Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Dariusz Trzcionka o zakończeniu projektu TECH-SAFE-BIO

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ ?KADRA? i Stanisław Stolorz – Przewodniczący  FZZP PKP reprezentowali Forum Związków Zawodowych podczas uroczystości otwarcia Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska w dniu 7 października 2015 r. Spotkanie było częścią plenarnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie RP od godz. 12:00 w nowo wybudowanej siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy ? Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Czerniakowskiego 16. ROP przyjęła swoje stanowisko w sprawie problematyki dyskryminacji pracowników oraz w sprawie realizacji programu wspierania poprawy warunków pracy przez ZUS w ramach funduszu prewencji wypadkowej.

TECH-SAFE-BIO ? to tytuł projektu finansowanego ze środków UE  (POIG.02.01.00-01-088/09), współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach którego CIOP-PIB wykonał inwestycje w nowym centrum. Inwestycja w przyszłości może pomóc Polsce w sprostaniu wyzwaniom w zakresie poprawy poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy. Działania prowadzone od lat przez CIOP-PIB są nadzorowane przez Radę Ochrony Pracy, w której zasiadają Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych.

CIOP-PIB realizując swoją nową inwestycję wpisuje się w propagowanie realnych innowacji w służbie bezpieczeństwa i komfortu pracowników narażonych na agresywne czynniki środowiska pracy. O tym jak bardzo warunki pracy w Polsce wymagają nowych rozwiązań prawnych i organizacyjno-technicznych świadczą statystyki wypadkowości (250 wypadków przy pracy tygodniowo, w tym 4 wypadki śmiertelne i ponad 2 tysiące nowych przypadków chorób zawodowych co roku). Środowiska zawodowe będące częścią organizacji PZZ ?KADRA? – kadra dozoru produkcyjnego zakładów przemysłowych w Polsce – na co dzień styka się z problemami przeciwdziałania wypadkom pracowników przy pracy, nieczęsto wykonujących swoje obowiązki w warunkach stałego ryzyka dostrzega potrzeby stałego podnoszenia wymogów w środowisku pracy. Mamy nadzieję, że nowe inwestycje będą wpierać zrównoważone i innowacyjne podejście służące środowisku pracy.

Program prowadzonych prac badawczych w nowym ośrodku obejmie projektowanie i rozwój innowacyjnych metod i rozwiązań technicznych dla różnych sektorów gospodarki krajowej z ukierunkowaniem na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na człowieka w środowisku pracy. Zadania naukowo-badawcze będą realizowane w 17 specjalistycznych laboratoriach (m.in. badań sprawności sensorycznej i psychoruchowej, diagnozy i adaptacji psychospołecznej, modelowania warunków oświetleniowych, badań mechanicznych maszyn i środków transportu pionowego, technik bezpieczeństwa w systemach sterowania, rzeczywistości wirtualnej, badań nanoaerozoli i bioaerozoli, markerów mikrobiologicznych, audiometrii i badań akustycznych, badań zagrożeń elektromagnetycznych i elektrostatycznych), zlokalizowanych na powierzchni ok. 6000 m2. Podejmie je zespół specjalistów ? pracowników naukowych Instytutu, wzmocniony interdyscyplinarnym zespołem młodych badaczy, przewidywanych do zatrudnienia w latach 2016-2018. Nowa infrastruktura i nowoczesna aparatura badawcza umożliwiają prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych i unikatowych technik wspomaganych modelowaniem i symulacją komputerową oraz rzeczywistością wirtualną (VR). Laboratoria Tech-Safe-Bio są przystosowane do prowadzenia interdyscyplinarnych badań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników nie tylko w zakresie zagrożeń już rozpoznanych (chemicznych, mechanicznych, elektrycznych, promieniowaniem optycznym, hałasem i drganiami mechanicznymi itp.), lecz także zagrożeń nowych, takich jak nie do końca rozpoznane zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi oraz z nano- i biotechnologiami. Szczególną rangę będą miały także badania nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi (w laboratoriach klasy II bezpieczeństwa biologicznego). Na nowo utworzonych stanowiskach badawczych będzie możliwe prowadzenie kompleksowej oceny możliwości psychospołecznych, psychomotorycznych, fizycznych i sensorycznych człowieka oraz jego kompetencji zawodowych. Ocena taka jest szczególnie ważna w kontekście zwiększenia aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i starszych. Planowane jest m.in. opracowywanie schematów rehabilitacji ruchowej (e-rehabilitacji), organizowanie warsztatów zawodowych (w warunkach rzeczywistych i z wykorzystaniem techniki rzeczywistości wirtualnej) i audytów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy, tworzenie modeli ergonomicznego środowiska pracy, także z wykorzystaniem technik VR, w tym środowiska pracy dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, którym umożliwi to pełniejsze uczestnictwo w rynku pracy.

W czasie otwarcia nowego budynku członkowie Rady Ochrony Pracy zapoznali się z wynikami prac inwestycyjnych. Bryła nowego budynku składa się z dwóch części: budynku głównego i Laboratorium Badań Drgań Mechanicznych o kubaturze ? 33 786,44 m3.

Dariusz Trzcionka – Wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych wyraził nadzieję, że nowo otwarte centrum przyczyni się również do większej intensywności działalności służb ochrony przestrzegania warunków pracy, usprawnienia i poprawy jakości wykonywanych kontroli przez odpowiednie służby Państwa. Nowe Centrum ma realizować zadania, które musza skłaniać polskich pracodawców do bardziej jakościowego podejścia przy dokonywanych zakupach i inwestycjach w środki ochrony  warunków pracy. W Polsce niezbędne jest nowe jakościowe podejście i stopniowe odchodzenie wyłącznie od kryteriów cenowych przy zakupach środków ochrony. CIOP-PIB może stać się również ważnym elementem w kształtowaniu stabilniejszych i bezpieczniejszych miejsc pracy w naszym kraju. W tym zakresie fachową wiedzą może wspomagać tworzenie lepszego prawa w Polsce.

GT

Galeria zdjęć (źródło: CIOP-PIB):