Spotkanie Komisji Młod…

W dniu 3 kwietnia 2017 ro…

To już VII turniej ten…

Dnia 1 kwietnia 2017r.  j…

Wybory Komisji Młodych…

W dniu 31 marca 2017 roku…

Zarząd Główny Forum Zw…

Forum Związków Zawodowych…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Dariusz Trzcionka – Przew…

Posiedzenie Sekcji bra…

W dniu 16 marca 2017 roku…

KOMISJA MŁODYCH - POSI…

Informujemy, że w dniu 31…

Zarząd MZZ „Kadra” Gór…

W dniu 13 marca w siedzib…

«
»
Facebook

Załóż Związek Kadra

ZASADY TWORZENIA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

 • Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje pracownikom, bez względu na podstawę stosunku pracy, a więc zarówno pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę.
 • Osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę zachowują prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych; nie zostało natomiast nadane im prawo tworzenia związków zawodowych.
 • Prawo zrzeszania się w związki zawodowe nie obejmuje osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło.
 • Przynależność do związków zawodowych jest dobrowolna – dobrowolne jest także wstąpienie i wystąpienie.
 • Związek zawodowy może zostać założony przez co najmniej 10 osób (uprawnionych do tworzenia związków zawodowych).
 • Zebranie założycielskie Związku Zawodowego podejmuje uchwałę o założeniu Związku Zawodowego.
 • W następnej kolejności zebranie założycielskie Związku Zawodowego dokonuje wyboru Komitetu Założycielskiego (3 – 7 osób), który będzie reprezentował założycieli i dokona rejestracji Związku Zawodowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Następnie Zebranie założycielskie uchwala Statut Związku Zawodowego. Statut powinien określać przedmiot i zakres działalności związku, strukturę organizacji, zasady członkostwa i źródła finansowania oraz osoby uprawnione do reprezentowania Związku na zewnątrz.
 • Komitet założycielski w terminie 30 dni od dnia utworzenia Związku Zawodowego składa wniosek o rejestrację Związku w KRS. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest przez sądy rejestrowe. Wniosek o rejestrację należy złożyć na urzędowym formularzu. Formularze dostępne są w sądach rejestrowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę Związku Zawodowego.

Formularze związane z rejestracją w KRS należy:
 • wypełniać czytelnie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami,
 • wypełniać tylko jasne pola,
 • we wszystkich wypełnionych polach, w których istnieje możliwość wyboru, należy wstawić znak X w odpowiednim kwadracie, wszystkie pola, w których nie będą wpisywane odpowiednie informacje przekreślić.

Do wniosku o rejestrację Związku Zawodowego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • egzemplarz Statutu Związku,
 • protokół z zebrania założycielskiego,
 • uchwałę o powołaniu Związku Zawodowego,
 • uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu,
 • uchwałę w sprawie wyboru komitetu założycielskiego,
 • listę założycieli.

Nie jest wymogiem bezwzględnym, aby na zebraniu założycielskim dokonać wyboru władz Związku tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wyboru tego można dokonać już po zarejestrowaniu Związku Zawodowego. Jednakże ze względów organizacyjnych byłoby wskazane, aby wybór tych organów dokonał się również na zebraniu założycielskim Związku Zawodowego. W tym przypadku należy podjąć dodatkowo dwie uchwały:

 • uchwałę o powołaniu Zarządu,
 • uchwałę o powołaniu organu nadzoru (Komisji Rewizyjnej) przewidzianego w Statucie.
 • Powyższe dokumenty muszą być wówczas załączone do wniosku. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dodatkowej pomocy przy tworzeniu własnej organizacji związkowej prosimy o kontakt z naszym Biurem Prawnym.

PZZ „Kadra”
ul. Obroki 77
40 -833 Katowice
Polska
e-mail: kadra[at]kadra.org.pl
tel. +48 032 204 6571
fax. +48 032 250 6530