Koalicja na rzecz spra…

Koalicja europejskich zwi…

Życzenia barbórkowe

Koleżanki i koledzy! Z o…

Zespół regionalny ds. …

Grzegorz Pytel - członek …

Spotkanie z Panią Mini…

Przedstawiciele polskich …

Sprawiedliwa transform…

PZZ "KADRA" uczestniczy w…

KADRA KWB Turów uczest…

Związek Zawodowy "KADRA" …

Pismo do Ministerstwa …

PZZ "KADRA" skierowało pi…

Europejski przemysł wy…

IndustriAll Europe zoorga…

«
»
Facebook

Zespół regionalny ds. sprawiedliwej transformacji

Grzegorz Pytel – członek Zarządu Głównego PZZ „KADRA” zabrał głos w czasie VIII spotkania Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim, które otworzył Marszałek Jakub Chełstowski. Grzegorz Pytel w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę umowy społecznej, potrzeby zapewnienia wsparcia dla sektora okołogórniczego, a także opisał specyficzną sytuację oraz potrzeby subregionu rybnickiego w procesie transformacji. Nasz przedstawiciel w zespole odniósł się również do uwag i pytań KE skierowanych w odpowiedzi na opracowany TPST, a także podkreślił rolę budowania świadomości zmian wśród pracowników i roli edukacji w regionach górniczych. Natomiast koncentrując się na inwestycjach powinniśmy myśląc o celach sprawiedliwej transformacji mieć na uwadze potrzeby rozwojowe przedsiębiorców i nowe miejsca pracy.

W czasie spotkania omówiono aktualne toczące się negocjacje między przedstawicielami samorządu regionu, rządu RP i Komisją Europejską związane zprzygotowaniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Na spotkaniu omówiono również projekt dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, który ma pomóc zorganizować sposób podziału środków w kwocie około 4,8 mld EUR z funduszy Unii Europejskiej w woj. śląskim w nowej perspektywie finansowej.

Pani Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego ŚUM podsumowała prowadzony proces konsultacji i partycypacji społecznej, na który składało się łącznie 33 spotkania obejmujące ponad 1800 osób w formie warsztatów eksperckich, seminariów partycypacyjnych, wspólnych warsztatów dla FE SL2021-2027 i dla TPST oraz warsztaty dedykowane różnym środowisko m.in. związkom zawodowym. Pani Dyrektor zaprezentowała  również cele polityki spójności 2021-2027:

  • CP1 Bardziej inteligentna Europa,
  • CP2 Bardziej ekologiczna niskoemisyjna Europa
  • CP3 Lepiej połączona Europa
  • CP4 Bardziej prospołeczna Europa
  • CP5 Europa bliższa obywatelom
  • CP6 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie miał za zadanie umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Grzegorz Trefon