Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Rozdział VI.

RADA KRAJOWA

Art. 22

1. Rada Krajowa jest organem prawodawczym i wykonuje swoje obowiązki w okresie   między Zjazdami Krajowymi, poprzez podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu Krajowego.

2. W skład Rady Krajowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje zrzeszone, odpowiednio do treści art. 16 ust. 3.
3. Do kompetencji Rady Krajowej należy w szczególności:

a. wybór w ramach sekcji członków Zarządu Głównego, z wyjątkiem Przewodniczącego KADRY, zgodnie z art. 24,
b. wytyczanie kierunków realizacji programu KADRY uchwalonego przez Zjazd Krajowy,
c. coroczne zapoznawanie się z projektem budżetu przedstawianego przez Zarząd Główny,
d. podejmowanie uchwał o członkostwie KADRY w międzynarodowych zrzeszeniach i organizacjach,
e. nadzorowanie działalności Zarządu Głównego,
f. przyjmowanie sprawozdania Zarządu Głównego z wykonania budżetu w terminie nie później niż do 30  czerwca danego roku za rok poprzedni,
g. przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności organów KADRY w terminie nie później niż do 30  czerwca danego roku za rok poprzedni,
h.uchwalanie Ordynacji Wyborczej KADRY,
i. uchwalanie regulaminów działania sekcji, o których mowa w art. 24 i art. 25,

j. ustalanie rodzajów i zasad przyznawania wyróżnień honorowych i  związkowych w drodze Regulaminu.
4. Decyzje Rady Krajowej zapadają w obecności co najmniej połowy członków Rady zwykłą większością głosów.
5. W posiedzeniach Rady Krajowej mają obowiązek  uczestniczyć  członkowie Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Art. 23

1. Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Krajowej zwołuje Przewodniczący KADRY lub upoważniony przez niego, bądź zastępujący go Wiceprzewodniczący.
3. Na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu organizacji zrzeszonych, bądź Komisji Rewizyjnej Przewodniczący KADRY zwołuje posiedzenie  Rady Krajowej w terminie  jednego  miesiąca od daty wniosku. Wniosek powinien zawierać propozycje porządku obrad.
4. W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady Krajowej w trybie określonym w ust. 2 i 3 , posiedzenie zwołuje Komisja Rewizyjna. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.  O terminie i miejscu posiedzenia Rady Krajowej zawiadamia się organizacje zrzeszone, oraz osoby, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 5 na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,  wskazując porządek obrad, w terminie nie krótszym niż  14 dni przed planowaną datą.
5. Na wniosek co najmniej dziesięciu organizacji zrzeszonych zgłoszony Przewodniczącemu KADRY na piśmie nie później niż na 10 dni przed planowaną datą posiedzenia Rady Krajowej w porządku obrad zamieszcza się kwestie zaproponowane we wniosku. O dokonanych zmianach porządku obrad niezwłocznie zawiadamia się pozostałe organizacje zrzeszone.
6. Posiedzenia Rady Krajowej dotyczą wyłącznie  kwestii objętych porządkiem obrad.
7. Posiedzeniom Rady Krajowej przewodniczy Przewodniczący KADRY lub upoważniony przez niego, bądź zastępujący go Wiceprzewodniczący.
8. W posiedzeniu Rady Krajowej w imieniu organizacji zrzeszonej może wziąć udział wyłącznie osoba, o której mowa w Art. 16 ust. 3, której dane zostały ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź która  przed rozpoczęciem obrad przedstawi  Przewodniczącemu KADRY oryginał pełnomocnictwa.
Art. 24

1. Celem realizacji interesów branżowych organizacji zrzeszonych, w KADRZE w ramach Rady Krajowej działają  Sekcje:

I.              Węgla kamiennego,
II.            Węgla brunatnego,
III.           Cynku, ołowiu, soli i innych kopalin,
IV.          Górnictwa naftowego i gazownictwa,
V.           Zaplecza górniczego,
VI.          Zaplecza badawczo-naukowego,
VII.         Hutnictwa,
VIII.        Przedsiębiorstw komunalnych i usługowych,

IX.          Pozostałych zakładów.
2. Sekcje branżowe są ciałem konsultacyjnym w ramach Rady Krajowej w przedmiocie interesów środowiska związkowego, z  którego się wywodzą. Sekcje mogą też przedstawiać wspólne stanowisko organom KADRYw ramach podejmowanych przez te organy działań odnoszących się do interesów  członków reprezentowanych przez organizacje zrzeszone w Sekcji.
3. W ramach sekcji przedstawiciele organizacji zrzeszonych wybierają członków Zarządu Głównego. Zasady przeprowadzania wyborów reguluje Ordynacja Wyborcza uchwalana zgodnie z art. 22 ust. 3 lit. h.
4. Rada Krajowa może zmieniać nazwy i tworzyć inne sekcje, niż wymienione w ust. 1. Zmiany te nie wymagają zmiany Statutu. Tworząc lub znosząc sekcje Rada Krajowa dokonuje odpowiednich zmian Ordynacji Wyborczej w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 2.

Art. 25

1. Przynależność organizacji zrzeszonych do Sekcji ustalana jest na podstawie art. 7 ust. 1 Statutu.
2. Na czele Sekcji stoi Przewodniczący Sekcji wybrany na okres kadencji   przez przedstawicieli organizacji zrzeszonych wchodzących w skład danej sekcji. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów.
3. Do zadań Przewodniczącego Sekcji należy koordynacja pracy organizacji tworzących  kierowaną przez niego Sekcję, przedstawianie opinii Sekcji, utrzymywanie stałego kontaktu z organami KADRY.
4. Szczegółowe zasady działania Sekcji określają Regulaminy uchwalone na wniosek Sekcji przez Radę Krajową, zgodnie z art. 22 ust.3 lit. i.