IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

?Młodzi? FORUM Związków Zawodowych na konferencji w Brukseli pt. ?Nowa generacja dla Nowej Europy?.

W dniach od 3 do 4 lutego 2015 roku w Brukseli ?Młodzi? przedstawiciele Związków Zawodowych, a także organizacji pracodawców i organizacji NGO byli uczestnikami seminarium pt. Nowa generacja dla Nowej Europy. Przedsiębiorczość na rzecz tworzenia miejsc pracy, przedsiębiorczość społeczna i finansowanie na rzecz poprawy jakości miejsc pracy w Europie. Przewodniczący EKES – Pan Henri Malosse powitał zebranych uczestników oraz zaznaczył, że celem seminarium jest zapoznanie się z punktem widzenia młodych na temat przyszłości Europy. Przedstawicieli młodych pracodawców, związkowców i stowarzyszeń powitała również Pani Eva PAUNOVA, członek Parlamentu Europejskiego. Pani Poseł Paunowa ma 28 lat i jest silnym wsparciem młodej reprezentacji Bułgarii w Europarlamencie. Ewa Paunowa podkreśliła, że dla rozwoju przedsiębiorczości w Europie robi się już bardzo wiele, ale jej zdaniem można uczynić jeszcze więcej. Przygotowane dla młodych Europejczyków spotkanie seminaryjne poświęcone było diagnozie aktualnej kondycji ludzi młodych – przede wszystkim na rynku pracy – oraz oczekiwań młodzieży co do ich dalszej przyszłości.

W czasie seminariów młodzi uczestnicy prezentowali swoje konkretne propozycje i oczekiwania względem instytucji europejskich. Interaktywne seminarium pozwoliło ponad 50 przedstawicielom nowego pokolenia Europy wyrazić swoje opinie i podyskutować z europejskimi decydentami. Językami roboczymi był angielski i francuski.

Tematy poruszone w tym seminarium obejmowały pytania czego młodzi ludzie oczekują od UE oraz jak młodzi Europejczycy chcą realizować nowy plan inwestycyjny przygotowany przez Komisję o wartości 315 miliardów euro. Dyskusja dotyczyła m.in. spraw przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy, finansowania i alternatywnych metod finansowania oraz przedsiębiorczości społecznej ze wskazaniem roli przedsiębiorstw społecznych w tworzeniu europejskiego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.

W spotkaniu z ramienia Forum Związków Zawodowych uczestniczyli kolega Jarosław Gacki i Grzegorz Trefon. ?W czasie pierwszego dnia seminarium zorganizowanego w Brukseli, braliśmy udział w 2 panelach roboczych dotyczących przedsiębiorczości na rzecz miejsc pracy oraz przedsiębiorczości społecznej ? roli przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy i wzrostu w Europie. Panele dyskusyjne przygotowane były w formie okrągłych stołów, podczas których wymieniliśmy się licznymi merytorycznymi uwagami i doświadczeniami krajowymi z młodymi pracodawcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. To była bardzo ciekawa i owocna dyskusja w panelach moderowanych przez członków EKES. Nieocenioną wartością dodaną podobnych spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy jak z podobnymi problemami, jakie mamy w Polsce poradzono sobie w innych krajach? ? relacjonują nasi koledzy z Forum.

IMG_20150203_142659

Przedstawiciele FORUM, OPZZ i Konfederacji Lewiatan w czasie seminarium w EKES, 3-4 lutego 2015r.

Młodzi związkowcy podzieleni na grupy robocze deklarowali potrzebę bardziej konkretnej dyskusji o problemach młodych. Ze względu na szeroki zakres merytoryczny seminarium młodzi pracowali w kilku grupach roboczych. W grupie roboczej ds. jakości miejsc pracy, w której uczestniczyli z przedstawicielami związków zawodowych, w tym Grzegorz Trefon przygotowano jedenaście punktów dotyczących potrzeb młodych pracowników w celu:

1. Ochrony stażystów i praktykantów,
2. Zapewnienia wysokiej jakości w pierwszym miejscu pracy młodych pracowników,
3. Zapewnienia minimalnych standardów i praw pracy na poziomie europejskim, w celu uniknięcia dumpingu społecznego,
4. Zatrzymania polityki oszczędności i de-regulacji zabezpieczeń socjalnych,
5. Poszanowania autonomii partnerów społecznych i układów zbiorowych,
6. Wspieranie zrównoważonej przedsiębiorczości i rozwoju,
7. Zapewnienie wysokiej jakości certyfikacji dla przedsiębiorstw przestrzegających prawa. Przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają praw nie powinny mieć dostępu do europejskiej pomocy finansowej,
8. Zapewnienie dobrej perspektywy kariery,
9. Wspierania dialogu społecznego nie tylko na poziomie europejskim, ale też krajowym, a także na poziomie sektorowym i firm,
10. Zwiększenie zakresu ubezpieczeń ochrony socjalnej pracowników, mających na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
11. Większej odpowiedzialności sektora publicznego za promowanie wysokiej jakości miejsc pracy.

W grupie roboczej dotyczącej przedsiębiorstw socjalnych poruszano kwestie związane z udziałem organizacji społecznych w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Tematykę grupy poszerzono również o rolę strony społecznej w obronie interesów młodej kadry w rozmowach z pracodawcami. Cenna była wymiana doświadczeń innych organizacji społecznych- głównie ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Francji.

W popołudniowej części seminarium uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup tematycznych. Przedstawiciele FZZ przyłączyli się do grupy mającej zająć się tematem edukacji. Polskich przedstawicieli najbardziej interesowały rozwiązania dotyczące przygotowania zawodowego młodzieży i formacji zawodowej młodych pracowników w tradycyjnych sektorach gospodarki. Powszechnie pochwalono niemiecki i szwedzki system szkolnictwa zawodowego opartego na rzeczywistej praktyce w zakładach pracy i finansowaniu pełnych kosztów praktyk przez państwo. Wniosek o większą partycypację w kosztach szkolnictwa zawodowego przez instytucje UE został – na wniosek Polaków – ujęty w sprawozdaniu końcowym z seminarium. Należy mieć nadzieję, że przełoży się to na opracowanie bardziej efektywnych programów przygotowania zawodowego młodzieży i formacji młodych pracowników, co skutkować będzie wyższą jakością pracy jak również osiąganymi przez nich wynikami pracy.

Udział przedstawicieli polskich związków zawodowych z Forum Związków Zawodowych i OPZZ można uznać za udany.