IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy o działalności CIOP-PIB

Rada Ochrony Pracy działająca przy Sejmie RP (ROP) na posiedzeniu w dniu 20 września 2016 roku przyjęła stanowisko, w którym pozytywnie oceniła zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy, w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Zdaniem ROP zmiany są odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby pracowników, uelastyczniają możliwości korzystania z uprawnień oraz w sposób uzasadniony rozszerzają krąg podmiotów mogących korzystać z tych uprawnień. W posiedzeniu z ramienia FZZ uczestniczył Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA? i Stanisław Stolorz ? Przewodniczący FZZK.

Sprawa opiniowanych zmian w KP była również dyskutowana na poprzednim posiedzeniu, na którym MRPiPS zaprezentowało raport dotyczący przeglądu i oceny zmian wprowadzonych w Kodeksie, o których informowaliśmy na naszej stronie internetowej ? link.

Jednym z zadań ROP jest nadzorowanie działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Rada wydała opinię o Panu Andrzeju Kwalińskim kandydacie na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie na wniosek o jego powołaniu przedstawiony przez Romana Giedrojć –  Głównego Inspektora Pracy. Pan Andrzej Kwaliński od 31 lat jest zatrudniony w PIP jako inspektor pracy, a w swojej pracy nadzorował zakłady z branży energetycznej.

Członkowie Rady odnieśli się też do materiału przygotowanego przez  Państwową Inspekcję Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy ? Państwowy Instytut Badawczy. Pierwszy z przygotowanych materiałów z PIP dotyczył m.in. wyników programu ?Pierwsza kontrola?, który jest częścią nowej inicjatywy realizowanej od 1 marca 2016 roku przez Głównego Inspektora Pracy. Program został zaadresowany do pracodawców, którzy dotychczas nie byli kontrolowani przez Państwową Inspekcję Pracy. W ramach nowego programu pracodawcy otrzymują wsparcie szkoleniowe i następnie poddawani są kontroli sprawdzającej. W ten sposób PIP pomaga pracodawcom przystosowywać do obowiązujących przepisów prawa. Kontrole podejmowane przez inspektorów pracy miały charakter instruktażowo-doradczy. W podmiotach objętych programem udzielono łącznie 16 520 porad technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydano prawie 34,5 tysiąca decyzji dotyczących tego zakresu. Wyniki kontroli ujawniły u pracodawców nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na 4 287 kontrolowanych podmiotów niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku stwierdzono w 1 578 zakładach pracy (36 %). Na 4 248 zakładów, w których kontrolowano prawidłowość dopuszczenia pracowników do pracy na podstawie wstępnych badań lekarskich, uchybienia stwierdzono w 1 722 zakładach (40%). Nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego stwierdzono w 2 011 firmach na 4 143 badanych (48%). W zakresie dokonywania przez pracodawcę rozpoznania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w celu przeprowadzenia ich badań i pomiarów, stwierdzono nieprawidłowości w 632 zakładach na 1 684 kontrolowanych pod tym kątem (38%).

Drugi materiał opracowany przez CIOP-PIB dotyczył wsparcia udzielonego na rzecz  pracodawców dążących do poprawy bezpieczeństwa pracy za pomocą programów prewencyjnych PIP. Eksperci tych instytucji wskazywali na duże znaczenie upowszechniania dobrych praktyk i współpracy szczególnie z sektorem MŚP poprzez:

  • bezpośrednie wsparcie dla firm i rozwijanie partnerskiej współpracy między przedsiębiorstwami i Instytutem,
  • działania edukacyjne, informacyjne, promocyjne dotyczące tematyki BHP w formie kampanii społecznych.

Jak najszersza popularyzacji tematyki BHP nie byłaby możliwa bez sieciowej struktury CIOP-PIB, która obejmuje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy z 123 przedsiębiorstwami zatrudniającymi łącznie 230 tysięcy pracowników, siecią 45 ekspertów BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB obsługujących przedsiębiorców, siecią łącznie 15 Regionalnych Ośrodków BHP realizujących zadania szkoleniowe i konsultacyjne. Sieć ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB udziela m.in. bezpłatnych konsultacji i porad, upowszechnia opracowania z zakresu bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia i ergonomii oraz pozyskuje dane z działalności przedsiębiorstw do celów naukowych. Z kolei Sieć regionalnych ośrodków BHP zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw, prowadzi działalność doradczą i szkolenia zlecane przez instytucje oraz przedsiębiorstwa. Dzięki tym działaniom podnoszone są kwalifikacje pracowników a same przedsiębiorstwa mają możliwość praktycznego wykorzystaniu wyników badań. CIOP-PIB promuje też aktywnie bezpieczeństwo pracy poprzez organizowanie rocznie około 70 konferencji i warsztatów. W swoich kampaniach społecznych Instytut współpracuje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – EU-OSHA. W branżach o dużej wysokości ryzyka wypadkowości w Polsce Instytut prowadzi ogólnopolskie akcje i kampanie prewencyjne, także we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

kam2

Jednym z pozytywnych aspektów działalności Instytutu jest wspólne zaangażowanie kierownictwa, pracowników oraz specjalistów w realizację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Grzegorz Trefon