IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Posiedzenie Zarządu Głównego ? 29 lipca 2014r.

W dniu 29 lipca 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZZ ?KADRA?, w którym uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej. Zarząd zajął się oceną przebiegu rozmów w sprawie programu dla górnictwa oraz odbyła się dyskusja dotyczą kształtu stanowiska PZZ ?KADRA? w przedmiotowej sprawie.

Zarząd dyskutował projekt z dnia 17 lipca 2014r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2015r. Zgodnie z tym projektem ustala się na 2015r. wynagrodzenie minimalne w wysokości 1750 zł co stanowi 4,2% wzrost w porównaniu stawki płacy w 2013r. oraz wynika z propozycji z dnia 12 czerwca 2014r. jaki Rada Ministrów zaproponowała Trójstronnej Komisji. Centrale związkowe ? członkowie tej Komisji począwszy od 26 czerwca 2013r. nie uczestniczą w jej pracach m.in. ze względu na sytuację dialogu społecznego w Polsce. Ze względu na brak uzgodnień w przedmiotowej sprawie na forum TK, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić wysokość wynagrodzenia minimalnego w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września 2014r. przy czym jego wysokość nie może być niższa od wysokości wynagrodzenia zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji.

Zarząd omówił również przesłane do konsultacji reprezentatywnym centralom związkowym projekt ?Założeń projektu budżetu państwa na rok 2015?. Zarząd Główny omówił przedmiotowy dokument oraz wspólne negatywne stanowisko central związkowych ? FZZ, OPZZ i NSZZ ?S?. Central związkowe uważają, że obecny projekt nie uwzględnia naszych dążeń do budowy silnego przemysłu i gospodarki kraju opartej na wiedzy w celu zatrzymania potencjału ludzkiego w kraju. Związkowe centrale oczekują skutecznej polityki przemysłowej wymagające znacznej koordynacji na szczeblu krajowym oraz wsparcia państwa oraz wskazują, że takiego wsparcia wymaga obecnie wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie. Związki zawodowe uważają, że budżet opiera się na niepewnych podstawach wyliczenia wzrostu gospodarczego w oparciu o oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym. W kalkulacjach budżetowych braku uwzględnienia ostrożnej polityki inwestorów, ze względu towarzyszącą przy ich decyzjach kalkulację dynamicznej sytuacji wschodnich sąsiadów Polski. Pełne stanowisko central związkowych dostępne jest na stronie internetowej FZZ.

W czasie dyskusji Zarząd omówił dokładnie problemy poszczególnych sekcji branżowych PZZ ?KADRA? oraz zapoznał się z informację Prezydium odnośnie przygotowań do organizacji spotkań związkowych dla członków związku ? Karczma Piwna 2014 w dniu 24 października 2014r. w Rudzie Śląskiej oraz spotkań statutowych organów Porozumienia ? Zjazd Krajowy w maju 2015r.

GT

Galeria zdjęć: