Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Jednorazowa odprawa po przejściu do SRK

Od 9 lat jestem pracownikiem KWK „Bobrek – Centrum”, ruch „Centrum” zatrudnionym w administracji i chciałem się dowiedzieć, czy będę mógł skorzystać z osłony socjalnej w postaci jednorazowej odprawy i ile ta odprawa będzie wynosiła ?

Wojciech P.

Po nabyciu ruchu „Centrum” przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. pracownicy będą mogli skorzystać z uprawnień osłonowych przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007  o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 410). Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z jednego ze świadczeń osłonowych, w tym również jednorazowej odprawy pieniężnej, jest uzależnione od złożenia przez pracownika wniosku i wyrażeniu zgody przez pracodawcę A zatem pracodawca zawsze współdecyduje o przyznaniu pracownikowi jednej z osłon. Jednorazowa odprawa pieniężna, przysługuje pracownikowi, z którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron po dniu 1 stycznia 2015 r.,  nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Warunkiem przyznania odprawy jest posiadanie co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia w przedsiębiorstwie górniczym oraz zatrudnienie w kopalni w dniu 1 stycznia 2015 r.  Zatem w przedstawionym stanie faktycznym pracownik będzie spełniał warunki formalne do jednorazowej odprawy pieniężnej. Odprawa przysługuje w wysokości 12 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę w kopalni, w której pracownik był zatrudniony. Wysokość jednorazowej odprawy pieniężnej jest zatem oderwana  od wysokości wynagrodzenia pracownika.

Prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej, nie ogranicza uprawnień pracownika określonych ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). Oznacza to, że oprócz jednorazowej odprawy pieniężnej, pracownikowi będzie przysługiwała odprawa przewidziana w ww. ustawie. Jej wysokość jest uzależniona od stażu pracy u pracodawcy u którego następuje rozwiązanie stosunku pracy i wynosi:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony  ponad 8 lat.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wysokość odprawy pieniężnej przewidzianej w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy tj. w 2015 r. kwoty 26.250,00 zł.

B.P.