Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Europa potrzebuje STALI

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” wspiera wysiłki IndustriAll Europe  i postulaty pilnego opracowania strategii przemysłowej, wzmocnienia przemysłu stalowego oraz zapewnienia ochrony hutnikom w Polsce i Unii Europejskiej. Hutnicy nie mogą dłużej czekać, potrzeba Planu Działania w sprawie stali !

21 marca związki zawodowe w całej Europie mówią jednym głosem: Europa Potrzebuje Stali #SteelNeedsEuropeNeedsSteel

Członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej PZZ „KADRA” na spotkaniu w Katowicach omówili dotychczasowe działania krajowe, a także unijne strategie związków zawodowych industriAll Europe w obliczu zawieszenia działalności coraz większej liczby hut stali w Europie. Nie ma Naszej zgody na bezrobocie wśród tysięcy hutników. industriAll Europe organizuje Europejski Dzień Działania przed szczytem UE w sprawie stali. W dniu dzisiejszym pracownicy sektora stalowego w całej Europie wzywają decydentów Unii Europejskiej, rządy krajowe i firmy z branży stalowej do podjęcia pilnych działań w celu ochrony sektora i miejsc pracy.

IndustriAll Europe domaga się realizacji 3 postulatów w imieniu europejskich hutników. Pilnie potrzeba opracowania:

  1. Europejskiej strategii przemysłowej i inwestycyjnej.
  2. Społecznie odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw stalowych.
  3. Wzmocnienia dialogu społecznego na wszystkich poziomach.

W czasie zaplanowanego nadchodzącego spotkania kryzysowego UE na wysokim szczeblu w sprawie przyszłości europejskiej produkcji stali, industriAll Europe powtórzy postulaty pracowników przed Panią Vestager – Wiceprzewodniczącą KE. IndustriAll Europe od dawna wzywa do opracowania prawdziwego planu działania w sprawie stali, aby utrzymać jej zrównoważoną produkcję i zapewnić wysokiej jakości miejsca pracy w Europie. Niestety UE jak dotąd nie podjęła żadnych działań.

Dzisiaj w wielu regionach hutniczych Europy związki zawodowe organizują różne działania. Koleżanki i koledzy ze związków zawodowych w Częstochowie spotkali się już z Panem Krzysztofem Matyjaszczykiem – Prezydentem Miasta Częstochowa. Na spotkaniu z nim omówili bieżące problemy hutników i zakładu.

Radni Miasta Częstochowa solidaryzują się z hutnikami i uznają, że przyszłość polskiego i europejskiego hutnictwa powinna być oparta na wspólnotowym planie na rzecz ekologicznie produkowanej i konkurencyjnej stali. Stal ma być podstawą dla wielu inwestycji infrastrukturalnych ?zielonej? transformacji, a pracownikom potrzeba zagwarantować stabilną, godną, bezpieczną, dobrze płatną pracę zgodną ze standardami UE i strategicznym interesem naszej gospodarki na rynku światowym. Dzisiaj związkowcy złożyli stanowisko, które zostało omówione na posiedzeniu Rady Miasta Częstochowa. W posiedzeniu uczestniczyli hutniczy liderzy związków zawodowych z Huty Częstochowa. Problemy przemysłu i hutników, a także działania w Europejskim Dniu Działania na rzecz Stali omówiła koleżanka Anastazja Kałuzińska – Przewodnicząca MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego (poniżej na zdjęciu).

 

Związki zawodowe z Częstochowy spotkały się również z europosłem Markiem Baltem, który wspiera kampanię i postulaty industriAll Europe. 

Na spotkaniu omówiono postulaty związkowe, sytuację zakładu hutniczego w Częstochowie i aktualne problemy Hutników. Marek Balt omówił jego działalność poselską w Parlamencie Europejskim w obronie hutników i przemysłu hutniczego w Polsce.

O wynikach zaplanowanych spotkań europejskich związków zawodowych z Komisją Europejską będziemy informować już niedługo.

Grzegorz Trefon