Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Współpraca

Współpraca z zagranicą

Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra” jest członkiem organizacji międzynarodowych (industriAll): Europejskiej Federacji Pracowników Przemysłowych i Globalnego Związku Pracowników Przemysłu. W przeszłości współpracowaliśmy i byliśmy członkiem Międzynarodowej Organizacji Związków Zawodowych Górnictwa, Energetyki i Chemii – ICEM,  Europejskiej Federacji Pracowników Górnictwa, Chemii oraz Energetyki – EMCEF oraz Europejskiej Konfederacji Kadr Kierowniczych – CEC. Współpraca z tymi organizacjami w ramach ich zapisów Statutowych polegała na utrzymaniu wzajemnych kontaktów, wymianie poglądów, wymianie czasopism związkowych, wymianie opinii w zakresie istniejących zagadnień związkowych i problemów gospodarczych czego przykładem była np. wymiana opinii i dokumentacji w zakresie realizacji programów restrukturyzacyjnych przemysłu w różnych krajach, pomocy publicznej dla górnictwa w różnych krajach Unii Europejskiej i in. Uczestniczyliśmy co roku w warsztatach, seminariach, konferencjach organizowanych dla członków związków zawodowych z Europy i świata. Spotkania były poświęcone negocjacjom zbiorowym w przedsiębiorstwach, dialogowi społecznemu, prawu pracy czy pozycji związków zawodowych. Celem naszej współpracy i uczestnictwa w spotkaniach związkowych było zapoznanie się ze specyfiką działalności związków zawodowych z różnych krajów przynależnych do Unii Europejskiej. Ponadto mieliśmy możliwość zapoznania się ze specyfiką ich działalności w szczególności w kontaktach z Komisją Europejską oraz z innymi instytucjami Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Kontakty zagraniczne

Od lat utrzymujemy kontakty związkowe z członkami organizacji międzynarodowych do których należymy. Ponadto dzięki członkostwu w Forum Związków Zawodowych nasi przedstawiciele uczestniczyli w pracach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nawiązaliśmy również współpracę z międzynarodowymi fundacjami np. z Fundacją Friedricha Eberta (Friedrich Ebert Stiftung) poprzez udział w międzynarodowych spotkaniach tej fundacji dla związkowców z centralnej i wschodniej Europy. Utrzymywaliśmy częste kontakty ze związkami zawodowymi z Niemiec związanymi z branżą górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego.

 cec100 emcef  icem
 industriall_europe  industri-all-colour-white-background

Współpraca w kraju

Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA” od samego początku swojego istnienia prowadzi szeroką i aktywną działalność społeczną i polityczną w kraju. W 2002 roku nasz związek założył wraz z innymi organizacjami związkowymi Forum Związków Zawodowych – konfederację związków zawodowych na szczeblu krajowym. Obecnie do Forum należy ponad 80 central związkowych z wielu różnych sektorów polskiej gospodarki, z którymi utrzymujemy stałe kontakty poprzez różne spotkania formalne i nieformalne umacniające naszą pozycję w ruchu związkowym w Polsce. Wymiana wiedzy i doświadczeń związkowych, wzajemna pomoc w działalności związkowej pomiędzy PZZ ?KADRA” a członkami i władzami Forum umacniają nasze znaczenie. Przedstawiciele PZZ ?KADRA” dzięki członkostwu w Forum biorą udział w pracach Komisji Trójstronnej, Trójstronnych Zespołach Branżowych współpracując z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i rządem wraz z naszymi kolegami i koleżankami z innych związków zawodowych. Ponadto nasi przedstawiciele zasiadają w Komitetach Monitorujących Fundusze Europejskie oraz radach nadzorujących instytucje ważne dla świata pracy, np. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowym Funduszu Zdrowia i in. Równocześnie na szczeblu województw prowadzimy aktywną współpracę i działalność poprzez członków naszego kierownictwa np. w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego, a na szczeblu powiatów – w Powiatowych Radach Zatrudnienia. Od 1992 roku dla realizacji części naszych celów jesteśmy fundatorem Fundacji Unia Bracka z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Aktywnie współpracujemy i wspieramy też działalność Fundacji Rodzin Górniczych na rzecz pomocy rodzinom osób poszkodowanych w wypadkach w górnictwie.

Przedstawiciele związków zawodowych ?Kadra” zasiadają w radach pracowników. Ponadto nasze organizacje jako reprezentatywne w zakładach pracy uczestniczą w negocjacjach zbiorowych gdzie dbają o wzrosty wynagrodzeń pracowników oraz o poprawę warunków bezpieczeństwa pracy pracowników.  Liderzy związków zawodowych ?Kadra” w przedsiębiorstwach organizują od lat liczne spotkania i szkolenia dla pracowników oraz członków związków zawodowych.

PZZ ?KADRA” współpracuje z organizacjami naukowo-technicznymi zrzeszającymi kadry polskich inżynierów i techników – różnych specjalności. Od samego początku istnienia współpracujemy np. ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG), z którym mamy podpisaną umowę o współpracy. Sekcje branżowe PZZ ?KADRA” również aktywnie współpracują ze środowiskiem inżynierów i techników, dla umocnienia przez nas reprezentacji profesjonalnych kadr polskiej gospodarki. PZZ ?KADRA” współpracuje z izbami przemysłowo-handlowymi, wymieniamy doświadczenia i opinie oraz uczestniczymy we wspólnych akcjach mających na celu zabezpieczenie interesów branżowych. Znajomość zagadnień branżowych, specjalistyczna wiedza naszych członków i przedstawicieli władz związków zawodowych ?Kadra” pozwala nam wykorzystać je w pracach komitetów technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

PZZ ?KADRA” opiniuje projekty różnych aktów prawnych współpracując z ministerstwami i innymi jednostkami administracji państwowej, a poprzez nasze członkostwo w organizacjach europejskich związków zawodowych opiniujemy też akty prawa europejskiego.

Nasza działalność zabezpiecza grupowe interesy członków naszego związku.
 kwadrat_unia_bracka_logo png  FRG  sitg
 GIPH  fzz  logo_khw
 KWSA  weglokoks