IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Warsztaty dla członków Komitetu Monitorującego PO WER

W dniach 23 i 24.08 odbyły się warsztaty dla członków Komitetu Monitorującego PO WER w zakresie tematów dotyczących MRPiPS, oraz PARP podczas których omówiono plany pracy 2017r. W warsztatach z ramienia FZZ uczestniczyli Z.Mierzejewski oraz S.Wittkowicz.

MRPiPS przedstawiło plany pracy dla:
Osi Priorytetowej I  – Osoby młode na rynku pracy:

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

1 konkurs:
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy)

1 projekt pozakonkursowy:
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy)

Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
:

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju, kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego


2 konkursy:
1.Wdrożenie narzędzi wspierających przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach
2.Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2 projekty pozakonkursowe:
1.Monitorowanie postępów w realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania

2.Opracowanie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

1.Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracowników IRP w zakresie wyłącznie (d) świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

2.Rozbudowa istniejącego narzędzia prognozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi narzędziami prognostycznymi i bazami danych.

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
3 konkursy:

1.Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z zakresu superwizji

2.Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji

3.Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne

2 projekty pozakonkursowe:
1.Przygotowanie, przetestowanie i zweryfikowanie funkcjonowania systemu akredytacji dla instytucji działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa: centrów i klubów integracji społecznej, agencji usług socjalnych i innych nowopowstających form

2.Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie trzech nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej, których wdrożenie wynika z planowanych zmian w systemie pomocy społecznej: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych, animator społeczności lokalnych

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Konkurs I:
1.Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

2.Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych. a.instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności b.instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową c.instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej
Konkurs II: Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
2 fiszki ? konkursy ? w trakcie opracowywania:

1.Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. .
2.Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

1.Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym

2.Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej 3.Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej będą obejmowały m.in. (pakiety edukacyjne/programy studiów menadżerskich MBA

W trakcie dyskusji wszystkie wnioski zgłoszone przez przedstawicieli FZZ zostały uwzględnione w materiałach ,które będą podlegały przyjęciu przez KM POWER  13.09 w Krakowie
. Zygmunt Mierzejewski odniósł się do niektórych zapisów otrzymanego dokumentu – Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju będzie ponowna analiza zgodności i komplementarności dokumentu z planowanymi działaniami w konkursach.

Drugiego dnia w PARP dyskutowano nad projektami w
Działaniu 2.2 (POWER): 1.Wsparcie planowania strategicznego przez partnerów społecznych ? Typ 1, 2.Przygotowanie MSP do udziału w zamówieniach publicznych ? Typ 2, 3.Przygotowanie MSP do udziału w ppp ? Typ 3,

Planowane są 3 konkursy:

  • typ 1 – Partnerzy – 40 mln – 2646 MSP
  • typ 2 – Międzynarodowe zamówienia publiczne – 2 mln – 250 MSP  – Zamówienia publiczne – 10 mln – 897 MSP
    – Zamówienia publiczne – 10 mln – 897 MSP

oraz 1 projekt pozakonkursowy : Branżowy bilans kapitału ludzkiego ? uzupełnienie projektu z roku 2015 ? 2 dodatkowe bilanse branżowe dla 2 rad sektorowych – 1,3 mln PLN  

ZM nie zgodził się z propozycjami dotyczącymi kryteriów dostępu gdyż uderzają one w FZZ i BCC. Po dyskusji założenia zostały poprawione zgodnie z propozycją FZZ.

Zygmunt Mierzejewski

Źródło: link