Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Świadczenie przedemerytalne pracownika likwidowanego zakładu

Pracodawca u którego jestem zatrudniona ma zostać zlikwidowany. Czy w takim przypadku będę mogła skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego. Nadmieniam, że mam 57 lat życia, a u pracodawcy, który ulega likwidacji przepracowałam ponad 22 lata. Ponadto chciałabym się dowiedzieć jaka jest obecnie wysokość tego świadczenia.

Bożena B.

W przypadku rozwiązania  umowy o pracę w związku z likwidacją pracodawcy o świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się kobiety które ukończyły co najmniej 56 lat oraz  mężczyźni, którzy ukończyli 61 lat życia i posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący w przypadku kobiet co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn co najmniej 25 lat. A zatem będzie Pani spełniała warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie spełniającej wyżej wskazane warunki po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia dodatkowo, łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3)  złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy (ZUS)  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego.

Kwota świadczenia przedemerytalnego od dnia 1 marca 2015 r. wynosi 1027,39 zł. brutto miesięcznie.

B.P.