IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Przewodniczący Dariusz Trzcionka uczestniczył w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (ROP) w dniu 9 lutego 2016r. W spotkaniu ROP brali udział parlamentarzyści, przedstawiciele premiera, związków zawodowych i pracodawców. Rada przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018, a także stanowisko w sprawie wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników oraz działań prewencyjnych KRUS w 2014 roku. Rada stanowiska w tych powyższych sprawach przekaże do właściwych instytucji.

Rada na ostatnim posiedzeniu omówiła przyjęty w trakcie prac parlamentarnych budżet Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2016 oraz zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w dokumencie pt. Ocena skali zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienie w szarej strefie. Z danymi Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku skarg dotyczących świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy w 2015 r. PIP skontrolowała 554 podmioty. Natomiast kontrole planowe przeprowadzone w zeszłym roku przez Państwową Inspekcję Pracy objęły blisko 2 tys. firm. Jako podstawową przyczynę nieprawidłowości od 2013 roku inspektorzy pracy wskazali sytuację na rynku pracy, która szczególnie lokalnie, w mniejszych ośrodkach jest bardzo trudna ? osoby ubiegając się o pracę godziły się na jakiekolwiek warunki zatrudnienia, byle tylko podjąć lub zachować pracę. W ocenie inspektorów pracy przedsiębiorcy chętnie zatrudniają na podstawie umów cywilnoprawnych np. ograniczając koszty prowadzonej działalności. Częstą praktyką stosowaną przez pracodawców jest zawieranie umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracę na okres próbny lub umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika. Osoby takie często świadczą pracę tego samego rodzaju, co osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy. Zdarza się również tak, że po zatrudnieniu ?na próbę? osoby te otrzymują umowy o pracę.

Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej umożliwia też pracodawcom łatwe rozwiązanie stosunku prawnego. Przy rozwiązaniu umowy o pracę , w szczególności umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek spełniania określonych warunków formalnoprawnych. Natomiast rozwiązanie stosunku cywilnoprawnego nie rodzi po stronie zatrudniającego takich zobowiązań. Z powyższych względów cywilnoprawne formy zatrudnienia postrzegane są jako atrakcyjne.

Raport PIP podkreśla, że niezbędne jest wypracowanie w świadomości przedsiębiorców opinii, że opłaca się zatrudniać legalnie, a powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów jest nieopłacalne.