IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ ?KADRA?

Przewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył posiedzenie Rady Krajowej Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA?  w dniu 30 listopada 2017 r. w Mysłowicach.

W czasie spotkania Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego. Przewodniczący podkreślił zaangażowanie PZZ ?KADRA? oraz naszych organizacji członkowskich w wysiłki na rzecz utrzymania silnej i skutecznej ochrony pracowników oraz rozwiązywania problemów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, negocjowaniem warunków pracy i porozumień z pracodawcami. Przewodniczący omówił również prace przedstawicieli naszej centrali w instytucjach dialogu społecznego, współpracę międzynarodową, wystosowane opinie i różne inicjatywy podejmowane na różnych szczeblach.

Zdjęcie: Dariusz Trzcionka

Na zdjęciu: Dariusz Trzcionka

Dariusz Trzcionka podkreślił m.in. że wielokrotnie koncentrowaliśmy się na restrukturyzacji i walce o jak najlepszą pozycję pracowników w obliczu zmian. Ten kierunek działania jest nadal aktualny i bardzo ważny. KADRA musi również odpowiedzieć na potrzeby modernizacji Polski i coraz bardziej wskazywać jak rozwijać przedsiębiorstwa i zabezpieczać pracowników, jak dostosowywać się do nowych i trudnych realiów, jak służyć promocji nowych technologii pomimo, iż mogą mieć one zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na zatrudnienie. Ze względu na wpływ na zatrudnienie nie możemy być nie przygotowani na debatę w krajowych i branżowych sprawach. KADRA jest głosem pracowników w swoich firmach i branżach oraz stara się realizować starania dbając o interes pracowników. Na sprawy patrzymy z perspektywy ludzkiego podejścia na styku społeczeństwa i gospodarki. Związek realizuje strategię w oparciu o pomyślne kształtowanie przyszłości Polski. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby wzmocnienia siły negocjacyjnej w firmach i branżach.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady Krajowej zapoznali się z sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za 2017r. oraz z propozycjami budżetu na rok 2018. W trakcie obrad poruszono sprawy dotyczące prac poszczególnych sekcji i problemów organizacji członkowskich PZZ ?KADRA?.

Zdjęcie (od prawej): Andrzej Marciszewski, Bogusław Studencki

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Andrzej Marciszewski z NFZ w Katowicach otrzymał honorową oznakę za zasługi dla ochrony zdrowia wręczoną w  imieniu Ministra Zdrowia ? Konstantego Radziwiłła.

Zdjęcie: Joanna Kwiecień

Na zdjęciu: Joanna Kwiecień

Joanna Kwiecień ? Przewodnicząca Sekcji Zaplecza Górniczego opisała wpływ cen węgla i prowadzonych procesów restrukturyzacji górnictwa na stabilność i rentowność przedsiębiorstw zaplecza. Podkreśliła, że bez zwiększenia liczby projektów inwestycyjnych i bez modernizacji nie będzie szansy na zwiększenie wydobycia oraz odpowiedzenie na obecne zapotrzebowania na węgiel w Polsce. W trakcie swojego wystąpienia wskazała na ostanie dostawy sprzętu górniczego do PGG, do firm górnictwa odkrywkowego, a także rozwój dostaw systemów nawęglania dla elektrowni w Opolu i Kozienicach. Podkreśliła, że dla pomyślnego rozwoju branży niezmiernie ważna jest ekspansja na rynki zagraniczne ? szczególnie do Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji i do innych krajów. Z tych powodów potrzebne będzie skuteczna promocja polskiej myśli technologicznej, skutecznych rozwiązań produkcyjnych zapewniających wydajną i bezpieczną pracę pracowników w Polsce i na świecie. Przewodnicząca zauważyła, że Sekcja spotykała się 3-krotnie omawiając bieżące problemy na poszczególnych zakładach pracy i negocjacje podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

Zdjęcie

Na zdjęciu: Mirosław Szczygieł

Mirosław Szczygieł ? w imieniu Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podkreślił zaangażowanie na rzecz realizacji spraw związanych z szeroko pojętymi interesami pracowniczymi. Członkowie Sekcji zajmowali się negocjacjami z Zarządem PGNiG S.A. w sprawie zmian organizacyjnych, regulaminami około układowymi, sporem zbiorowym. Dla Sekcji ważne były również negocjacje na poziomie Spółek Zależnych i z Dyrektorami Oddziałów ZUZP, prace w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, Forum Związków Zawodowych, a także w nowo utworzonej Radzie Dialogu Społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., w tym w warsztatach w Białobrzegach o przeglądzie z realizacji strategicznego pakietu zmian z 17 czerwca 2016 r. w PSG Sp. z o.o. Sekcja pozostaje również aktywna w Związkowej Komisji Koordynacyjnej PGNiG S.A., Komisji Socjalnej. Najważniejsze problemy dotyczą prowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia w formie zwolnień grupowych oraz w ramach PDO i likwidacji poszczególnych stanowisk pracy. Najbliższe posiedzenie Sekcji zaplanowane jest na 5-7 grudnia 2017r.

Na zdjęciu: Andrzej Domagała

Andrzej Domagała ? Przewodniczący Sekcji Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych  podkreślił, że Sekcja zajmowała się zagadnieniami związanymi z strażą praw pracowniczych i przestrzeganiem przez pracodawców prawa w zakresie Kodeksu Pracy i przepisów BHP. Bardzo wielu pracowników boryka się z problemami należytego wynagradzania pracowników z tytułu wykonywanej pracy, a Sekcja w sposób pragmatyczny wymienia się doświadczeniami w organizacjach aby poprawić skuteczność reprezentacji pracowników. W części zakładów PKM w Katowicach i Częstochowie poprzez konstruktywny dialog społeczny wynegocjowane zostały podwyżki dla pracowników.

Na zdjęciu (przy mikrofonie): Mieczysław Krupiński

Mieczysław Krupiński ? w imieniu członków Sekcji Węgla Brunatnego wskazał na tematykę omawianą na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego związaną z omówieniem założeń do Polityki Energetycznej i Polityki Surowcowej Państwa oraz na proces koncesyjny w sektorze górnictwa w przypadku nowych kopalń (Ościsłowo, Złoczew, Gubin) oraz przedłużania już istniejących (Turów). Przewodniczący skupił się na potrzebnych zmianach umożliwiających rozwój branży górnictwa brunatnego i utrzymania węgla brunatnego w miksie energetycznym Polski do 2030 roku. Za najważniejsze uznał potrzebę zmiany przepisów w procesie uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w rejonie planowanej inwestycji; uproszczenie postępowań zmierzających do uzyskania decyzji środowiskowej; uproszczenie postępowań zmierzających do uzyskania bądź przedłużenia koncesji wydobywczych. Branża węgla brunatnego ma również znaczący wpływ na politykę regionalną, ze względu na trwałe i atrakcyjne miejsca pracy, powstające centra przemysłowe i miejskie w regionach rolniczych oraz ze względu na znaczący strumień przychodów ze sprzedaży energii w kraju stymulujący rozwój lokalny gmin.

Na zdjęciu: Mariusz Ciupiński

Mariusz Ciupiński ? Przewodniczący Sekcji Hutniczej podkreślił, że branża odczuwa napływ konkurencyjnych towarów ze wschodniej Europy i Azji. Sekcja prowadzi prace w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach dotyczące stanowisk o problemach hutnictwa stali i przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce uwzględniające koszty energii elektrycznej. Niestety wystąpienia i wystosowane stanowiska do Ministra Pracy w tej sprawie pozostawione zostały bez odpowiedzi. Przewodniczący Sekcji omówił również prowadzone inwestycje służące poprawie standardów pracy i poprawie ochrony środowiska, w tym remont wielkiego pieca Arcelor Mittal Poland S.A., budowę nowego systemu odpylania stalowni w Dąbrowie Górniczej aby sprostać wymaganiom unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych; realizację projektów przez Hutę w Ostrowcu Świętokrzyskim finansowaną z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; uruchomiono nową baterię do produkcji koksu w Koksowni Częstochowa Nowa. Przewodniczący zauważył, że wszystkie zakłady podnoszą problem braków wykwalifikowanej kadry na rynku pracy.

Na zdjęciu: Janusz Adamski

Janusz Adamski – z Sekcja Cynku, Ołowiu, Soli i Innych kopalin podkreślił dobre wyniki i wstrzymanie prywatyzacji Kopalni Kłodawa. W kopalni Solino wynegocjowano układ zbiorowy pracy. W ZGH Bolesław występują wypłaty premii co przyczynia się do wzrostu płac, a największe inwestycje są czynione w halę wanien oraz rozwój programów badawczych  finansowanych przez NCBiR.  Szacunkowy koszt inwestycji to około 700 mln zł. Największe problemy dotyczą obecnie utylizacji i składowania odpadów z powodu konfliktu z lokalną organizacją ekologiczną.

