Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Sekcja Węgla Kamiennego

WŁADZE SEKCJI WĘGLA KAMIENNEGO

Krzysztof STANISŁAWSKI Przewodniczący Sekcji
Marek Płocharski Wiceprzewodniczący Sekcji
Bogusław Studencki Wiceprzewodniczący Sekcji

KONTAKT

Bogusław Studencki

tel: 032 204 65 71

Krzysztof Stanisławski

tel: 032 204 65 71

Marek Płocharski

tel: 032 756 22 75

 SKŁAD SEKCJI

Grupa Tauron
Bogusław Studencki ZG ?Brzeszcze?
Jarosław Kocot  NSZZ Pracowników Tauron Wydobycie ZG ?Janina? w Libiążu
Marcin Baca ZZ KADRA przy Tauron Wydobycie SA ZG ?Janina?
Marcin Machura MZZ KADRA przy Tauron Wydobycie ZG Sobieski
Polska Grupa Górnicza S.A.
Krzysztof Stanisławski MZZ KADRA Górnictwo
Andrzej Przeliorz ZZDiNG ,,Kadra? przy  P. G. G. KWK ?Jankowice?
Jakub Jankowski KWK ?Chwałowice?
Jarosław Mitko KWK ?Chwałowice?
Krzysztof Koczur KWK ?Ziemowit?
Piotr Molitor Związek Zawodowy „Nasza Kadra”
Tomasz Grzegorzewski KWK ?Sośnica?
Krzysztof Suchoń KWK ?Bolesław Śmiały?
Marek Gacka KWK ?Ruda”
Marian Hlubek ZZ Pracowników Etatowych „KADRA” (KWK „Rudyłtowy”)
Mirosław Adler KWK ?Bielszowice?
Kamil Załuski Zakłady Górnicze Robót Inwestycyjnych
Andrzej Wowra ZZ „KADRA” Pracowników Centrali PGG S.A.
Rodosław Drobik KWK ?Wujek? Ruch Wujek
Roman Piłat KWK ?Murcki-Staszic? Ruch Staszic
Leszek Kotarski KWK ?Staszic-Wujek?
Adam Kornaczewski KWK ?Wieczorek?
Sebastian Sieja KWK ?Mysłowice-Wesoła?
Andrzej Piecuch KWK ?Piast?
Węglokoks Kraj
Antoni Tomczyk ZG ?Piekary?
Mariusz Wakuła KWK ?Bobrek-Centrum?
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Jan Broy KWK ?Borynia?
Artur Fildebrandt KWK ?Pniówek”
Marek Płocharski KWK ?Jas-Mos?
Jan Smoleń ZZ „KADRA” Solidarność 80 KWK ?Jas-Mos”
Krzysztof Fojcik  ZZ Kadra „S-80” KWK Borynia
Andrzej Józefczyk KWK ?Krupiński?
Krzysztof Górecki KWK ?Zofiówka?
Krzysztof Kerger KWK „Budryk”
Dariusz Kolorz Zakład Logistyki Materiałowej
Piotr Owczorz ZZ ?KADRA? JSW S.A. KWK ?Knurów-Szczygłowice?Ruch Szczygłowice
Kopalnie Samodzielne
Artur Brzozowski LW ?Bogdanka? S.A.
Tomasz Szpyrka PG „Silesia”
  Pozostałe Zakłady
Damian Jaruchiewicz SRK S.A i BSRK Sp. z o.o.
Józef Wyka PRG Bytom Sp. z o.o.
Tomasz  Sanocki  KOPEX PBSz S.A.
Regulamin Sekcji  Węgla Kamiennego
Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA?

Na podstawie art. 25 ust. 4 Statutu Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA?  Rada Krajowa uchwala Regulamin Sekcji Węgla Kamiennego o następującej treści:

 Rozdział I      Przepisy wstępne

 § 1

 1. Regulamin określa zasady pracy Sekcji Węgla Kamiennego, zwanej w dalszej części Regulaminu ?Sekcją?.

2. Zasady przeprowadzania wyborów członków Zarządu Głównego  w ramach Sekcji, reguluje Ordynacja Wyborcza, uchwalona zgodnie z Art. 22 ust. 3 lit. h) Statutu KADRY.

 § 2

 1. Przynależność organizacji zrzeszonej do Sekcji Węgla Kamiennego ustalana jest w uchwale Zarządu Głównego, dotyczącej przyjęcia organizacji związkowej w poczet organizacji zrzeszonych. Odpis uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym Zarząd Główny doręcza Przewodniczącemu Sekcji.

