IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska w sprawie prawa wodnego

Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na wcześniej zgłoszone przez Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” pisemne uwagi do projektu Ustawy – Prawo Wodne, skierowało do nas odpowiedź w sprawie. 

Przypomnijmy, Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” wyraził w naszym ostatnim stanowisku duży niepokój problemem kosztów społecznych wdrażanej w życie Ustawy, jak i skierował obawy o wzrost cen wody i kosztów odprowadzania ścieków dla ludności i przemysłu, a szczególnie dla górnictwa węgla. Informacje o naszym stanowisku znajdują się na naszej stronie internetowej – do pobrania.

Pan Mateusz Barcelowicz – Dyrektor Departmentu Zasobów Wodnych z Ministerstwa Środowiska podkreślił w odpowiedzi resortu, że obowiązek wprowadzenia nowej regulacji prawnej nakłada na Polskę Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku – zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Zgodnie z treścią Dyrektywy w art. 9 państwa członkowskie powinny zapewnić, aby usługi wodne były realizowane na zasadzie zwrotu ich kosztów. Dla osiągnięcia tego celu służą instrumenty ekonomiczne, do których zaliczają się opłaty za szczególne korzystanie z wód. Ministerstwo odwołuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 czerwca 2016r. zobowiązującego państwa członkowskie, w tym Polskę do transponowania zasady do prawa polskiego.

Dyrektor Departamentu podkreślił też, że zgodnie z przedłożonymi uwagami przez stronę społeczną, wysokości stawek opłat przewidziane projektem ustawy – Prawo wodne zostały znacząco obniżone w stosunku do pierwotnej propozycji, natomiast w przypadku poboru i zrzutu wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych dodatkowo zmodyfikowane – nie jest przewidziana opłata zmienna za ten rodzaj działalności.

Równocześnie zgodnie z wcześniejszą decyzją Rady Ministrów przepisy projektowanej Ustawy będą uszczegółowione i dookreślone w zakresie opłat w etapie przewidzianym w projekcie rozporządzenia. MŚ planuje, że środki pozyskane z nowych opłat będą przeznaczone na wsparcie realizacji inwestycji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Wisły i Odry.

Pełna treść odpowiedzi z Ministerstwa – do pobrania.