Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Stanowisko członków Rady Dialogu Społecznego skierowane do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Klubów Parlamentarnych i Poselskich


Organizacje pracowniko?w i pracodawco?w uczestnicza?ce w pracach Rady Dialogu Społecznego, najwaz?niejszej instytucji, powołanej w Polsce do prowadzenia debaty o kluczowych sprawach społecznych i gospodarczych, maja?ce, wynikaja?ce z ustaw, prawo do opiniowania projekto?w akto?w prawnych, w tym projektu budz?etu pan?stwa, z narastaja?cym niepokojem obserwuja? wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w polskim parlamencie. Mamy głe?bokie przekonanie, z?e wydarzenia te moga? negatywnie wpłyna?c? na zaufanie do pan?stwa i stanowionego przez nie prawa. Konsekwencje tego sa? istotne dla całego społeczen?stwa, pracowniko?w i przedsie?biorco?w.Jestes?my głe?boko przekonani, z?e Sejm i Senat – posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej powinni przestrzegac? najwyz?szych standardo?w, a przede wszystkim sa? zobowia?zani przysie?ga? do poste?powania w zgodzie z Konstytucja? RP oraz prawem. Budz?et Pan?stwa jest jedna? z kluczowych ustaw, przyjmowanych co roku przez Sejm i Senat, podpisywana? przez Prezydenta RP. Reguluje funkcjonowanie kluczowych dla obywateli i przedsie?biorco?w instytucji administracji publicznej, okres?la przychody i wydatki pan?stwa, podatki, reguluje funkcjonowanie kluczowych funduszy ? ubezpieczen? społecznych, pracy, gwarantowanych s?wiadczen? pracowniczych i wielu innych. Procedura przyje?cia budz?etu powinna byc? maksymalnie przejrzysta i nie pozostawiac? wa?tpliwos?ci, co do jej legalnos?ci. Apelujemy do Marszałka Sejmu o podje?cie wszelkich działan? zmierzaja?cych do wyjas?nienia procedury głosowania nad ustawa? budz?etowa? na 2017 rok.

Uwaz?amy, z?e polscy obywatele maja? pełne prawo do informacji o działaniach i decyzjach podejmowanych przez posło?w i senatoro?w. Dlatego obecnos?c? przedstawicieli medio?w w Sejmie i Senacie – dziennikarzy i reportero?w uznajemy za wartos?c? i wielkie osia?gnie?cie polskiego parlamentaryzmu. Apelujemy do Marszałko?w Sejmu i Senatu, aby w porozumieniu ze s?rodowiskiem dziennikarskim zostały przygotowane zasady wspo?łpracy, a do czasu ich wspo?lnego opracowania, zasady, kto?re obowia?zywały do tej pory, zostały utrzymane.

Wyraz?anie opinii i protesty społeczne stanowia? nieodła?czna? cze?s?c? demokracji, a prawo do ich organizacji zostało w Polsce okupione wielkim kosztem. Jednoczes?nie jestes?my przekonani, z?e miejscem rozwia?zywania konflikto?w i sporo?w powinny byc? odpowiednie, powołane do tego instytucje, takie jak Rada Dialogu Społecznego. Dlatego wyraz?amy głe?boki sprzeciw wobec wszelkich wysta?pien? nawołuja?cych do konfrontacji na ulicach. Liczebnos?c? demonstracji nie stanowi o posiadanej racji, a racje mniejszos?ci powinny byc? artykułowane i słuchane z szacunkiem.

W imieniu