IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

DIALOG OBYWATELSKI I REALIZACJA ZASADY PARTNERSTWA W KOMITETACH MONITORUJĄCYCH FUNDUSZE EUROPEJSKIE

30 czerwca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium pt. ?Dialog Obywatelski i realizacja zasady Partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie?. Forum Związków Zawodowych reprezentował ekspert FZZ Zygmunt Mierzejewski.

Debatę otworzył doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, który podkreślał, że rola partnerów społecznych w dialogu obywatelskim w Polsce jest istotna. Jan Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia podkreślał konieczność rozwoju dialogu obywatelskiego w kontekście wyzwań rozwoju Polski, zwracał również uwagę na fakt, że pracownicy nie są źródłem problemów, są źródłem rozwiązań.

O roli dialogu w kształtowaniu polityki publicznej na przykładzie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki mówili specjalistka w Departamencie Funduszy Strukturalnych PKPP Lewiatan Małgorzata Lelińska i dyrektor Departamentu Zarządzania EFS .

Uczestnicy seminarium podkreślali w dyskusji słabe i mocne strony działalności Komitetów Monitorujących i zaproponowali rozwiązania mające na celu usprawnienie ich pracy. Należy jednak zwrócić uwagę, że partnerzy społeczni wypracowali rekomendacje zbieżne z tymi, które wyniknęły z dyskusji w Pałacu Prezydenckim.

Odnosząc się do słów podsekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego, ekspert Forum Związków Zawodowych Zygmunt Mierzejewski mówił: ?Partnerzy społeczni realizując obecnie Projekt pt. ?Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020? dokonali dokładnej analizy własnych słabości i mocnych stron.? Podczas prac zespołu ds. funduszy strukturalnych dokonywaliśmy w obecności ministra oceny stanu dialogu społecznego i partnerstw. Określiliśmy słabości wszystkich uczestników systemu. Wnioski z tych badań przedłożyliśmy ministerstwu infrastruktury i rozwoju, do dziś jednak nie zostały one w żaden sposób rozpatrzone.

zm

Fot. https://www.flickr.com/photos/ter-burg/5807994163/„>Sebastiaan ter Burg / http://foter.com„>Foter / http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/„>Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Sebastiaan ter Burg / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)