Posiedzenie Zespołu pr…

Program – Fundusze Europe…

Zespół Regionalny dla …

Bogusław Studencki - Wice…

Terytorialne Plany Spr…

Bogusław Studencki - Wice…

Czy transformacja mias…

Marek Gacka - Wiceprzewod…

Transformacja energety…

Sektor górnictwa to nie t…

Czy transformacja może…

O sprawiedliwej transform…

Europejskie Dni Przemy…

W czasie europejskich Dni…

RDS o uchyleniu przepi…

Dnia 16 lutego br. odbyło…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ „KADRA”

Przewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył w dniu 20 listopada 2019r. posiedzenie Rady Krajowej Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” w Mysłowicach witając zgromadzone koleżanki i kolegów z organizacji członkowskich. W pierwszej części spotkania Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego od czasu ostatniego Zjazdu Krajowego. Przewodniczący wskazał na nowe wyzwania dla związków zawodowych i przypomniał realizowane w ostatnich 6 miesiącach działania związków zawodowych KADRA.

Przewodniczący przywitał również nowych nowe organizacje i pogratulował nowo wybranym przewodniczącym związków zawodowych KADRA, w tym: koledze Sławomirowi Twardygrosz z ZZ KADRA w Kopalni Soli Kłodawa S.A., koledze Jerzemu Marszałek z ZZ KADRA Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Jaśle, koleżance Joannie Dobrowolskiej z ZZ KADRA przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, koledze Adamowi Machowskiemu z ZZ Pracowników Inżynieryjno-Technicznych KADRA przy Spółce Exalo Drilling S.A., koledze Wiesławowi Sobolewskiemu z ZZ KADRA Pracowników Urzędów Górniczych. Przewodniczący Dariusz Trzcionka przywitał nowoprzyjęte organizacje członkowskie, w tym:

  • ZZ KADRA przy Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina – Przewodniczący Marcin Baca
  • ZZ Pracowników Scanix Sp. z o.o. – Przewodniczący Maciej Wiśniewski
  • ZZ KADRA Zakłady Bukmacherskie SUPERBET – Przewodniczący Leszek Burawa
  • ZZ KADRA KWK Ziemowit w Lędzinach – Przewodniczący Krzysztof Kieraga

W czasie spotkania omówiono również trudną sytuację w wielu branżach przemysłu, a także zorganizowane pikiety i protesty w obronie miejsc pracy i ze względu na trudną sytuację np. w hutnictwie i górnictwie. Przewodniczący podkreślił, że nasz związek wspiera europejską kampanię RAZEM W PRACY (Together at work), którą koordynuje europejska federacja związków zawodowych industriAll Europe. KADRA prosi o popieranie tych działań na rzecz wzmacniania pozytywnego oddziaływania układów zbiorowych pracy i negocjacji zbiorowych w Europie na sytuację pracowników Polsce.

Krzysztof Stanisławski

Krzysztof Stanisławski – Przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego poinformował, że Sekcja pracuje regularnie, w tym ostatnio odbyło się spotkanie z ministrem energii Panem Adamem Gawęda. Członkowie Sekcji byli uczestnikami obrad Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W tym roku wydaliśmy w KADRZE nowe tzw. Vademekum Górnicze, które ma pomagać w pracy dozoru górniczego. Przewodniczący podkreślił, że w ostatnich miesiącach zajmowała się Sekcja się nowym regulaminem pracy, a 3 lat część członków Sekcji pracuje nad Układem Zbiorowym, np. w PGG. Sekcja była również zaangażowana we wspieranie pikiet górniczych w Warszawie. W JSW S.A. zostało podpisane porozumienie w sprawie posiłków profilaktycznych. W grupie Tauron we wrześniu wynegocjowano wypłatę następnej kwoty jednorazowej, a w listopadzie rozpoczęte będą rozmowy płacowe na 2020 rok.

Adam Uznański

Adam Uznański, Przewodniczący Sekcji Węgla Brunatnego podkreślił, że Sekcja spotyka się na bieżąco. W dniu 10 maja 2019r. wybrano nowego przewodniczącego Sekcji – Pan Adam Uznański, a Pani Alicja Messerszmidt -wiceprzewodniczącą Sekcji, Pan Wiktor Karnawalski został sekretarzem Sekcji. Sekcja reprezentuje pracowników łącznie 4 Kopalń. Sekcja bardzo mocno doświadcza skutków bezkrytycznej polityki UE wobec węgla, skutkującej złą sytuacją branży. Obecnie są nadal liczne trudności w pozyskaniu koncesji wydobywczych. Przewodniczący Sekcji poprosił tutaj o pomoc władze PZZ „KADRA”, aby skrócić czas oczekiwania na koncesje wydobywcze, o które starają się zakłady górnicze.

