IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

ROP zajęła się działalnością prewencyjną WUG i UDT

Przewodniczący Dariusz Trzcionka brał udział w dniu 4 lipca 2017 roku w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, na którym rada przyjęła stanowisko w sprawie ograniczania zagrożeń wypadkowych w Zakładach Usług Leśnych oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. ROP zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Wyższy Urząd Górniczy, Ministerstwo Energii, Urząd Dozoru Technicznego i Ministerstwo Rozwoju ? ?Działania Prewencyjne Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa?. W spotkaniu uczestniczyli Adam Mirek ? Prezes WUG, Andrzej Ziółkowski ? Prezes UDT i Roman Giedrojć ? Prezes PIP.

Dariusz Trzcionka ? odniósł się w imieniu Forum Związków Zawodowych do raportu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w górnictwie i do wcześniejszych komentarzy. W swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki związkom zawodowym w górnictwie wyeliminowano możliwość świadczenia pracy przez pracowników etatowych kopalń w spółkach zewnętrznych. Przewodniczący poruszył również sprawy związane z szkolnictwem w górnictwie podkreślając, że większość szkoleń dla górników prowadzona jest przez firmy założone przez Spółki górnicze, a związki zawodowe wywierają silną presję na pracodawców w celu stałego podnoszenia ich jakości. Dyskutujemy też o każdym z wypadków, które mają miejsce. Jako związki zawodowe omawiamy każde zdarzenie w komisjach WUG i na kopalniach, dzięki czemu poprawia się stan wypadkowości ? podkreślił Przewodniczący D. Trzcionka.

W górnictwie mamy obecnie potężną dziurę pokoleniową. Programy odejść na świadczenia górnicze powodują, że brakuje kadry do wykonywania wszystkich niezbędnych prac na zakładach górniczych. De-facto nie mamy osób i są duże braki załogi własnej na kopalniach do wykonywania części niezbędnych zadań, dlatego wiele z nich wykonują firmy obce.

Na bezpieczeństwo mogą oddziaływać niedostatecznie dobrze przygotowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany w prawie górniczym dotyczące warunków klimatycznych (temperatura otoczenia), mimo ostrzeżeń związków zawodowych. Z tego powodu strona związkowa przygotowała ostatnio swoje stanowisko i zdefiniowała postulat zmiany przepisów o temperaturze w miejscu pracy górników. Zaniedbanie postulatów związków zawodowych odnośnie nowych wskaźników klimatycznych może mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy.

Z danych raportu przygotowanego przez WUG wynikało, że w 2016 roku porównaniu do 2012 roku odnotowano spadki wypadkowości ogółem w poszczególnych rodzajach górnictwa:

  • kopalnie węgla kamiennego ? spadek o 28,7% (z 2 196 do 1 566 wypadków);
  • kopalnie miedzi ? spadek o 9,0% (z 444 do 404 wypadków);
  • pozostałe kopalnie podziemne ? spadek o 40,0% (z 55 do 33 wypadków);
  • kopalnie odkrywkowe ? spadek o 46,6% (z 88 do 47 wypadków);
  • kopalnie otworowe oraz zakłady wykonujące roboty geologiczne ? spadek o 7,7% (z 26 do 24 wypadków)

Raport WUG wskazuje, że w celu poprawy ograniczenia skali zagrożeń i zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie, należy:

  • wdrożyć rozwiązania organizacyjne i techniczne opracowane w ramach projektu badawczego: ?Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach?,
  • kontynuować współpracę z NFOŚiGW mającą na celu doposażenie zakładów w aparaturę kontrolno-pomiarowa dla lepszej identyfikacji zagrożeń,
  • kontynuować współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działań prewencyjnych w celu zmniejszenia udziału wypadków spowodowanych ?czynnikiem ludzkim?, eliminacji ryzykownych zachowań pracowników oraz podnoszenia ich świadomości i odpowiedzialności, poprzez organizacją szkoleń, wydawnictwo materiałów szkoleniowych, organizację spotkań i narad z kierownictwem zakładów górniczych, pracownikami służb bhp i przedstawicielami SIP.

Z kolei prezentacja przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego wskazywała na działania prewencyjne na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Urząd realizuje m.in. kampanie edukacyjno-prewencyjne UDT, wydawanie kwartalnika UDT ?Inspektor?, publikacje artykułów tematycznych (biuletyn UDT ?Inspektor?, prasa, media), własne szkolenia i konferencje dla klientów UDT o tematyce bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, popularyzacja wiedzy o zasadach bezpiecznej eksploatacji urządzeń podczas targów i konferencji zewnętrznych, poświęconych tematyce bezpieczeństwa technicznego, serwis internetowy, dokumenty i multimedia dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Głównym celem realizowanych działań prewencyjnych jest promowanie zasad bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu oraz propagowanie dobrych praktyk i kształtowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa.

Kolejne posiedzenie ROP zaplanowane zostało na 29 sierpnia 2017 r.