III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

Umowa społeczna - teks…

Umowa społeczna dotycząca…

Związkowe spotkanie ko…

IndustriAll Global wraz z…

«
»
Facebook

Rada Ochrony Pracy o programie PIP i stanie bezpieczeństwa kolei.

Rada Ochrony Pracy działająca przy Sejmie RP (ROP) zapoznała się z programem działania i planem pracy Państwowej Inspekcji Pracy na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016r. w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Forum, przewodniczący FZZK – Stanisław Stolorz i przewodniczący PZZ „KADRA” – Dariusz Trzcionka.

W pierwszej części posiedzenia zostało przyjęte stanowisko ROP w sprawie stanu bezpieczeństwa pracy na kolei.

W drugiej części, zadania Inspekcji Pracy na 2017 rok przedstawił Pan Zbigniew Ryfka, Zastępca Głównego Inspektora Pracy przypominając, że od tego roku Inspekcja będzie obarczona nowymi obowiązkami. W programie pracy PIP znalazły się m.in. kontrola wypłat minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i przestrzeganie stawki wynagrodzenia godzinowego. Inspekcja będzie też zajmować się również oceną przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych. Z tych powodów kierownictwo PIP jest zaniepokojone możliwością zmniejszenia budżetu PIP o 15 mln złotych w 2017 roku.

Z zaprezentowanych podczas posiedzenia ROP danych wynikało, że Inspektorzy pracy przeprowadzą w 2017 r. 79 tys. kontroli. Do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym inspekcja zaprosi ponad 100 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej, rolników indywidualnych. Realizując zadania długofalowe (na lata 2016-2018) inspektorzy pracy przyjrzą się problemowi zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach typowych dla stosunku pracy zwłaszcza w budownictwie. Skontrolują gastronomię, hotelarstwo oraz agencje ochrony osób i mienia. W grupie zadań bieżących kontynuowane będą kontrole przestrzegania znowelizowanych na początku 2016 r. przepisów o umowach na czas określony. Działania nadzorczo-kontrolne zaplanowane są także w zakładach produkcyjnych wybranych branż pod kątem bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń technicznych. W transporcie i gospodarce magazynowej inspektorzy skupią uwagę na bezpieczeństwie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz dźwiganiu ciężarów, w leśnictwie – na eliminowaniu zagrożeń chorobowych i wypadkowych przy pozyskiwaniu drewna. Zadania stałe obejmą m.in. kontrole place budów; maszyny, urządzenia, środki ochrony indywidualnej oraz wyroby pirotechniczne – w zakresie ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi, a także sprawdzanie stosowania unijnych rozporządzeń dotyczących chemikaliów. Ważnym zagadnieniem w tej grupie będą kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Legalność zatrudnienia obywateli polskich sprawdzana będzie przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, budownictwie oraz handlu, czyli w branżach, gdzie występuje najwięcej nieprawidłowości. Dotyczyć to będzie także podmiotów prowadzących działalność agencji pracy tymczasowej oraz działalność usługową.