Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

III posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

27 października 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego ?Dialog? w Warszawie odbyło się III posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży, którego członkiem z ramienia FZZ jest Przewodnicząca KM FZZ Wioletta Janoszka.

Posiedzenie rozpoczął Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Następnie głos zabrała Pani Hanna Świątkiewicz?Zych, z Departamentu Rynku Pracy MRPIPS. Głównym tematem tego spotkania była prezentacja postępu w zakresie realizacji Gwarancji dla młodzieży w 2016 roku.

Podczas prezentacji Departamentu Rynku Pracy MRPIPS, zaprezentowano działania prowadzone przez powiatowe urzędy pracy, gdzie od 2014 roku łącznie zarejestrowano 2,3 mln zdarzeń wejść do programu Gwarancji dla Młodzieży. Podczas prezentacji omówiono wskaźniki aktywności zawodowej, zatrudnienia oraz bezrobocia wśród osób młodych.

Następnie Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Urzędów Pracy, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Tomasz Czop, omówił realizację konkursów na poziomie regionalnym w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER, gdzie łącznie do oceny merytorycznej przekazano 2 544 projekty, w tym w ramach:

  • Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS ? 1010 projektów.
  • Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z IZM (YEI) ? 1534 projekty.

Konkursy na poziomie Centralnym zaprezentował przedstawiciel Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MRPiPS, który podkreślił, że efektem prowadzonych konkursów jest objęcie wsparciem ok. 3000 osób w wieku od 15 do 29 lat, głównie z kategorii NEET między innymi w takich grupach docelowych jak: młodzież i matki opuszczające pieczę zastępczą, absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze. Z czego co najmniej 95% uczestników projektów stanowią osoby bierne zawodowo, natomiast pozostałe to osoby bezrobotne.

Następnie przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawili prezentację dotyczącą bieżącej realizacji programu ?Pierwszy biznes ? Wsparcie w starcie?.

Kolejno głos zabrała przedstawicielka Komendy Głównej OHP w zakresie realizacji projektów skierowanych do osób młodych i omówiła realizację projektów w ramach ?Gwarancji dla młodzieży?  przez  Ochotnicze Hufce Pracy.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Departamentu Rynku Prac MRPiPS przedstawił komunikat Komisji Europejskiej ?The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on? COM(2016) 646, poświęcony stanowi realizacji ?Gwarancji dla młodzieży? w Unii Europejskiej w latach 2014 ? 2015 oraz analizę danych statystycznych dotyczących Polski i Unii Europejskiej.

Na zakończenie bardzo interesującą prezentację poprowadziły przedstawicielki WUP z Krakowa dotyczącą projektu ?Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Ludzi Młodych?, ?Małopolski pociąg do kariery? i nie tylko. Działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawione zostały jako przykład regionalnej inicjatywy na rzecz wspierania młodzieży na rynku pracy.

Wioletta Janoszka