Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Opis przedmiotu zamówienia

Katowice, dn. 29.04.2019

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: nr 01/19/KS

 

Zamawiający:

Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA?

Obroki 77

40-833 Katowice

tel.:  +48 32 204 6571

fax.:  +48 32 250 6530

e-mail: kadra@kadra.org.pl

www.kadra.org.pl

 

Projekt:

?Kompetentny związkowiec jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy?, współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Skrócony opis zamówienia:

 1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest przeprowadzeniu badań i analiz potrzeb rozwojowych przedstawicieli związków zawodowych należących do Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA? (KADRA) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) oraz opracowanie wyników analiz i badań w formie raportów z badań. Badania i analizy powinny również skupić się na problemach horyzontalnych (globalnych trendach), które przebudowują rynek pracy. Raporty z badań i analiz mają pozwolić przygotować opiniodawcze stanowiska zamawiającemu. Zamawiający zakłada, że badania i analizy zostaną przygotowane z zastosowaniem zróżnicowanego zestawu metod i technik badań ilościowych, jakościowych i eksperckich (triangulacja źródeł danych w celu ich uwiarygodnienia).
 2. Kod CPV – 73110000-6 usługi badawcze
 1. Usługa realizowana będzie w ramach projektu pt. ?Kompetentny związkowiec – jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.
 2. Usługa badawcza powinna obejmować co najmniej takie etapy jak:
 3. Analizę danych zastanych (desk research);
 4. Badanie kwestionariuszowe CAWI w odniesieniu do 200 przedstawicieli KADRA i FZZ;
 5. Opracowanie profilu kompetencyjnego wraz z zindywidualizowanymi potrzebami;
 6. Przygotowanie raportu metodologicznego – narzędzia do weryfikacji aktywności; przedstawicieli KADRA i FZZ;
 7. Zogniskowane wywiady grupowe ( 5 FGI);
 8. Przygotowanie 1 raportu z badań CAWI
 9. Przygotowanie 5 raportów tematycznych wynikających z 5 badań FGI.
 10. Przygotowanie raportu końcowego;
 11. Przygotowanie prezentacji z wynikami badań
 12. Termin realizacji usługi od daty zawarcia umowy z wykonawcą do 30 września 2019r.
 13. Ponadto termin realizacji usług w części dotyczącej prezentacji wyników badań w instytucjach dialogu społecznego do 30.06.2020r.

Oferta musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego, w tym stawki powinny uwzględniać wyżej wymienione etapy powstawania kosztów i dla przygotowania produktów.

Celem głównym projektu jest wsparcie przedstawicieli i pracowników związków zawodowych w obszarze rozwoju ich kompetencji poprzez przygotowanie indywidualnych analiz ich potrzeb rozwojowych, przygotowanie na ich podstawie szkoleń, które mają pozwolić na zwiększenie udziału partnerów społecznych w dialogu społecznych w Polsce. Realizacja projektu poprzez badania, analizy opinii związków zawodowych pozwoli przygotować stanowiska dotykające problemów horyzontalnych, które przebudują rynek pracy.

Celem zamówienia jest wypracowanie łącznie 8 raportów dla zamawiającego (tj. 1 raport cząstkowy z badań CAWI, 5 raportów cząstkowych z badań FGI, 1 raport metodologiczny opisujący narzędzia do weryfikacji aktywności partnerów społecznych, 1 raport końcowy). Projekt jest realizowany wspólnie przez Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA? i Forum Związków Zawodowych. Zamówienie w ramach projektu jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Zakres i realizacja planowanego zamówienia

Zamówienie dla badań w projekcie planowane jest do zrealizowania w okresie łącznie 5 miesięcy (05-09.2018). Przewidujemy w ramach projektu przeprowadzenie badań potrzeb wśród przedstawicieli partnerów społecznych poprzez:

 • przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych dla około 200 pracowników i przedstawicieli związków zawodowych,
 • przeprowadzenie 5 analiz w zakresie 5 problemów horyzontalnych przebudowujących rynek pracy i pomagających wypracować do 5 stanowisk,
 • zagregowanie informacji o potrzebach rozwojowych 200 przedstawicieli związków zawodowych,
 • podjęcie działań upowszechniających i wdrożeniowych,
 • na wniosek zamawiającego przedstawienie prezentacji w instytucjach dialogu społecznego.

Realizacja projektu przełoży się przygotowanie bezpośrednio na wzrost kompetencji pracowników i przedstawicieli związków zawodowych oraz dzięki raportom ze zleconych badań na przygotowanie 5 stanowisk, które będą służyć pomocą przedstawicielom partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego.

Poprzez realizację projektu będzie możliwość dedykowania wsparcia dla partnerów społecznych aby lepiej wesprzeć realizację działań wspierających poprawę kształcenia zawodowego i systemu kształcenia przez całe życie.