Beata Gawłowska-Bajda

Beata Gawłowska-Bajda z Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa PZZ „KADRA” podkreśliła, że Przewodniczący organizacji zrzeszonych w Sekcji zajmowali się licznymi tematami, w tym ich prace obejmowały spotkania z Zarządem PGNIG S.A. w sprawie negocjacji w związku ze zmianami organizacyjnymi branży, regulaminem około układowym, przekształceniami w spółkach. Sekcja była również zaangażowana w prace bieżące prace PZZ „KADRA” i FZZ.

Marek Nanuś

Marek Nanuś w imieniu Sekcji Hutniczej podkreślił, że obecnie cała branża mierzy się z narastającymi problemami. Przewodniczący Marek Nanuś podkreślał znaczenie miejsc pracy w hutnictwie. Sekcja hutnicza była zaangażowana w prace Trójstronnego Zespołu Branżowego i w prace Rady Dialogu Społecznego. Pomimo zastoju w latach 2017-2018 w rozwiązywaniu naszych spraw, rok 2019 przyniósł już przyspieszenie rozwiązywania problemów polskiego hutnictwa czy szerzej polskiego przemysłu energochłonnego. Wiemy, że sytuacja w krajowym hutnictwie żelaza i stali pogarsza się. Są już widoczne poważne konsekwencje. Kierownictwo ArcelorMittal wyłączyło część surowcową krakowskiej huty począwszy od września br. bez podania daty końcowej. 5 czerwca 2019r. wyspecjalizowana w produkcji żelazostopów Spółka Re Alloys na trzy miesiące wyłączyła trzy z siedmiu działających w Hucie Łaziska pieców. 1 lipca 2019r. rozpoczął się proces likwidacji Walcowni Rur Silesia w Siemianowicach Śląskich, a 11 listopada 2019r. kierownictwo ArcelorMittal poinformowało o rozpoczęciu w dniu 23 listopada 2019r. procesu tymczasowego zatrzymania części surowcowej w krakowskim oddziale Huty. Przewodniczący Nanuś zauważył, że krucha stabilizacja sektora z lat ubiegłych nie jest już zjawiskiem stałym. Sekcja uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w woj. świętokrzyskim i woj. śląskim. Niestety w Hucie Częstochowa zatrzymano produkcję, a 80% załogi przebywało na urlopach postojowych, a w miesiącu wrześniu sąd ogłosił upadłość huty. Kryzys stalowy odcisnął już swoje piętno na koksownictwo. Zaplanowano na ten rok zatrzymanie baterii koksowniczych w Koksowni Częstochowa Nowa, ze względu na spadek popytu na koks. Również dostawcy energii dla przemysłu hutniczego mają poważne problemy. Sytuacja w Spółce Alchemia S.A. również jest również zła. Od lipca spółka generuje straty. Huta Ostrowiec ma identyczne problemy jak pozostała część branży. Wiele problemów spowodowało, że pracownicy nie są już pewni swojej pracy.

Joanna Kwiecień

Joanna Kwiecień – Przewodnicząca Sekcji Zaplecza Górniczego stwierdziła, że pomimo nagonki na węgiel sytuacja zaplecza górniczego jest dobra. Mamy i rozwijamy liczne rozwiązania techniczne, które odpowiadają na pogłębiające się zapotrzebowanie na automatyzację produkcji górniczej, również w odpowiedzi na braki wykwalifikowanych kadr górnictwa. Nasze zakłady realizują stare kontrakty i podejmują się nowych zadań. Lecz wciąż wiele zależy od kondycji branży górniczej. Pracownicy sektora oczekują wzrostu wynagrodzeń.