Na zdjęciu: Andrzej Marciszewski

Andrzej Marciszewski ? Przewodniczący Sekcji Pozostałych Zakładów poinformował o prowadzonych oszczędnościach po przejęciu przez koncern PSA (Peudeot, Citroen) zakładów Opla w Gliwicach, w tym poprzez ograniczenia zatrudniania pracowników tymczasowych i nie przedłużania umów pracownikom terminowym. Brakuje aktywnych rozmów z obecnym prezesem PSA, a jedynym plusem są deklarowane plany otwarcia nowego zakładu silników w Tychach w 2018 roku, gdzie ma znaleźć zatrudnienie znaczna część pracowników. Załoga odczuwa spadek produkcji i rośnie wśród pracowników frustracja oraz obawy o dalsze zatrudnienie. Z kolei w zakładach Toyota prowadzone są rozmowy z pracodawcą dotyczące regulaminu pracy, wynagradzania i w sprawie oceny pracowniczej dla stanowisk, system promocji i zasady współpracy ze związkami zawodowymi ? planowane zakończenie rozmów w marcu 2018 roku. W grupie Lotos podpisane zostało Porozumienie płacowe kończące spór zbiorowy, dzięki któremu pracownicy otrzymali m.in. wzrost wynagrodzeń. Przewodniczący poinformował m.in. o podpisaniu porozumienia płacowego i o połączeniu KOK Sp. z o.o. z Kompanijnym Ośrodkiem Szkoleniowym. A. Marciszewski opisał też prace Przewodniczącej Wioletty Janoszki w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Związek zawodowy przy Fundacji Unia Bracka wynegocjował zmian w Regulaminie Wynagradzania dotyczące zmian w części premiowania. Związek zawodowy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju wynegocjował płatne dyżury pod telefonem dla pracowników oraz podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wykonujących zawody medyczne. Związek zawodowy przy NFZ w Katowicach styka się z odejściami pracowników, którzy nie mają pewności zatrudnienia z powodu zapowiadanych zmian za 2 lata.

Na zdjęciu: Wiesław Sobolewski

Wiesław Sobolewski ? Przewodniczący Sekcji Zaplecza Badawczo-Naukowego wskazał na prace Sekcji i nową nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze, rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ustawę o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i użytkowania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego. Sekcja miała 3 spotkania w 2017 roku.

Na zdjęciu: Krzysztof Stefanek

Krzysztof Stefanek ? Przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego poinformował o 2 spotkaniach Sekcji i opiniach w sprawie barier funkcjonowania i planów ruchów zakładów górniczych. Sekcja dyskutowała zapisy zmian ustawy o zagrożeniach klimatycznych (temperatura pracy) w zakładach górniczych. Sekcja omówiła krytycznie raport NIK o funkcjonowaniu górnictwa oraz skierowała w tej sprawie swoje stanowisko do Prezesa NIK, odnoszące się do krytycznej oceny działalności górniczych związków zawodowych. W odpowiedzi pisemnej NIK tłumaczył, że w raport NIK de-facto nie ocenia krytycznie działalności związków zawodowych w polskim górnictwie. Sekcja zajmowała się sprawą udzielania koncesji, rekompensatami za deputaty węglowe, opiniowaniem ustawy o rynku mocy, zmianą ustawy o związkach zawodowych w kontekście reprezentatywności na poziomie zakładowym. Sekcja na bieżąco oceniała sytuację ekonomiczno-finansową spółek węglowych oraz trwające negocjacje układów zbiorowych. Przewodniczący ocenił, że program restrukturyzacji kopalń prowadzony jest obecnie zgodnie z Programem notyfikowanym przez Komisję Europejską.

Na zdjęciu: Piotr Szereda

Piotr Szereda ? Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz poinformował o braku uwag do prac Zarządu Głównego.

Na zdjęciu (pierwszy z lewej strony): Zbigniew Sikorski

W czasie posiedzenia Przewodniczący PZZ ?KADRA? – Dariusz Trzcionka przywitał również nowego członka Rady Krajowej: kolegę Zbigniewa Sikorskiego ? Przewodniczącego NSZZ ?Alternatywa 2014? Michelin Polska S.A. Olsztyn.

Galeria zdjęć: