Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Krzysztof Wójcik - ods…

Krzysztof Wójcik - odszed…

Kampania - Razem w pra…

Porozumienie Związków Zaw…

Turniej piłkarski o Pu…

14 września w Wiśle odbył…

Zespół Trójstronny ds.…

W CPS Dialog w Warszawie …

Rady Ochrony Pracy

W dniu 2 lipca 2019r. odb…

Nowi członkowie RDS po…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Konferencja MRPiPS w sprawie ustawy o związkach zawodowych

Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki i mecenas Krzysztof Bochnia wzięli udział z ramienia Forum Związków Zawodowych w konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej przez MRPiPS w Warszawie w dniu 28 listopada 2016r.

Konferencja została poświęcona zmianom w ustawie o związkach zawodowych. W czasie konferencji mecenas Krzysztof Bochnia opisał złożoną przez FZZ opinię od projektu Ustawy.

Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki zauważył w dyskusji z Panem Markiem Waleśkiewiczem, Dyrektorem Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS, że potrzebne jest przygotowanie takich zmian w ustawie i poprawienie obecnego projektu, które umożliwią powołanie tzw. wspólnej reprezentacji związkowej u jednego pracodawcy z pośród organizacji wchodzących w skład tego samego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnopolskiej konfederacji (np. takiej jak FZZ). Zdaniem B. Studenckiego organizacje związkowe, które wyłoniły swoją wspólną reprezentację uzyskałyby uprawnienia przewidziane dla organizacji reprezentatywnej.

Zdaniem Wiceprzewodniczącego PZZ „KADRA” taka zmiana projektu ustawy zachęciłaby małe organizacje związkowe do łączenia się w większe, reprezentatywne już jednostki. W efekcie takich rozwiązań straciłyby znaczenie organizacje związkowe, które nie mają aspiracji lub nie chciałyby uczestniczyć w prosie konsultacji . Propozycja przewodniczącego zmierzała do wypracowania u jednego pracodawcy skutecznego jednego głosu w imieniu pracowników.

Ponadto po analizie projektu Ustawy nasza centrala zwróciła się na piśmie z sugestiami włączenie do projektu następujących zapisów:

w art. 253 po ust. 3 dodaje się ust. 31 oraz 32 w brzmieniu:

Art. 253 ust. 31 Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, wchodząca w skład tego samego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji), organizacje te wyłaniają wspólną reprezentację. Organizacje związkowe, które wyłoniły wspólną reprezentację, jeżeli łącznie spełniają kryteria określone w art. 253 ust. 1, uzyskują uprawnienia przewidziane dla organizacji reprezentatywnej, przy czym ustala się je od łącznej liczby członków tych organizacji będących pracownikami lub innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową.

Art. 253 ust. 32 Organizacje, które utworzyły wspólną reprezentację, o których mowa w ust. 31 nie tracą dotychczasowych uprawnień poza prawem występowania w sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową.

w art. 253 po ust. 5 dodaje się ust. 51 w brzmieniu:

W przypadku niewyłonienia wspólnej reprezentacji, o której mowa w ust. 31 stosuje się odpowiednio treść art. 253 ust. 4 i 5.

Zaproponowane rozwiązania umożliwiają organizacją zrzeszającym pracowników w różnych oddziałach jednego pracodawcy skuteczną działalność na poziomie oddziału, bez prawa głosu na poziomie pracodawcy.