołu Rady Dialogu Społecznego nad projektem zmian w ustawie o związkach zawodowych. Prace nad Ustawa trwają w RDS od kilku miesięcy. Nasz ekspert dr K. Bochnia jest członkiem zespołu RDS z ramienia Forum Związków Zawodowych.

Spotkanie Rady Krajowej podsumował końcowymi wnioskami i zakończył Przewodniczący Dariusz Trzcionka złożeniem życzeń członkom z okazji zbliżających się Świąt Górnika i Bożego Narodzenia.

GT

Galeria zdjęć:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.