Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

O opiece zdrowotnej nad pracownikami

W dniu 22 października 2013r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy w Sejmie RP, w którym uczestniczył z ramienia Forum Związków Zawodowych Przewodniczący Dariusz Trzcionka. Posiedzenie zostało poświęcone problemom opieki zdrowotnej nad pracownikami. Podczas posiedzenia członkowie Rady przyjęli stanowiska w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych w 2012 r. W czasie posiedzenia zostały zaprezentowane wyniki przeglądu przyczyn wypadkowości w górnictwie, z którego wynikało, że 80% wypadków popełnianych jest z powodu błędu ludzkiego. Najczęstszą chorobą zawodową pozostaje pylica płuc, której w ostatnim roku stwierdzono ponad 700 przypadków.
Rada zwracała uwagę, że zachodzi potrzeba większej szczegółowości w określaniu – czym jest błąd ludzki oraz jaki ma wpływ na środowisko pracy. Rada podkreśliła znaczenie działań profilaktyki zdrowotnej w eliminowaniu niektórych zdarzeń, które mają miejsce w zakładach pracy. Dyskutowano też nad problemami dotyczącymi przestrzegania przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami, działalności służb medycyny pracy oraz nieobecności w pracy spowodowanych chorobą.W czasie posiedzenia zaprezentowano dane ze statystyk Głównego Inspektoratu Pracy. Z omawianego na spotkaniu materiału  wynika, że w 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ok. 2,7 tys. kontroli dotyczących przestrzegania przepisów odnośnie profilaktycznych badań lekarskich. Działania kontrolne objęły ponad 2,7 tys. zakładów pracy, m.in. z branży handlu i napraw, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa, zatrudniających łącznie 135,3 tys. pracowników, w tym 48,4 tys. kobiet. Największą grupę kontrolowanych podmiotów stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (45,3 proc.) oraz małe firmy zatrudniające od 10 do 49 osób (37,6 proc.). Najwięcej naruszeń dotyczących wstępnych badań lekarskich było w firmach małych.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ubiegłym roku w Rejestrze zaświadczeń lekarskich ZUS odnotowano ok. 18,5 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy obejmujących w sumie ok. 246 mln dni nieobecności w pracy spowodowane chorobą. W porównaniu z 2011 r. liczby te nieznacznie spadły – odpowiednio o 2 proc. oraz o 0,2 proc. W 2012 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 464,3 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w wyniku których wydano 45,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego.

Niektórzy pracodawcy podkreślali znaczenie opieki zdrowotnej i badań szczególnie w odniesieniu do pracowników w wieku powyżej 50 czy 55 lat. W tej grupie osób występuje najwięcej przypadków chorób i powikłań, które utrudniają wykonywanie obowiązków zawodowych, a wielu lekarzy nie dostrzega ich problemów wydając zaświadczenia o zdolności do wykonywania obowiązku pracy.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka w czasie dyskusji podkreślił znaczenie dodatkowych badań finansowanych przez niektórych pracodawców. Badanie te nie są znaczącym kosztem a ewentualne nierozpoznane problemy zdrowotne pracowników mogą być bardziej szkodliwe dla firmy, niż prowadzenie profilaktycznych badań. Według Przewodniczącego prowadzenie profilaktyki jest o wiele tańsze niż spóźnione leczenie pacjenta. Jeżeli uważamy za ważne takie badania to nie powinniśmy w Radzie kwestionować wysokości ich kosztów. Przewodniczący Dariusz Trzcionka podkreślił, że zaświadczenia zdolności wykonywania pracy wystawiane były kiedyś na rok. Co rok sprawdzano zdrowie danego pracownika, a obecnie standardem staje się badanie co 3-4 lata. Musimy identyfikować problemy zdrowotne pracowników dość często poprzez badania profilaktyczne ponieważ przynoszą one wiele korzyści firmom.

Transmisja wideo z posiedzenia (Źródło: Sejm RP):
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=2A5D1284FB4270CEC1257C0B002AAA7F

Materiały i raporty z posiedzenia Rady:

ZUS o absecji – do pobrania

PIP – przestrzeganie przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami – do pobrania

IMP – działalność służb medycyny pracy – do pobrania

Uwagi do IMP – do pobrania