Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” wziął udział w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w dniu 30 sierpnia 2016 roku o godz. 11.00, które odbyło się w sali konferencyjnej w Domu Poselskim. W czasie posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowali raport dotyczący przeglądu i oceny zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

Rady Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie legalności zatrudnienia oraz ochrony praw pracowniczych cudzoziemców, w tym w szczególności obywateli Ukrainy, w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Niniejsza sprawa została szczegółowo omówiona na poprzednim posiedzeniu.

Oprócz spraw dotyczących praw pracowniczych cudzoziemców wysłuchano materiału w sprawie przeglądu i oceny zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówiło obowiązujące od 2 stycznia 2016 r. zmienione przepisy Kodeksu pracy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268). Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą dotyczyły:

• zmiany w strukturze urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem i zasadach korzystania z takich urlopów,
• wymienialność uprawnień urlopowych między rodzicami dziecka,
• poszerzenie kręgu pracowników uprawnionych do urlopów,
• proporcjonalne wydłużanie wymiaru urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy z urlopem rodzicielskim
u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
• wydłużenie terminu na składanie wniosku o urlop rodzicielski i urlop wychowawczy albo ich części,
• zmiana zasad korzystania z urlopu ojcowskiego,
• nowe zasady wykorzystywania zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat.

Korzystne zmiany systemu urlopów związanych z opieką nad dzieckiem obejmują obecnie:

1. urlop macierzyński albo urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
a. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
b. od 31 do 37 tygodni – w przypadku porodu mnogiego albo w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.

2. urlop rodzicielski w wymiarze do:
a. 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
b. 34 tygodni – w przypadku porodu mnogiego albo w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.

Ponadto pozostałe urlopy związane z opieką nad dzieckiem rozszerzyły uprawnienia opiekunów nad dzieckiem o urlop ojcowski (do 2 tygodni) i urlop wychowawczy (do 36 miesięcy). Nowa ustawa wprowadziła, od dnia 2 stycznia 2016 r., wymienialność uprawnień urlopowych między rodzicami dziecka niezależnie od tego, czy są oni objęci ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z tytułu posiadania statusu pracownika, czy też jedno z nich jest objęte takim ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia innej działalności zarobkowej.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w latach 2014-2016 nieznacznie wzrosła liczba osób pobierających zasiłki z 631,2 tys. osób w 2014 roku (471,9 K i 159,3 M) do 671,3 tys. osób w 2015 roku (504,4 K i 166,9 M). Z kolei przez pierwsze 6 miesięcy 2016 roku z zasiłku skorzystało 445,7 tys. osób (374,1 K i 71,7 M). Szczegółowe dane w poniższej tabeli:

Okres Płeć zasiłek macierzyński
liczba dni
w tys.
liczba
osób
w tys.
kwota wypłat
w tys.
przeciętna dzienna wys. zasiłku
I-XII 2014 r. Ogółem
z tego:
95 372,1 631,2 6 735 917,9 70,63
   kobieta 92 508,9 471,9 6 421 897,7 69,42
   mężczyzna 2 863,2 159,3 314 020,2 109,68
I-XII 2015 r. Ogółem
z tego:
100 108,9 671,3 7 555 672,3 75,47
   kobieta 97 237,1 504,4 7 226 166,8 74,31
   mężczyzna 2 871,8 166,9 329 505,5 114,74
I-VI 2016 r. Ogółem
z tego:
50 619,9 445,7 3 887 944,7 76,81
   kobieta 49 483,3 374,1 3 759 866,2 75,98
   mężczyzna 1 136,6 71,7 128 078,5 112,68

W czasie posiedzenia przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy poinformował o wynikach kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. dotyczących przestrzegania uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Z kontroli wynika, że zmiany odpowiadają na zróżnicowane potrzeby pracowników, w szczególności w zakresie łatwiejszej organizacji opieki nad dzieckiem w zależności od sytuacji zawodowej i rodzinnej pracownika. Dają też większe możliwości korzystania z opieki nad dzieckiem w pierwszych latach jego życia. Zmiana przepisów rozszerzyła krąg uprawnionych do korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego o członków najbliższej rodziny.

Wobec nowych rozwiązań GIP wskazał na wątpliwości co do stosowania zmienionego przepisu w praktyce. Zwolnienie udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Jednocześnie brak jest regulacji dotyczącej sposobu ustalania wymiaru zwolnienia w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy pracownika w trakcie roku kalendarzowego. Nie jest też jasne, jak należy stosować zmieniony przepis wobec osób objętych skróconą normą czasu pracy (podmioty lecznicze, niepełnosprawni). Nie wprowadzono bowiem zasady powiązania godzinowego wymiaru zwolnienia z długością normy czasu pracy uprawnionego pracownika, jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. Problemy ze stosowaniem znowelizowanego art. 188 Kodeksu pracy pojawiają się w przypadku udzielania przedmiotowego zwolnienia w wymiarze godzinowym nauczycielom – ze względu na ich specyfikę pracy i ustalony czas pracy ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Celem uniknięcia rozbieżnych interpretacji należałoby doprecyzować zapisy art. 188 Kodeksu pracy.