2. W ramach Sekcji, organizacje zrzeszone są reprezentowane przez przewodniczących organów (władz) wykonawczych tych organizacji, wybranych zgodnie ze statutem tej organizacji. Dane osób, o których mowa w zdaniu pierwszym muszą być ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacja zrzeszona może być również reprezentowana przez pełnomocnika, który przedłoży pisemne pełnomocnictwo, określające jego zakres, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji zrzeszonej, zapisanymi w jej statucie i ujawnionymi w KRS. Przed przystąpieniem do obrad osoba reprezentująca organizację zrzeszoną zobowiązana jest przedstawić Przewodniczącemu Sekcji oryginał bądź uwierzytelniony odpis aktualnego odpisu KRS bądź pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa nie może być starszy niż 1 miesiąc.
3. W razie braku wskazanych w ust. 2 dokumentów, bądź wątpliwości co do istnienia bądź zakresu umocowania osoby reprezentującej organizację zrzeszoną, Przewodniczący Sekcji może odmówić dopuszczenia ww. osoby do uczestniczenia w  obradach. Na decyzje Przewodniczącego Sekcji nie przysługuje odwołanie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 obrady Sekcji prowadzi się w normalnym trybie, zaś organizacji zrzeszonej nie przysługuje prawo do kwestionowania w jakimkolwiek trybie ważności podjętych na tym posiedzeniu uchwał, o ile została w sposób prawidłowy powiadomiona o miejscu, terminie i przedmiocie obrad Sekcji.

 § 3

 1. Pracami Sekcji kieruje Przewodniczący Sekcji lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący Sekcji, a także jego zastępcy wybierani są w trybie uchwały Sekcji, na wspólną czteroletnią kadencję.
3. Zasady wyboru Przewodniczącego Sekcji i Wiceprzewodniczących określa Ordynacja Wyborcza Sekcji uchwalona na posiedzeniu Sekcji.
4. Wybory w Sekcji powinny się odbyć niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc po wyborach organów statutowych PZZ KADRA.
5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sekcji tworzą Władze Sekcji.

 § 4

 1.  Obrady sekcji odbywają się w miarę potrzeb zgodnie z regulaminem danej sekcji, jednakże  nie mniej niż dwa razy w roku.

2.  Obrady Sekcji zwołuje Przewodniczący Sekcji z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek:
a)    osób reprezentujących minimum 25 % ilości organizacji zrzeszonych będących członkami sekcji, określający porządek obrad,
b)    na wniosek Przewodniczącego KADRY bądź upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego KADRY, określający porządek obrad.
3.  Posiedzenie zwołuje się w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku wyznaczając jego termin zgodnie z zasadami określonymi  § 5.
4.  W razie nie zwołania posiedzenia w trybie opisanym w ust. 1 posiedzenie zwołuje Przewodniczący KADRY, bądź upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący KADRY.

 

  Rozdział II     Zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń Sekcji

 § 5

 1. O terminie, miejscu  posiedzenia  i porządku obrad członkowie Sekcji są zawiadamiani drogą elektroniczną, faksem lub na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

2. Zawiadomienie o terminie  posiedzenia nie może być wysłane później niż 14 dni przed terminem odbycia posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego Sekcji, zawiadomienie o posiedzeniu Sekcji może być wysłane później niż 14 dni przed terminem odbycia posiedzenia. W ciągu 4 dni od daty otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu, organizacje zrzeszone mogą na piśmie przedstawić Przewodniczącemu Sekcji propozycje co do porządku obrad.
3. Decyzję co do ostatecznego  porządku obrad głosuje się w czasie posiedzenia Sekcji.
§ 6
1. Posiedzeniami Sekcji kieruje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Sekcji.
2. Przed otwarciem posiedzenia osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 podpisują listę obecności wyłożoną w tym celu u Przewodniczącego Sekcji.
3. Otwierając posiedzenie Przewodniczący odczytuje listę obecności, informując o osobach, które nie zostały dopuszczone do udziału w posiedzeniu na podstawie § 2 ust. 3 i 4.
4. Następnie Przewodniczący odczytuje proponowany porządek obrad i odbywa się głosowanie nad jego przyjęciem.
5. W dalszej części  posiedzenie odbywa się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
6. Uchwały Sekcji zapadają w obecności co najmniej połowy członków Sekcji zwykłą większością głosów.
7. Z przebiegu posiedzenia spisuje się protokół, do którego załącza się listę obecności wraz z dokumentami, o których mowa w
§ 2 ust. 2 i 3. Protokół podpisuje Przewodniczący Sekcji. Protokół zawiera: datę i miejsce odbycia obrad, porządek obrad, treść podjętych uchwał, informacje dodatkowe. Protokołując podjęte uchwały zapisuje się ilość głosów oddanych ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?. Protokół należy sporządzić bez zbędnej zwłoki.
8. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Sekcji.
9. Przewodniczący Sekcji prowadzi księgę protokołów.
10. W posiedzeniach Sekcji mogą uczestniczyć w celach konsultacyjnych osoby będące członkami zrzeszonych organizacji, ale nie wymienione w § 2 ust. 2.
Rozdział III     Cele i zadania Sekcji
  § 7

Sekcja jest ciałem konsultacyjnym w ramach Rady Krajowej PZZ  KADRA.

§ 8
1. Sekcja reprezentuje interesy branżowe zrzeszonych organizacji.
2. Władze Sekcji przedstawiają organom KADRY wnioski i uchwały Sekcji oraz wspólne stanowisko w ramach podejmowanych przez te organy działań odnoszących się do interesów członków reprezentowanych przez organizacje zrzeszone w Sekcji.
3. Władze Sekcji są uprawnione do reprezentowania interesów branży na forum rządowym, samorządowym, właścicieli i pracodawców.
Rozdział IV Przepisy końcowe
§ 9

1. Działalność Sekcji jest finansowana ze środków PZZ KADRA.

§ 10
1. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Sekcję oraz zatwierdzenia przez Radę Krajową.
3. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą na posiedzeniu Sekcji Węgla Kamiennego w dniu 17.05.2011r. i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Krajową.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Krajową.
Załącznik do Regulaminu Sekcji Węgla Kamiennego
Ordynacja Wyborcza
Sekcji Węgla Kamiennego
Porozumienia Związków Zawodowych KADRA.

 

I. Zasady ogólne.
1. Ordynacja Wyborcza opracowana została na podstawie Ordynacji Wyborczej PZZ KADRA.
2. Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Przewodniczącego Sekcji    i dwóch Wiceprzewodniczących.
3. Sekcja jest prawomocna do dokonania wyborów, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej połowa członków uprawnionych do udziału w posiedzeniu.
4.  W celu prawidłowego przeprowadzenia wyborów Sekcja powołuje:
a/ Komisję Mandatowo-Wyborczą (3 osoby). Zadaniem Komisji jest stwierdzenie na podstawie listy obecności zdolności do przeprowadzenia wyborów oraz sporządzenie w porządku alfabetycznym listy kandydatów do władz Sekcji, z podaniem ich imienia i nazwiska oraz przekazanie tej listy Komisji Skrutacyjnej,
b/ Komisję Skrutacyjną (3 osoby). Zadaniem Komisji jest sporządzenie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

5. Komisje dokonują wyboru Przewodniczących, którzy kierują jej pracami.
6. Po zakończeniu swoich prac Komisje sporządzają protokoły stanowiące załączniki do protokołu posiedzenia na którym przeprowadzono wybory.
II. Wybór Przewodniczącego Sekcji.
1. Wyboru Przewodniczącego Sekcji dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych ustnie.
2. Lista kandydatów nie jest ograniczona. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Przewodniczącym Sekcji zostaje wybrany ten kandydat, który w wyborach uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów.
4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe wybory spośród kandydatów mających równą ilość głosów.
III. Wybór Wiceprzewodniczących Sekcji.

1. Wyboru Wiceprzewodniczących Sekcji dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych ustnie.2. Lista kandydatów nie jest ograniczona. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.3. Wiceprzewodniczącymi Sekcji zostają wybrani ci kandydaci, który w wyborach zyskali  największą ilość ważnie oddanych  głosów.4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów,  przeprowadza się dodatkowe wybory spośród kandydatów mających równą  ilość głosów.

IV. Zmiany we władzach Sekcji w trakcie kadencji.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Sekcji zwołuje się posiedzenie Sekcji w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Posiedzenie zwołuje się nie później niż 1 miesiąc od daty wygaśnięcia mandatu.

V. Postanowienia końcowe.

Ordynacja została przyjęta na posiedzeniu Sekcji Węgla Kamiennego w dniu 17 maja 2011 r.