Zamówienie będzie realizowanie w następujących etapach:

– Etap I. Analizę danych zastanych (desk research), a wiec przegląd  literaturowy,  analizę potrzeb wynikającą z globalnych trendów społeczno-demograficznych i gospodarczych.  Dane zastane mają zostać skonfrontowane w ramach zamówienia z wynikami badań (CAWI, FGI).

– Etap II. Badania jakościowe:

 • badanie kwestionariuszowe CAWI w odniesieniu wśród przedstawicieli związków zawodowych (200  osób).
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Metoda ta ma umożliwić zebranie w jednym miejscu reprezentantów różnych poziomów dialogu społecznego w celu przeprowadzenia dyskusji  i konfrontacji opinii.

– Etap III. Przygotowanie raportów badawczych. W związku z badaniami i analizami ich wyników powinny zostać przygotowane: 1 raport z badań CAWI i 5 raportów tematycznych wynikających z FGI.

Również dane zastane powinny zostać skonfrontowane z wynikami badań (CAWI, FGI). Dodatkowo w ramach zamówienia zostanie przygotowany raport końcowy i zamawiający wymagać będzie przygotowania prezentacji wyników badań. Planowane jest w czasie badań agregowanie danych w podziale na płeć oraz z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zamawiający oczekuje prezentacji wyników badań i analiz w co najmniej jednej z instytucji dialogu społecznego najdalej do dnia zakończenia realizacji projektu tj. 30.06.2020r.

Termin wykonania usług:

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019r. w trzech następujących etapach:

– Etap 1 ? do dnia 10.06.2019r.

– Etap 2 ? do dnia 15.07.2019r.

– Etap 3 ? do dnia 30.09.2019r.

Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 5  do zapytania ofertowego ? opisie przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału

 1. W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy spełniający wszystkie warunki opisane poniżej:
 • Składając ofertę akceptują treść zamówienia bez zastrzeżeń;
 • Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz PZZ ?KADRA?, zgodnie z najwyższymi standardami, zachowując należytą profesjonalną staranność i uwzględniając specyfikę działalności i interes Zamawiającego, będącego związkiem zawodowym działającym na rzecz ochrony interesów pracowników;
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zespół badawczy, którego każdy z członków musi posiadać wiedzę i doświadczenie związane z problematyką społeczną dotyczącą obszaru realizowanego projektu;
 • Wykonawca wykaże się udokumentowaną znajomością zagadnień dialogu społecznego  w postaci udziału lub wsparcia wiedzą ekspercką prac instytucji dialogu społecznego np. Rady Dialogu Społecznego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Rynku Pracy, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Powiatowych Rad Rynku Pracy, Komitetów Monitorujących programy operacyjne;
 • Wykonawca udokumentuje swoje doświadczenie z przeprowadzonego minimum jednego badania społecznego w zakresie rynku pracy za ostatnie trzy lata (2016-2018);
 • Wykonawca powinien posiadać udokumentowaną znajomość zagadnień globalnych trendów społeczno-demograficznych i gospodarczych związanych z wyzwaniami horyzontalnymi wpływającymi na rynek pracy takimi jak globalizacja, cyfryzacja, automatyzacja, dekarbonizacja, zmiany demograficzne, lub integrujących je koncepcją przemysłu 4.0, w postaci co najmniej jednej publikacji naukowej na jeden z w/w tematów oraz co najmniej jednego wystąpienia na forum publicznym (konferencja, kongres, forum) w ciągu ostatnich  trzech lat (2016-2018).
 • Wykonawca znajduje się z sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zlecenia;
 • Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wg zał. nr 2 i zał. nr 3).
 • Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca, który złożył odrębną ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wg. zał. Nr 6 ).

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ?spełnia ? nie spełnia? na podstawie Formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego wraz z ofertą (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego zapytania). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji i żądania od Wykonawców dowodów w powyższym zakresie na etapie oceny ofert. W przypadku nieprzedłożenia takich dowodów lub nie potwierdzenia przez nie warunków oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień lub uzupełnień jeżeli nie naruszy to konkurencyjności.

Opis sposobu przygotowania oferty

 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.
 • Oferta musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.
 • Oferta wraz z oświadczeniami, musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelne imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.
 • Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku VAT. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego.
 • Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 • Formularz ofertowy (Zał. nr 1).
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2).
 • Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 3)
 • Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (Zał. nr 4) ? jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa oświadczenie wraz z ofertą. W innym przypadku oświadczenie składane jest na wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert.

SPOSÓB i TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę (1 oryginał) należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego na adres: Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA?, Obroki 77, 40-833 Katowice

w terminie do dnia 10 maja 2019r. do godziny 14:30 w pokoju nr 2,

na zaklejonej kopercie należy wpisać:

?Zapytanie ofertowe nr 01/19/KS? w ramach projektu ?Kompetentny związkowiec – jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy?.

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 13 maja 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Komisja wyboru ofert opublikuje wyniki postępowania w siedzibie i na stronie Zamawiającego w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 12.00.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO – do pobrania