Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Opinia do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W nawia?zaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen? Społecznych oraz niekto?rych innych ustaw (dalej jako ,,ustawa?) z dnia 13 wrzes?nia 2016 r., działaja?c w imieniu Forum Zwia?zko?w Zawodowych, nalez?y ocenic? proponowany projekt pozytywnie, jako zmierzaja?cy do poprawy warunko?w materialnych najuboz?szych emeryto?w i rencisto?w.
Źródło – link