Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Ochrony Pracy o programie PIP i stanie bezpieczeństwa kolei.

Rada Ochrony Pracy działająca przy Sejmie RP (ROP) zapoznała się z programem działania i planem pracy Państwowej Inspekcji Pracy na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016r. w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Forum, przewodniczący FZZK – Stanisław Stolorz i przewodniczący PZZ „KADRA” – Dariusz Trzcionka.

W pierwszej części posiedzenia zostało przyjęte stanowisko ROP w sprawie stanu bezpieczeństwa pracy na kolei.

W drugiej części, zadania Inspekcji Pracy na 2017 rok przedstawił Pan Zbigniew Ryfka, Zastępca Głównego Inspektora Pracy przypominając, że od tego roku Inspekcja będzie obarczona nowymi obowiązkami. W programie pracy PIP znalazły się m.in. kontrola wypłat minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i przestrzeganie stawki wynagrodzenia godzinowego. Inspekcja będzie też zajmować się również oceną przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych. Z tych powodów kierownictwo PIP jest zaniepokojone możliwością zmniejszenia budżetu PIP o 15 mln złotych w 2017 roku.

Z zaprezentowanych podczas posiedzenia ROP danych wynikało, że Inspektorzy pracy przeprowadzą w 2017 r. 79 tys. kontroli. Do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym inspekcja zaprosi ponad 100 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej, rolników indywidualnych. Realizując zadania długofalowe (na lata 2016-2018) inspektorzy pracy przyjrzą się problemowi zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach typowych dla stosunku pracy zwłaszcza w budownictwie. Skontrolują gastronomię, hotelarstwo oraz agencje ochrony osób i mienia. W grupie zadań bieżących kontynuowane będą kontrole przestrzegania znowelizowanych na początku 2016 r. przepisów o umowach na czas określony. Działania nadzorczo-kontrolne zaplanowane są także w zakładach produkcyjnych wybranych branż pod kątem bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń technicznych. W transporcie i gospodarce magazynowej inspektorzy skupią uwagę na bezpieczeństwie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz dźwiganiu ciężarów, w leśnictwie – na eliminowaniu zagrożeń chorobowych i wypadkowych przy pozyskiwaniu drewna. Zadania stałe obejmą m.in. kontrole place budów; maszyny, urządzenia, środki ochrony indywidualnej oraz wyroby pirotechniczne – w zakresie ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi, a także sprawdzanie stosowania unijnych rozporządzeń dotyczących chemikaliów. Ważnym zagadnieniem w tej grupie będą kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Legalność zatrudnienia obywateli polskich sprawdzana będzie przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, budownictwie oraz handlu, czyli w branżach, gdzie występuje najwięcej nieprawidłowości. Dotyczyć to będzie także podmiotów prowadzących działalność agencji pracy tymczasowej oraz działalność usługową.