Uwagi do Europejski Zi…

Porozumienie Związków Zaw…

Województwo Śląskie ma…

W konferencji pt. W kieru…

Konferencja klimatyczn…

W dniach od 2 do 13 grudn…

Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Krzysztof Wójcik - ods…

Krzysztof Wójcik - odszed…

Kampania - Razem w pra…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ „KADRA”, 21 czerwca 2017

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” otworzył posiedzenie i przywitał członków Rady Krajowej w dniu 21 czerwca 2017 roku w Mysłowicach. Rada Krajowa zapoznała się z realizacją budżetu Porozumienia za 2016 rok, a także wysłuchała sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego w imieniu Zarządu Głównego i Przewodniczących Sekcji Branżowych.

W czasie swojego wystąpienia Przewodniczący Dariusz Trzcionka przedstawił działania przedstawicieli PZZ „KADRA” w instytucjach dialogu społecznego na poziomie sektorowym i krajowym. Przewodniczący opisał również aktywność Kadry w Forum Związków Zawodowych, w tym nawiązał do ostatniego Nadzwyczajnego Kongresu FZZ w miejscowości Ossa pod Warszawą. Przewodniczący przybliżył zorganizowane w ciągu ostatnich 6-miesięcy szkolenia, działalność międzynarodową i zmiany w związku, a także działalność Komisji Młodych.

Barbara Mierzejewska – w imieniu Komisji Rewizyjnej stwierdziła w odniesieniu do realizacji budżetu, że KR nie wnosi uwag do wydatków pod względem merytorycznym, a dokumentacja finansowa jest prowadzona prawidłowo, wpływy i wydatki są zgodne z założeniami preliminarza.

W imieniu Sekcji Węgla Kamiennego przemawiał Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący Sekcji. Zdał informację z prac organizacji członkowskich. Ostatnie spotkanie Sekcji miało miejsce w dniu 12 kwietnia 2017r. a najważniejsze wydarzenie dotyczyło przekazania kopalń KHW do PGG Sp. z o.o. oraz wejścia członków związków zawodowych Kadra w struktury MZZ „KADRA” Górnictwo. Wiceprzewodniczący Sekcji wskazał również na spotkania z kierownictwem spółek i polskiego rządu oraz na wystąpienia skierowane: do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie KWK „Krupiński”; do ministra środowiska Jana Szyszko dotyczące pakietu zimowego, zasad sprawiedliwej transformacji, systemu ETS i włączenia związków zawodowych w przygotowanie mechanizmów łagodzących skutki dla pracowników przy wprowadzaniu polityki niskoemisyjnej; do Głównego Geologa Kraju Mariusza O. Jędrysek w sprawie planów ruchu zakładów górniczych i koncesji, a także w sprawie projektu nowego Prawa wodnego, odnośnie wymagań uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przed uzyskaniem koncesji – wystąpienie do ministra środowiska Jana Szyszki.

Przewodniczący Mieczysław Krupiński z Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego zauważył, że Sekcja aktywnie angażuje się pracę w Trójstronnym Zespole Branżowym, członkowie Sekcji czynią starania o zdobycie koncesji dla branży w odkrywkach Złoczew, Gubin, Ościsłowo i w innych miejscach w Polsce. Przewodniczący M. Krupiński wyraził niezadowolenie z postawy Dyrekcji GDOŚ, który w odpowiedzi na prośbę związków zawodowych o spotkanie dotyczące odkrywki Ościsłowo odpowiedział odmownie związkom zawodowym, gdy w tej samej sprawie spotyka się bez żadnych oporów z organizacjami ekologów. Sekcja z dużym niepokojem rejestruje również utrudnienia ze strony ZUS przy wydawaniu decyzji o emeryturę,  utrudniając wielu pracownikom rozpatrywanie wniosków emerytalnych poprzez sztuczne przedłużanie procedury ich rozpatrywania. Przewodniczący M. Krupiński wiele uwagi poświęcił sprawie udziału kol. Waldemara Jończyka, Pawła Dzikowskiego, Grzegorza Matuszaka przy opracowywaniu Strategii dla Branży Węgla Brunatnego do roku 2030 w specjalnie powołanym do tego Zespole.

Przewodniczący Andrzej Domagała – Sekcja Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych zauważył, że związki zawodowe Kadra borykają się często z wprowadzaniem nowego regulaminu wynagradzania, w których pracodawca wpisuje do aneksu nowe stawki osobistego zaszeregowania bez uzgodnień ze stroną pracowników. Część pracodawców nie respektuje również zapisów ustawy o związkach zawodowych. Przewodniczący odniósł się również do pozytywnych przykładów funkcjonowania organizacji związkowych KADRA w MPK Częstochowa i PKM Katowice gdzie poprawiły się warunki pracy i wynegocjowano podwyżki płac dla zatrudnionych dzięki konstruktywnemu dialogowi z pracodawcami. Ponadto przedsiębiorstwa inwestują i zakupiły około 40 nowych autobusów. Przewodniczący A. Domagała zauważył, że są plany zakupu dodatkowych nowych autobusów elektrycznych w przyszłym roku.

Mariusz Ciupiński – Przewodniczący sekcji hutniczej odnotował pozytywny wpływ funduszy unijnych i wzrostu gospodarczego w Polsce, które przyczyniają się do tworzenia dobrego gruntu dla rozwoju rynku stali. Polska w tym okresie awansowała na 18 pozycję światowej listy producentów stali, mimo remontów pieca w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland. Jednak narastają obawy o brak ochrony przed rynkami wschodnimi, które są w głównej mierze nastawione na eksport. Same tylko Chiny mają udział prawie 50% w światowej produkcji stali. Według niego aby chronić rynek potrzeba mądrej polityki ochrony poprzez cła antydumpingowe, jakość i certyfikaty. Obecnie około 40% stali w Polsce pochodzi z importu. Przewodniczący M. Ciupiński pytał więc jak mamy chronić  nasz rynek, skoro UE chce obciążyć hutnictwo opłatami za emisję CO2 do 30 euro. Ponadto ma wzrosnąć cena energii elektrycznej za emisję gazów do 35-40%. To wszystko przełoży się na finalną cenę naszych wyrobów, więc dobrze będzie gdy cła wyrównają te koszty, tak abyśmy w utrzymali konkurencyjność. Mariusz Ciupiński poinformował szczegółowo o sytuacji pracowników w zakładach Celsa Huta Ostrowiec, ArcelorMittal Poland S.A., Alchemia – Walcownia Rur Batory, Alchemia – Rurexpol, ISD Huta Częstochowa, Koksownia Nowa i Elsen S.A. Podsumowując przewodniczący zauważył braki kadr w branży, widmo kar i wzrostu cen za emisję CO2, które czarno kreują widoki hutnictwa w Polsce.

Janusz Adamski – Przewodniczący Sekcji Cunku, Ołowiu i Soli poinformował o wynegocjowaniu podwyżek płacy o 5% dla pracowników Kopalni Soli Kłodawa. W kopalni Solino wynegocjowano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników firmy. W ZGH Bolesław rozpoczęto nowe inwestycje, w tym budowę nowej Hali wanien w części hutniczej zakładu, z kolei na części przeróbki mechanicznej pojawiły się problemy związane ze składowaniem odpadów poflotacyjnych – uzyskane wszystkie pozwolenia na składowanie zostały zaskarżone przez Stowarzyszenie Zielony Ring Przemszy. W spółce dokonano również zmiany Rady Nadzorczej  i włączono w struktury ZGH Bolesław nową Spółkę zależną o nazwie RECYKLING. Pracownicy w czerwcu uzyskali nagrodę roczną, a co kwartał wypłacana jest premia eksportowa uzależniona od cen giełdowych.

Joanna Kwiecień – Przewodnicząca Sekcji Zaplecza Górniczego zauważyła, że pomimo trudnej sytuacji w górnictwie zakłady zaplecza górniczego po raz kolejny znalazły sposób nie tylko na przetrwanie kryzysu, ale również na dalszy rozwój. Polski rynek węgla się kurczy, na 50 tys. pracowników górnictwa przypada około 150 tysięcy pracowników zaplecza, a kopalnie w ciągu ostatnich 2 lat zamówiły czterokrotnie mniej sprzętu górniczego niż w latach ubiegłych. Dlatego firmy zaplecza poszerzają swoją ofertę dla górnictwa odkrywkowego, energetyki i sektora usługowego. Nadal trwa ekspansja na rynki  zagraniczne do Indii, Indonezji,  Wietnamu czy nawet do Australii. Stałymi odbiorcami pozostają Kazachstan, Rosja, Turcja i Ukraina. Tylko w Famur S.A. przychody ze sprzedaży ogółem za 2016 rok wzrosły w stosunku do 2015 roku aż o 40%, a w segmencie obejmującym górnictwo odkrywkowe, usługi dla górnictwa oraz urządzenia przeładunkowe o 8%. Duże nadzieje branża wiąże z budową nowych kopalń w Polsce i rozbudową oraz modernizacją już istniejących. Pozytywnym przykładem są modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla KWK Budryk, budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą powierzchniową dla Tauron Wydobycie. Związki z powodzeniem wynegocjowały podwyżki dla pracowników a problemem staje się brak wykwalifikowanej kadry w strefie produkcji.

Józef Ryl – Przewodniczący Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poświęcił wiele uwag rozmowom z Zarządem PGNiG S.A. dotyczącym negocjacji zmian organizacyjnych, około układowych, sporu zbiorowego. W okresie ostatnich 6 m-cy przedstawiciele pracują w Komisji Socjalnej, zespołach roboczych ds. negocjacji regulaminów około układowych, podziału funduszu socjalnego. W PGNIG w dalszym ciągu prowadzona jest restrukturyzacja zatrudnienia w formie zwolnień grupowych, programu PDO i likwidacji poszczególnych stanowisk pracy. W Zakładzie Gazowniczym w Bydgoszczy została utworzona nowa organizacja związkowa KADRA, która przystąpi do PZZ „KADRA” po spełnieniu wszystkich wymogów.

Posiedzenie Rady Krajowej PZZ „KADRA” zamknął Przewodniczący Dariusz Trzcionka deklarując gotowość do aktywnej pomocy członkom Porozumienia i dziękując za udział w spotkaniu. Zachęcił on również do informowania sekretariatu o zbliżających się spotkaniach z pracownikami, w których mogą uczestniczyć przedstawiciele PZZ „KADRA”. Kolejne posiedzenie Rady Krajowej odbędzie się pod koniec tego roku.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.