Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Sekcja Pozostałych Zakładów

 

Władze Sekcji

Wioletta Janoszka Przewodniczący Sekcji

Skład sekcji

Marta Górska Telekomunikacja Polska S.A. profesjon@telekomunikacja.pl
Wioletta Janoszka Konsorcjum Ochrony Kopalń  wjanoszka@op.pl
Barbara Jasińska-Musik ZZ Pracowników Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim
Krzysztof Kwitek Zakład Informatyki i Telekomunikacji  k.kwitek@kwsa.pl
Halina Krzemień  COIG w Katowicach zzcoigsa@gmail.com

 

Roman Waniek ZZ Pracowników Powierzchni KHW S.A.

Regulamin Sekcji Pozostałych Zakładów
Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA”

Na podstawie Art. 25 ust. 4 Statutu Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA” uchwalonego na Zjeździe Krajowym w dniu 17 listopada 2010 r.  Rada Krajowa uchwala Regulamin Sekcji Pozostałych Zakładów o następującej treści:

Rozdział I      Przepisy wstępne
§ 1

1. Regulamin określa zasady pracy Sekcji Pozostałych Zakładów, zwanej w dalszej części Regulaminu „Sekcją”

2. Zasady przeprowadzania wyborów członków Zarządu Głównego  w ramach Sekcji, reguluje Ordynacja Wyborcza, uchwalona zgodnie z Art. 22 ust. 3 lit. h) Statutu KADRY.

§ 2

1. Przynależność organizacji zrzeszonej do Sekcji Pozostałych Zakładów ustalana jest w uchwale  Zarządu Głównego, dotyczącej przyjęcia organizacji związkowej w poczet organizacji zrzeszonych. Odpis uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym Zarząd Główny doręcza Przewodniczącemu Sekcji.

2. W ramach Sekcji, organizacje zrzeszone są reprezentowane przez przewodniczących organów (władz) wykonawczych tych organizacji, wybranych zgodnie ze statutem tej organizacji. Dane osób, o których mowa w zdaniu pierwszym muszą być ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacja zrzeszona może być również reprezentowana przez pełnomocnika, który przedłoży pisemne pełnomocnictwo, określające jego zakres, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji zrzeszonej, zapisanymi w jej statucie i ujawnionymi w KRS. Przed przystąpieniem do obrad osoba reprezentująca organizację zrzeszoną zobowiązana jest przedstawić Przewodniczącemu Sekcji oryginał bądź uwierzytelniony odpis aktualnego odpisu KRS bądź pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa nie może być starszy niż jeden miesiąc.

3. W razie braku wskazanych w ust. 2 dokumentów, bądź  wątpliwości co do istnienia bądź zakresu umocowania osoby reprezentującej organizację zrzeszoną, Przewodniczący Sekcji może odmówić dopuszczenia ww. osoby do uczestniczenia w  obradach. Na decyzję Przewodniczącego Sekcji nie przysługuje odwołanie.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 obrady Sekcji prowadzi się w normalnym trybie, zaś organizacji zrzeszonej nie przysługuje prawo do kwestionowania w jakimkolwiek trybie ważności podjętych na tym posiedzeniu uchwał, o ile została w sposób prawidłowy powiadomiona o miejscu, terminie i przedmiocie obrad Sekcji.

§ 3

1. Pracami Sekcji kieruje Przewodniczący Sekcji lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący Sekcji, a także jego zastępcy wybierani są w trybie uchwały Sekcji, na wspólną czteroletnią kadencję.

§ 4

1.  Obrady sekcji odbywają się w miarę potrzeb, jednakże  nie mniej niż dwa razy w roku.

2.  Obrady Sekcji zwołuje Przewodniczący Sekcji z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek:

a)    osób reprezentujących minimum 25 % ilości organizacji zrzeszonych będących członkami sekcji, określający porządek obrad,

b)    na wniosek Przewodniczącego KADRY bądź upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego KADRY, określający porządek obrad.

3.  Posiedzenie zwołuje się w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku wyznaczając jego termin zgodnie z zasadami określonymi  § 5.

4.  W razie nie zwołania posiedzenia w trybie opisanym w ust. 1 posiedzenie zwołuje Przewodniczący KADRY, bądź upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący KADRY.

Rozdział II     Zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń Sekcji
§ 5

1. O terminie, miejscu  posiedzenia  i porządku obrad, członkowie Sekcji są zawiadamiani drogą elektroniczną lub na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

2. Zawiadomienie o terminie  posiedzenia nie może być wysłane później  niż  14 dni przed terminem odbycia posiedzenia.

3. W ciągu 4 dni od daty otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu, organizacje zrzeszone mogą na piśmie przedstawić Przewodniczącemu Sekcji propozycje co do porządku obrad.

4. Decyzję, co do ostatecznego  porządku obrad głosuje się w czasie posiedzenia Sekcji.

§ 6

1. Posiedzeniami Sekcji kieruje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Sekcji.

2. Przed otwarciem posiedzenia osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, podpisują listę obecności, wyłożoną w tym celu u Przewodniczącego Sekcji.

3. Otwierając posiedzenie, Przewodniczący odczytuje listę obecności informując o osobach, które nie zostały dopuszczone do udziału w posiedzeniu na podstawie § 2 ust. 3 i 4.

4. Następnie Przewodniczący odczytuje proponowany porządek obrad i odbywa się głosowanie nad jego przyjęciem.

5. W dalszej części,  posiedzenie odbywa się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

6. Uchwały Sekcji zapadają zwykłą większością głosów.

7. W przypadku równej liczby głosów o wyniku glosowania decyduje Przewodniczący Sekcji.

8. Z przebiegu posiedzenia spisuje się protokół, do którego załącza się listę obecności wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3. Protokół podpisuje Przewodniczący Sekcji. Protokół zawiera: datę i miejsce odbycia obrad, porządek obrad, treść podjętych uchwał, informacje dodatkowe. Protokołując podjęte uchwały zapisuje się ilość głosów oddanych ?za”, ?przeciw” i ?wstrzymujących się”. Protokół należy sporządzić bez zbędnej zwłoki.

9. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Sekcji.

10. Przewodniczący Sekcji prowadzi księgę protokołów.

11. W posiedzeniach Sekcji mogą uczestniczyć w celach konsultacyjnych lub obsługi merytorycznej pracy Sekcji osoby będące członkami zrzeszonych organizacji, ale niewymienione w § 2 ust. 2.

Rozdział III     Cele i zadania Sekcji
§ 7

Sekcja jest ciałem konsultacyjnym w ramach Rady Krajowej PZZ  KADRA.

§ 8

1. Sekcja reprezentuje interesy branżowe zrzeszonych organizacji.
2. Władze Sekcji są uprawnione do reprezentowania interesów branży na forum rządowym, samorządowym, właścicieli i pracodawców.

Rozdział IV Przepisy końcowe
§ 9

1. Działalność Sekcji jest finansowana ze środków PZZ KADRA.

§ 10

1. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Sekcję oraz zatwierdzenia przez Radę Krajową.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Krajową.