IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Trójstronny Zespół ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Katowicach

W siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Stronę rządową na posiedzeniu reprezentowali wiceministrowie: Pan Stanisław Szwed i Pan Grzegorz Tobiszowski. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA? Bogusław Studencki, Krzysztof Stefanek, Marek Gacka i Andrzej Józefczyk.

W dyskusji merytorycznej Bogusław Studencki odniósł się częściowo do prac nad zmianą Regulaminu TZ, a w szczególności do części odnoszących się do braku reprezentacji Ministerstwa Środowiska w Zespole, mimo znaczącego wpływu tego resortu na sprawy istotne z punktu widzenia branży górniczej. Zdaniem Wiceprzewodniczącego PZZ „KADRA” sprawa dotycząca zgłaszanej przez naszą centralę potrzeby zakończenia pilnej sprawy wygasłych w dniu 31 marca 2016 roku przepisów wykonawczych dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego nie została wciąż zamknięta przez MŚ, dlatego oczekujemy informacji w tej sprawie. Równocześnie zdaniem Kadry, wiele centralnych urzędów i pełnomocników rządu odpowiedzialnych jest za urzędowy nadzór nad branżą, sprawy dotyczące wydawania koncesji na działalność górniczą jak i za decyzje środowiskowe, które będą mieć duże znaczenie w kontekście zapowiedzianego przez Wiceministra G. Tobiszowskiego – Planu dla górnictwa do 2030 roku. Z tego powodu przewodniczący B. Studencki zasugerował rozszerzenie składu Zespołu oraz zażądał odpowiedzi w przedmiotowej sprawie kwalifikacji górniczych. Odpowiedzi udzielił Pan Minister Grzegorz Tobiszowski, który podkreślił, że prace w sprawie rozporządzenia są obecnie na dobrej drodze i niedługo zostaną zakończone.

W czasie spotkania Zespołu Trójstronnego poruszono sprawy dotyczące powołania zespołu do opracowania programu dla sektora węgla kamiennego, który ma obowiązywać w latach 2016-2030. W tym celu zostanie utworzona specjalna grupa, która między posiedzeniami będzie pracować nad Programem, a w jej skład wejdą przedstawiciele rządu, pracodawców, związków zawodowych i parlamentarzyści. Przedstawicielem PZZ „KADRA” w grupie ma zostać Krzysztof Stefanek. Minister Grzegorz Tobiszowski oczekuje, że Program będzie gotowy do końca 2016 roku tak aby mógł zostać przedłożony do zatwierdzenia Radzie Ministrów.

Przedstawiciele Ministerstwa Energii przedstawili prezentację dotyczącą aktualnego stanu górnictwa oraz propozycję Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego – część I – blok tematyczny pn. Analiza i diagnoza stanu polskiego górnictwa węgla kamiennego ? do pobrania.

W czasie spotkania przedstawiciele pracodawców omówili sytuację i zmiany dokonujące się w Spółkach Węglowych odpowiadając na pytania strony związków zawodowych. Najwięcej uwag strona związkowa miała do sytuacji pracowników KWK Makoszowy.