Na drodze do COP24. Wę…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Na drodze do COP24. Mi…

Przewodniczący PZZ „KADRA…

Na drodze do COP24 - p…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Bogusław Studencki Sek…

Bogusław Studencki – Wice…

25-lecie MZZ KADRA Hut…

Międzyzakładowy Związek Z…

PROTEST SŁUŻB MUNDUROW…

 WYRAZY POPARCIA I SOLIDA…

Zarząd Główny PZZ "KAD…

Dariusz Trzcionka przewod…

Związki zawodowe PSG S…

Działające w Polskiej Spó…

«
»
Facebook

KOMISJA REWIZYJNA

 Piotr  SZEREDA Przewodniczący Komisji
 Piotr Szereda
 Barbara MIERZEJEWSKA
Członek Komisji  Barbara Mierzejewska
 Krzysztof  KERGER Członek Komisji  Krzysztof Kerger
Marek  WYSZKA Członek Komisji  Marek Wyszka
Wiesław  STAR Członek Komisji  Wiesław Staroń

Rozdział IX.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym KADRY.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków wybranych na Zjeździe Krajowym.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna podlega Zjazdowi Krajowemu i sprawuje kontrolę nad działalnością KADRY w zakresie realizacji uchwał organów statutowych KADRY, a w szczególności:
a. kontroluje wykonanie uchwał i decyzji Zjazdu Krajowego, Rady Krajowej, Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego,
b. kontroluje gospodarkę majątkową KADRY,
c. przedkłada Radzie Krajowej, Zarządowi Głównemu i Prezydium Zarządu Głównego corocznie do dnia 30 czerwca bieżącego roku informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli za rok poprzedni oraz uwagi i wnioski pokontrolne,
d. składa Zjazdowi Krajowemu raz na cztery lata sprawozdanie ze swej działalności oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium organom i osobom odpowiedzialnym za realizację zadań statutowych KADRY,
e. corocznie w okresie do dnia 30 listopada danego roku opiniuje projekt budżetu, i przedstawia opinię Radzie Krajowej oraz ocenia bilans KADRY.
5. Komisja Rewizyjna rozpatruje spory międzyzwiązkowe i przedstawia wnioski do Zarządu Głównego.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, w jego miejsce wchodzi kandydat , który uzyskał kolejną największą ilość głosów .
7. W przypadku niemożności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w sposób określony w ust. 6 przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej.