Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Konsultacje w Ministerstwie Środowiska

Pan Marcin Korolec, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w dniu 28 lipca 2014r. zorganizował w Ministerstwie Środowiska w Warszawie konsultacje społeczne oraz spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu obecnego stanu prac nad formułowaniem przyszłych Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals ? SDGs).

Dokument i uwagi wnosili na spotkaniu uczestniczący z ramienia Forum Związków Zawodowych: Krzysztof Stefanek ? Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA? oraz Grzegorz Trefon.

W związku z pracami Grupy roboczej ONZ przekazano do konsultacji społecznych dokument z propozycjami wybranych celów negocjowanych między państwami. Obecne prace nad dokumentem wynikają z wcześniejszych ustaleń i zapisów dokumentu końcowego Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju (RIO+20) pt. ?The Future We Want?.

Pan Minister Korolec otwierając spotkanie podkreślał znaczenie negocjacji międzynarodowych w perspektywie podpisania nowego porozumienia w 2015r. Minister omówił dotychczas prowadzone negocjacje dotyczące nowego dokumentu oraz zwrócił uwagę, że sprawy polityki klimatycznej są tylko fragmentem większej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. Definiowane obecnie cele mają być po 2015r. wspólne dla wszystkich Państw, również dla krajów rozwiniętych. W jego opinii od pewnego czasu w negocjacjach widoczna jest różnica w podejściu do problemów zrównoważonego rozwoju między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi, szczególnie gdy dochodzi do omawiania rozwoju lokalnego.

W czasie spotkania Pani Aneta Mach, Z-ca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w MŚ omówiła proces i toczące się negocjacje Celów Zrównoważonego Rozwoju po Millenijnych Celach Rozwoju (MDGs), a także prace nad nimi w kontekście prac unijnych organów zapoczątkowanych m.in. opracowaniem dokumentu pt. ?A Decent Life for All: Ending poverty and giving the world a sustainable future? do jednego z ostatnich komunikatów Komisji Europejskiej z czerwca 2014r. pt. ?A decent life for all: from vision to collective action?. Kolejne konkluzje unijne będą koordynowane w ramach Prezydencji włoskiej. Obecnie omawiany dokument z łącznie 17 celami opracowany został przez powołaną w styczniu 2013r. grupę złożoną z 69 państw. Dokument został poddany konsultacjom, a w miesiącu wrześniu powstanie raport z prac grupy oraz jego prezentacja sekretarzowi generalnemu ONZ. Przyszłe negocjacje nowej agendy rozwojowej powinny zakończyć się we wrześniu 2015 r. wraz przyjęciem Agendy łącznie z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Pani dyrektor dodała również, że obok tych negacji trwają rozmowy jak finansować międzynarodowy zrównoważony rozwój w ramach powołanego Międzynarodowego Komitetu ds. Finansowania Zrównoważonego Rozwoju.

Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych w czasie spotkania odnieśli się do treści celów zrównoważonego rozwoju. Wiceprzewodniczący Krzysztof Stefanek zwrócił uwagę ministra Marcina Korolca na treść i kształt celu 7. ?Zapewnienie zrównoważonej energii dla wszystkich?. W opinii wiceprzewodniczącego zmiany związane z coraz większym naciskiem i działaniami na rzecz ochrony środowiska z pewnością przynoszą korzyści mieszkańcom kraju i regionu, zachodzi wiele zmian w świadomości mieszkańców kraju, nasze otoczenie zmienia się na bardziej ekologiczne. Jednak w obecnych warunkach nie możemy sobie pozwolić na uznanie propozycji nierealistycznych, z romantycznymi celami, które z góry będą skazane na przegraną. Z tego powodu przedstawiciele pracowników m.in. w takich regionów jak woj. śląskie oczekują bardzo jasno określonych celów, które będziemy w stanie zrealizować w praktyce, także w naszym uprzemysłowionym regionie. Cel 7.1 wskazujący na potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do niedrogich, trwałych i niezawodnych usług energetycznych do 2030 r. jest bardzo szczytny ale nierealistyczny w kontekście przygotowań wielu krajów i regionów świata. FZZ nie zgadza się również z celem 7.2 z dokumentu z dnia 2 czerwca 2014r. dotyczącym podwojenia udziału odnawialnej energii w światowym bilansie energetycznym do 2030r. W naszej ocenie będzie bardzo trudno w tej perspektywie czasowej osiągnąć i zrealizować oraz równocześnie zapewnić realizację celu nr 7.1. FZZ z dużym niepokojem przyjmuje też treść Celu 7.3 według którego wymagać się będzie podwojenia globalnego wskaźnika efektywności energetycznej do 2030r. Naszym zdaniem postawiony w dokumencie cel jest nierealistyczny. FZZ z dużym niepokojem przyjmuje również treść pkt. 7.4 w dokumencie pierwotnym (zero draft) z 2 czerwca 2014r. mówiącym o wycofaniu się do 2030 roku z produkcji paliw kopalnych i dotacji na ich konsumpcję, które zachęcają do marnotrawstwa przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej energii. Naszym zdaniem polskie górnictwo i energetyka węglowa nie korzystają z dotacji tak jak w wielu krajach świata. Postawiony cel jest nierealistyczny i z zadowoleniem przyjmujemy jego wykluczenie w poprawionym dokumencie z dnia 19 lipca 2014r. prezentowanym na spotkaniu. Przedstawiciele FZZ i innych partnerów społecznych (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i BCC) dyskutowali również o celu 8. Promowanie silnego, trwałego i wzrostu gospodarczemu sprzyjającego włączeniu społecznemu, pełnemu i produktywnemu zatrudnieniu oraz godnej pracy dla wszystkich, celu nr 9 Promowanie zrównoważonej industrializacji oraz odnośnie celu 13. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich wpływom.

Partnerzy społeczni w dyskusji zwracali uwagę, że o pomocy publicznej i efektywności dotacji nie można wyłącznie rozmawiać w kontekście sektorów wytwarzających czy wykorzystujących paliwa kopalne. Niezbędna jest równoległa dyskusja i ocena pomocy oraz pełny przegląd pomocy publicznej dla sektora energetyki odnawialnej, rolnictwa, transportu i in.

W ocenie partnerów społecznych ?przedstawicieli pracodawców i PZZ ?KADRA? obecna koncepcja polityczna i udzielane wsparcie dla energetyki odnawialnej w Europie powinno zostać zmienione. W ocenie PZZ ?KADRA? polityka wsparcia dla energetyki odnawialnej tak de facto nie tworzy zachęt służących poprawie skuteczności i efektywności technologii stosowanych obecnie w zielonym sektorze przez co przyczynia się do wzrostu cen energii pozyskanych z odnawialnych źródeł, za co płaci w ostatecznym rozrachunku podatnik. W ocenie PZZ ?KADRA? na obecnie definiowane cele globalne zrównoważonego rozwoju należy patrzeć z perspektywy podejmowanych decyzji przez Komisję Europejską i Parlament Europejski w przyszłości – już na podstawie globalnych porozumień. Nasi partnerzy z UE wielokrotnie dawali wyraz swojemu zaangażowaniu i niejednokrotnie postulowali aby UE była globalnym liderem zmian, dlatego niektóre zapisy mogą być przysłowiową ?wodą na młyn? dla zwolenników zielonej rewolucji przy definiowaniu np. unijnej polityki klimatycznej z 2-krotnie lub 4-krotnie ambitniejszymi celami dla UE w porównaniu do takich państw jak USA, Rosja czy Chiny ? tak aby pomóc tym słabszym.

 GT