Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Współpraca

Współpraca z zagranicą

Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra” jest członkiem organizacji międzynarodowych (industriAll): Europejskiej Federacji Pracowników Przemysłowych i Globalnego Związku Pracowników Przemysłu. W przeszłości współpracowaliśmy i byliśmy członkiem Międzynarodowej Organizacji Związków Zawodowych Górnictwa, Energetyki i Chemii – ICEM,  Europejskiej Federacji Pracowników Górnictwa, Chemii oraz Energetyki – EMCEF oraz Europejskiej Konfederacji Kadr Kierowniczych – CEC. Współpraca z tymi organizacjami w ramach ich zapisów Statutowych polegała na utrzymaniu wzajemnych kontaktów, wymianie poglądów, wymianie czasopism związkowych, wymianie opinii w zakresie istniejących zagadnień związkowych i problemów gospodarczych czego przykładem była np. wymiana opinii i dokumentacji w zakresie realizacji programów restrukturyzacyjnych przemysłu w różnych krajach, pomocy publicznej dla górnictwa w różnych krajach Unii Europejskiej i in. Uczestniczyliśmy co roku w warsztatach, seminariach, konferencjach organizowanych dla członków związków zawodowych z Europy i świata. Spotkania były poświęcone negocjacjom zbiorowym w przedsiębiorstwach, dialogowi społecznemu, prawu pracy czy pozycji związków zawodowych. Celem naszej współpracy i uczestnictwa w spotkaniach związkowych było zapoznanie się ze specyfiką działalności związków zawodowych z różnych krajów przynależnych do Unii Europejskiej. Ponadto mieliśmy możliwość zapoznania się ze specyfiką ich działalności w szczególności w kontaktach z Komisją Europejską oraz z innymi instytucjami Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Kontakty zagraniczne

Od lat utrzymujemy kontakty związkowe z członkami organizacji międzynarodowych do których należymy. Ponadto dzięki członkostwu w Forum Związków Zawodowych nasi przedstawiciele uczestniczyli w pracach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nawiązaliśmy również współpracę z międzynarodowymi fundacjami np. z Fundacją Friedricha Eberta (Friedrich Ebert Stiftung) poprzez udział w międzynarodowych spotkaniach tej fundacji dla związkowców z centralnej i wschodniej Europy. Utrzymywaliśmy częste kontakty ze związkami zawodowymi z Niemiec związanymi z branżą górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego.

 cec100 emcef  icem
 industriall_europe  industri-all-colour-white-background

Współpraca w kraju

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” od samego początku swojego istnienia prowadzi szeroką i aktywną działalność społeczną i polityczną w kraju. W 2002 roku nasz związek założył wraz z innymi organizacjami związkowymi Forum Związków Zawodowych – konfederację związków zawodowych na szczeblu krajowym. Obecnie do Forum należy ponad 80 central związkowych z wielu różnych sektorów polskiej gospodarki, z którymi utrzymujemy stałe kontakty poprzez różne spotkania formalne i nieformalne umacniające naszą pozycję w ruchu związkowym w Polsce. Wymiana wiedzy i doświadczeń związkowych, wzajemna pomoc w działalności związkowej pomiędzy PZZ „KADRA” a członkami i władzami Forum umacniają nasze znaczenie. Przedstawiciele PZZ „KADRA” dzięki członkostwu w Forum biorą udział w pracach Komisji Trójstronnej, Trójstronnych Zespołach Branżowych współpracując z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i rządem wraz z naszymi kolegami i koleżankami z innych związków zawodowych. Ponadto nasi przedstawiciele zasiadają w Komitetach Monitorujących Fundusze Europejskie oraz radach nadzorujących instytucje ważne dla świata pracy, np. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowym Funduszu Zdrowia i in. Równocześnie na szczeblu województw prowadzimy aktywną współpracę i działalność poprzez członków naszego kierownictwa np. w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego, a na szczeblu powiatów – w Powiatowych Radach Zatrudnienia. Od 1992 roku dla realizacji części naszych celów jesteśmy fundatorem Fundacji Unia Bracka z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Aktywnie współpracujemy i wspieramy też działalność Fundacji Rodzin Górniczych na rzecz pomocy rodzinom osób poszkodowanych w wypadkach w górnictwie.

Przedstawiciele związków zawodowych „Kadra” zasiadają w radach pracowników. Ponadto nasze organizacje jako reprezentatywne w zakładach pracy uczestniczą w negocjacjach zbiorowych gdzie dbają o wzrosty wynagrodzeń pracowników oraz o poprawę warunków bezpieczeństwa pracy pracowników.  Liderzy związków zawodowych „Kadra” w przedsiębiorstwach organizują od lat liczne spotkania i szkolenia dla pracowników oraz członków związków zawodowych.

PZZ „KADRA” współpracuje z organizacjami naukowo-technicznymi zrzeszającymi kadry polskich inżynierów i techników – różnych specjalności. Od samego początku istnienia współpracujemy np. ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG), z którym mamy podpisaną umowę o współpracy. Sekcje branżowe PZZ „KADRA” również aktywnie współpracują ze środowiskiem inżynierów i techników, dla umocnienia przez nas reprezentacji profesjonalnych kadr polskiej gospodarki. PZZ „KADRA” współpracuje z izbami przemysłowo-handlowymi, wymieniamy doświadczenia i opinie oraz uczestniczymy we wspólnych akcjach mających na celu zabezpieczenie interesów branżowych. Znajomość zagadnień branżowych, specjalistyczna wiedza naszych członków i przedstawicieli władz związków zawodowych „Kadra” pozwala nam wykorzystać je w pracach komitetów technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

PZZ „KADRA” opiniuje projekty różnych aktów prawnych współpracując z ministerstwami i innymi jednostkami administracji państwowej, a poprzez nasze członkostwo w organizacjach europejskich związków zawodowych opiniujemy też akty prawa europejskiego.

Nasza działalność zabezpiecza grupowe interesy członków naszego związku.
 kwadrat_unia_bracka_logo png  FRG  sitg
 GIPH  fzz  logo_khw
 KWSA  weglokoks