Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Przewodniczący Dariusz Trzcionka wziął udział w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP (ROP).  Główna tematyka spotkania ROP w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2017 r. związana jest z zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego w świetle przepisów dotyczących czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie.  W posiedzeniu biorą udział polscy parlamentarzyści, przedstawiciele premier, oraz reprezentacja związków zawodowych i organizacji pracodawców.

ROP w czasie posiedzenia przyjęła też stanowisko w sprawie działań prewencyjnych Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa. Zgodnie z propozycjami Rady, dalsza poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w górnictwie oraz w sektorach gospodarki objętych nadzorem WUG lub UDT wymaga wprowadzenia rozwiązań zapewniających odpowiednią jakość szkoleń w zakresie bhp oraz właściwe monitorowanie i ocenę czynników niebezpiecznych i szkodliwych w środowisku pracy. Stanowisko ROP wskazuje m.in. na:

  • zapewnienie, aby szkolenia w zakresie bhp w zakładach górniczych były prowadzone przez certyfikowane ośrodki szkoleniowe.
  • zapewnienie, aby pomiary wszystkich czynników szkodliwych w środowisku pracy w zakładach górniczych były wykonywane zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a w szczególności, że pomiary te będą wykonywane wyłącznie przez laboratoria spełniające wymagania tego rozporządzenia;
  • wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych ( U. z 9 czerwca 2016 r., poz. 1118) odpowiednich zmian w celu zapewnienia, że wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń dla wszystkich czynników szkodliwych w środowisku pracy w zakładach górniczych
  • wprowadzenie rozwiązań zapewniających, że kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie będą bezterminowe lecz będą sprawdzane i okresowo uaktualniane.

Rada zajęła się również wysłuchaniem i oceną raportu PIP dotyczącego sprawy czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie wskazującym na nieprzestrzeganie w znacznym zakresie przez pracodawców przepisów o czasie pracy. Zdaniem PIP wpływ na ten stan mają mała świadomość prawna służb odpowiedzialnych za te kwestie, ale najbardziej ciąży na sprawie większe zaangażowanie pracodawców w ekonomiczną stronę prowadzonej przez nich działalności, kosztem prawidłowości prowadzenia i rozliczania dokumentacji z zakresu czasu pracy pracowników. Braki mogą w przypadku podmiotów leczniczych stwarzać poważne i realne zagrożenie dla zdrowia nie tyko osób, którym udzielane są świadczenia medyczne, ale i dla samych pracowników.

Inspekcja wskazała na najbardziej bulwersujący i dramatyczny przykład, obrazujący następstwa takich niezgodnych działań z prawem i interesem społecznym – szeroko opisywana w prasie sprawa śmierci lekarki w jednym z pomorskich szpitali, jaka miała miejsce podczas 96 godzinnego dyżuru.

Spotkanie zakończyło się dyskusją i odpowiedziami przedstawicieli PIP na pytania członków ROP.

Grzegorz Trefon