Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Rozdział V.

ZJAZD KRAJOWY

Art. 20

1. Zjazd Krajowy jest najwyższym organem KADRY.
2. Zwyczajny Zjazd Krajowy odbywa się co  cztery lata nie później niż do dnia  30 czerwca.
3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Prezydium Zarządu Głównego na pisemny wniosek:
a)   Zarządu Głównego,
b) nie mniej niż 25 % ogólnej liczby organizacji zrzeszonych, które we wniosku  zobowiązane są przedstawić proponowany porządek obrad,
c) Rady Krajowej na mocy uchwały podjętej bezwzględną  większością głosów, wskazującej proponowany porządek obrad,
d) Komisji Rewizyjnej, która w uchwale zawierającej wniosek zobowiązana jest przedstawić proponowany porządek obrad.
4. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy  powinien być zwołany nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od  daty zgłoszenia pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. W razie nie zwołania  Zwyczajnego bądź Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego w sposób opisany w ust. 2 – 4, prawo zwołania Zjazdu przechodzi na Komisję Rewizyjną. Postanowienia ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio.
6. O terminie i miejscu Zjazdu Krajowego zawiadamia się organizacje zrzeszone na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,  wskazując porządek obrad, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą.
7. Na wniosek co najmniej 20% ogólnej liczby organizacji zrzeszonych, zgłoszony Prezydium Zarządu Głównego na piśmie nie później niż na 20 dni przed planowaną datą Zjazdu Krajowego, w porządku obrad zamieszcza się kwestie zaproponowane we wniosku. O dokonanych zmianach porządku obrad niezwłocznie zawiadamia się na piśmie pozostałe organizacje zrzeszone.
8. Obrady Zjazdu Krajowego dotyczą wyłącznie kwestii objętych porządkiem obrad.
9. Obradom Zjazdu Krajowego przewodniczy trzyosobowe Prezydium Zjazdu. Zasady wyboru Prezydium Zjazdu  ustala Regulamin Zjazdu, o którym mowa w ust. 11.
10. W obradach Zjazdu Krajowego w imieniu organizacji zrzeszonej bierze udział wyłącznie delegat, o których mowa w art. 16 ust. 2. Członkowie pozostałych organów KADRY uczestniczą w obradach Zjazdu Krajowego z głosem doradczym, do czasu upływu kadencji danego organu, bądź wygaśnięcia mandatu członka organu lub jego odwołania.
11. Zasady odbywania obrad Zjazdu  ustalane są w Regulaminie Zjazdu, którego projekt opracowuje Zarząd Główny zaś  uchwala Zjazd Krajowy zwykłą większością głosów delegatów.

Art. 21

1. Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

a. określenie czteroletnich programów głównych kierunków działania KADRY,
b. uchwalanie zasad i określanie kierunków gospodarki finansowej oraz majątkowej, zarządzania i  dysponowania majątkiem KADRY,
c. uchwalenie Statutu, interpretowanie jego zapisów i wprowadzanie zmian w Statucie,
d. wybór Przewodniczącego KADRY w głosowaniu tajnym. Zasady przeprowadzania wyborów ustala Ordynacja Wyborcza,
e. wybór członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. Zasady przeprowadzania wyborów ustala Ordynacja Wyborcza,
f. ocena działalności organów KADRY i ich członków, po upływie kadencji,
g. udzielanie po zakończeniu kadencji absolutorium członkom Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z wykonywanych funkcji po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w tej sprawie,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich na rzecz KADRY,
i. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu KADRY.Zjazd Krajowy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zaś w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów, chyba że niniejszy Statut przewiduje inne zasady głosowania.

2. Zmiana Statutu KADRY wymaga  kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy  obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby delegatów.
3. Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos.