Zarząd Główny

Przewodniczący Dariusz Tr…

Zespół problemowy ds. …

W dniu 16 kwietnia 2018r.…

XX Konferencja Problem…

W dniach 12-13 marca 2018…

Posiedzenie Zarządu Gł…

Członkowie Zarządu Główne…

Rokowania w Polskiej G…

W związku z rokowaniami s…

Agenda 2030 - związki …

Międzyzwiązkowy Zespół ds…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Rada Ochrony Pracy o chorobach zawodowych i tych związanych z pracą

W czasie posiedzenia w dniu 7 lutego 2017 roku Rada Ochrony Pracy w siedzibie parlamentu omówiła problem chorób zawodowych i związanych z pracą. Rada pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreślono, że priorytety działalności i hierarchia zadań zostały właściwie określone i rzetelnie udokumentowane. W obradach uczestniczył z ramienia Forum Związków Zawodowych – Dariusz Trzcionka (Przewodniczący PZZ „KADRA”) i Stanisław Stolorz (Przewodniczący FZZK). Z ramienia PIP w obradach brał udział główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

Choroby zawodowe były jednym z ważniejszych tematów merytorycznych omawianych na posiedzeniu ROP. Według danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w 2015 r. zanotowano w Polsce 2 094 przypadki chorób zawodowych. Najwięcej z nich stanowiły:

  • choroby zakaźne lub pasożytnicze,
  • pylice płuc,
  • przewlekłe choroby narządu głosu oraz obwodowego układu nerwowego.

Najliczniejszą kategorią zawodową w śród osób ze stwierdzoną chorobą zawodową byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowiący 558 osób. W tej liczbie dominowali robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń tj. 278 osób.

Zachorowalność na choroby zawodowe w Polsce w 2015 r. w poszczególnych sekcjach działalności społeczno – gospodarczej wynosiła w:

  • przetwórstwie przemysłowym – 570 przypadków,
  • rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – 568 przypadków,
  • górnictwie i wydobyciu – 326 przypadków,
  • edukacji – 239 przypadków,
  • opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 153 przypadków.

Z danych Instytutu wynika, że zapadalność na choroby zawodowe systematycznie maleje. W okresie od 2008 r. do 2015 r. zmniejszyła się liczba nowych przypadków chorób zawodowych o ponad 40%.

Posiedzenie zostało również poświęcone sprawom formalnym, w tym m.in. zaopiniowaniu kandydatury Dariusza Mińkowskiego na zastępcę Głównego Inspektora Pracy. W trakcie posiedzenia rada pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka Sejmu dotyczący odwołania Zbigniewa Ryfki ze stanowiska zastępcy głównego inspektora pracy w związku ze złożoną rezygnacją. Negatywnie zaopiniowała natomiast wniosek marszałka dotyczący powołania na to stanowisko Dariusza Mińkowskiego. Po ożywionej dyskusji Rada Ochrony Pracy również negatywnie zaopiniowała wnioski Głównego Inspektora Pracy o zamiarze odwołania Małgorzaty Porażyńskiej (na jej prośbę) ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy oraz Mariana Szyszko ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Szczecinie.

Pełny przebieg posiedzenia Rady Ochrony Pracy, gdzie podczas dyskusji sformułowano wiele godnych refleksji i autorefleksji – do obejrzenia transmisji na stronie Sejmu RP:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=D4D3418BD7A19D50C12580C0002A36D0

GT