Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Przyznanie emerytury górniczej a wykonywanie funkcji związkowej

Przebieg pracy wygląda następująco: od 1.07.1975 r. do 31.10.1990 roku pracowałem pod ziemią na różnych stanowiskach początkowo robotniczych, a potem w dozorze niższym.  Od 1.11. 1990 r. zostałem wybrany na Przewodniczącego Związku i tą funkcję pełnię do dzisiaj, korzystając z oddelegowania do pracy związkowej. Nadmieniam, że urodziłem się 2 lutego 1957 r.

Władysław Z.

50 lat życia osiągnął Pan w 2007 r., w związku z tym ocena, czy spełnione zostały warunki do emerytury górniczej może być przeprowadzana również w oparciu o przepisy obowiązujące do 31.12.2008 r. Zgodnie z tymi  zasadami prawo do emerytury górniczej może uzyskać osoba urodzona po 31.12.1948 r., a przed 1.01.1969 r. jeżeli   spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ukończyła wiek 50 lat oraz ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczalnymi do pracy górniczej co najmniej 25 lat w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej,

oraz dodatkowo

2.nie przystąpiły do Otwartego Funduszu Emerytalnego, a w przypadku przystąpienia złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunkach w  OFE za pośrednictwem ZUS- u na dochody budżetu państwa,

  1. warunki do uzyskania emerytury spełni do 31.12.2008 r.
  2. nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Z przedstawionego przez Pana przebiegu pracy wynika, że spełni Pan wymogi określone w punkcie 1, bowiem do 31 grudnia 2008 r. okres oddelegowania do pełnienia funkcji w związkach zawodowych,  był okresem równorzędnym z pracą górniczą. A zatem do 31.12.2008 r. miał Pan okres pracy górniczej wynoszący 15 lat 8 miesięcy (okres od 1.07.1975-31.10.1990)  oraz okres pracy równorzędnej z górniczą  wynoszący 18 lat 2 miesiące (okres od 1.11.1990 – 31.12.2008), czyli łącznie 33 lata 10 miesięcy. Wiek 50 lat osiągnął Pan przed 31.12.2008 r.  Zostaną spełnione również warunki wymienione w punkcie 2 i 3. Jedyną przeszkodą do przyznania emerytury jest zatem pozostawanie w stosunku pracy. Po jego rozwiązaniu nie będzie przeszkód do przyznania omawianego świadczenia.

Należy nadmienić, że od 1 stycznia 2009 r. okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w celu wykonywania funkcji związkowej nie jest liczony do okresu pracy od którego zależy przyznanie prawa do emerytury górniczej. A zatem gdyby Pan do końca 2008 r. nie spełnił wszystkich wymienionych na wstępie warunków  nie byłoby podstaw do przyznania emerytury górniczej.

B.P.