Wioletta Janoszka

Wioletta Janoszka – Przewodnicząca Sekcji Pozostałych Zakładów zauważyła, że członkowie Sekcji brali ostatnio udział w szkoleniu z pracowniczych planów kapitałowych organizowanych przez ZWŚ FZZ w siedzibie PZZ „KADRA” w Katowicach. Było one bardzo pomocne w negocjacjach z zarządami przedsiębiorstw. Organizacje członkowskie Sekcji były również zaangażowane w prace dotyczące negocjacji regulaminów pracy i regulaminów pracy Komisji Socjalnych. W części Spółek, jak np. w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji wzrosło zatrudnienie pracowników w związku ze świadczeniem nowych usług. Organizacje sekcji z przemysłu motoryzacyjnego, w tym zakłady Toyota Motor Manufacturing Poland S.A. angażują się we współpracę na rzecz poprawy warunków pracy i BHP w sektorze, a także są organizowane spotkania z pracodawcą w sprawie przeglądu wynagrodzeń i zmian Regulaminu Pracy. Przewodnicząca Sekcji podkreśliła również zaangażowanie w prace Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli (EESC), gdzie od marca do listopada wzieła udział w łącznie 6 posiedzenia plenarnych połączonych z spotkaniami Grupy Pracowników (Grupa 2), jako członek Sekcji Transportu, Energi, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) i Jednolitego Rynku Produkcji i Konsumpcji (INT). W czasie posiedzeń zajmowano się Komunikatem w sprawie jednolitego rynku europejskiego, Strategicznym Planem Działania na rzecz Baterii, Zintegrowanym Planem Krajowym w dziedzinie Energii i Klimatu, Wartości użytkowej. Ponadto Przewodnicząca W. Janoszka brała udział w Europejskich Dniach Konsumenta w Brukseli i w Szczycie w sprawie paktu na rzecz wywierania wpływu w Paryżu.

Barbara Mierzejewska

Barbara Mierzejewska – Przewodnicząca Sekcji Energetycznej poinformowała o ostatnich wyborach w Sekcji: Przewodnicząca – Barbara Mierzejewska, Wiceprzewodniczący – Jarosław Dobrowolski. Opisała również działalność organizacji członkowskich Sekcji za ostatnie 6 miesięcy.

Sławomir Twardygrosz

Sławomir Twardygrosz z Sekcji Górnictwa Soli, Cynku i Ołowiu omówił realizację zadań przez organizacje członkowskie PZZ „KADRA”, a także wyraził nadzieję na owocną współpracę z nowym kierownictwem przedsiębiorstw. Sekcja podejmowała się ostatnio aktywizacji członków, były negocjacje regulaminu funduszu świadczeń socjalnych np. w Kopalni Soli Kłodawa, negocjowane były pracownicze plany kapitałowe, lecz pomimo szerokiej akcji na ich rzecz objęły jedynie 10% załogi.

Andrzej Marciszewski

Andrzej Marciszewski z Sekcji Ochrony Zdrowia, omówił potrzeby wzrostu funduszu wynagrodzeń, oraz problem odejścia pracowników ze względu na niskie płace w NFZ. Pracownicy uznają, że głównym problem jest niski poziom zatrudnienia i braki kadrowe.

Jarosław Doliński

Jarosław Doliński z Sekcji Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych podziękował działowi prawnemu PZZ „KADRA” za pomoc w trakcie negocjacji i podpisywania regulaminu zakładowego pracy. Przewodniczący Doliński zauważył, że wielu MPK dochodzi do likwidacji dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, są zmiany w dodatkach stażowych, i wiele innych. W Częstochowie w MPK przekształca się w Spółkę Akcyjną, gdyż straty przewyższają obecnie 50% kapitału zakładowego. W Katowicach z kolei mamy liczne zakupione nowe autobusy, które służą mieszkańcom regionu.

Wiesław Sobolewski z Sekcji Zaplecza Badawczo-Naukowego podkreślił, że w ciągu ostatnich lat w sekcja powiększyła się znacznie liczba członków, a spotkania są organizowane na bieżąco. Podczas nich omawiano sytuację w placówkach oświatowych i problemy zaplecza naukowego. Główne omawiane problemy dotyczyły płac i związane są z niedoborami pracowników oraz awansami naukowymi.

Ostatnim wystąpieniem było sprawozdanie Barbary Mierzejewskiej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, złożone z ostatnich prac, w tym z kontroli wydatków i realizacji budżetu PZZ „KADRA”.

Spotkanie zamknął Przewodniczący Dariusz Trzcionka życzeniami barbórkowymi i świątecznymi.

Galeria zdjęć:

This slideshow requires JavaScript.