IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

KW: wybory do Rady Pracowników

22 kwietnia (w środę) w godzinach od 5:00 do 24:00 pracownicy Kompanii Węglowej S.A. wybiorą 7-osobową Radę Pracowników. Zgodnie ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ? pracodawca jest zobowiązany do przekazywania Radzie szczegółowych danych o sytuacji firmy. Aktywna reprezentacja pracowników przez związki zawodowe, potrzeba stałej ochrony miejsc pracy oraz duże znaczenie dostępu do informacji, które bardzo często są bezcennym źródłem danych o sytuacji Spółki, skłoniła reprezentatywne organizacje związkowe do wystawienia wspólnej listy kandydatów do Rady. Związki zawodowe wspólnie apelują o udział w najbliższych wyborach.

Wspólna lista kandydatów przygotowana została przez pięć największych związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej. Poniżej koleżanki i koledzy znajdą wspólną listę kandydatów MZZ ?KADRA? Górnictwo, NSZZ „Solidarność”, ZZG w Polsce, WZZ „Sierpień 80” i ZZPD:

– Jerzy Demski,

– Bogusław Hutek,

– Dariusz Potyrała,

– Jerzy Sawczuk,

– Przemysław Skupin,

– Krzysztof Stanisławski,

– Waldemar Stelmach.

Dla naszych kandydatów, praca w Radzie Pracowników Spółki daje możliwość uzyskania od pracodawcy informacji, które wspólnej reprezentacji dają gwarancje zapewnienia obrony praw pracowniczych w Kompanii Węglowej we współpracy z pracodawcą. Spółka znajduje się z procesie znaczących przekształceń organizacyjnych, w którym dostęp do ważnych danych i bieżących informacji jest bardzo ważny dla strony społecznej.

Głosy oddane przez pracowników na wspólną listę kandydatów dają załodze pełną gwarancję odpowiedzialnej reprezentacji w Radzie.

Zarząd Kompani Węglowej S.A. wydał komunikat w sprawie wyborów do Rady Pracowników ? do pobrania. Zarząd Kompanii Węglowej działając na podstawie cytowanej na wstępie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) zarządził wybory do Rady Pracowników KW S.A. III kadencji. Wybory odbędą się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A.

Rada Pracowników jest formą reprezentacji pracowników u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Członków Rad Pracowniczych wybierają pracownicy w demokratycznych wyborach, organizowanych przez pracodawcę, spośród wcześniej zgłoszonych przez pracowników kandydatów. Liczba członków Rady Pracowników zależy od ilości pracowników zatrudnianych przez pracodawcę. U pracodawców zatrudniających ponad 500 pracowników Rada Pracowników liczy 7 członków. Do podstawowych kompetencji Rady wlicza się uzyskiwanie informacji od pracodawcy na temat przedsiębiorstwa, m. in. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, przewidywanych zmianach stanu i struktury zatrudnienia oraz o działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub w podstawach zatrudnienia. Kadencja rad trwa łącznie 4 lata od dnia wyboru. Swoją funkcję członkowie Rady Pracowników sprawują nieodpłatnie, są natomiast chronieni (bez zgody Rady pracowników nie można z członkiem rozwiązań umowy o pracę w okresie pełnienia przez niego obowiązków). Pełna informacja o obowiązkach członka Rady, jak również o obowiązkach pracodawcy znajduje się w zapisach wyżej wymienionej Ustawy ? do pobrania. Zasady wyboru członków Rady zdefiniowane są w Regulaminie wyboru ? do pobrania.

Decyzją Zarządu Kompanii, wybory do Rady Pracowników KW III kadencji zostaną przeprowadzone 22 kwietnia (środa) w godzinach 5.00-24.00.

Twój głos oddany na kandydatów ze wspólnej listy Związków Zawodowych będzie głosem w obronie praw pracowniczych. Tylko głos oddany na wspólną listę uniemożliwi pracodawcy wprowadzenie do Rady Pracowników swoich przedstawicieli.

Pełne i aktualne informacje o wyborach znajdziecie Państwo na stronie PZZ ?KADRA? oraz na stronie MZZ ?KADRA? Górnictwo.