Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Krzysztof Wójcik - ods…

Krzysztof Wójcik - odszed…

Kampania - Razem w pra…

Porozumienie Związków Zaw…

Turniej piłkarski o Pu…

14 września w Wiśle odbył…

Zespół Trójstronny ds.…

W CPS Dialog w Warszawie …

Rady Ochrony Pracy

W dniu 2 lipca 2019r. odb…

Nowi członkowie RDS po…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Czy okresy pracy za granicą podlegają ustalaniu prawa do emerytury górniczej

W sierpniu kończę 50 lat i chciałbym się dowiedzieć czy będę spełniał warunki do emerytury górniczej. Przepracowałem ogólnie 32 lata z tego 21 lat jako  górnik, nadgórnik  oraz sztygar zmianowy pod ziemią w kopalni węgla kamiennego. Oprócz tego przez 5 lat pracowałem na kopalni węgla brunatnego w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej przy urabianiu węgla na odkrywce jako górnik na odkrywce.  Mam wątpliwości co do pracy za granicą, czy okres ten podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej.

Zenon W.

Zgodnie z art. 50 c ustęp 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r, o emeryturach i rentach z FUS   (tekst jednolity z 15 października 2013 r. Dz. U. z 2013 poz. 1440 z późniejszymi zmianami) okresy pracy górniczej wymienione w ustępie 1 punkt 1-4 wykonywanej za granicą traktuje się na równi z okresami takiej pracy wykonywanej w kraju, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie wymagane do uwzględnienia tych okresów pracy przy ustalaniu prawa do świadczenia. Okresy pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych, a także w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, są traktowane jako praca górnicza (art. 50 c ustęp 1 pkt. 4 ww. ustawy). Stanowisko górnika na odkrywce została ponadto wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej lub renty (Dz. U. z 1995 r. Nr 2 poz. 8).

Z zestawienia ww. przepisów wynika, że okres pracy na odkrywce w NRD powinien zostać zaliczony do okresu pracy od którego zależy przyznanie emerytury górniczej ze względu na wiek.  Łącznie okres pracy górniczej wyniesie 26 lat i z chwilą osiągnięcia wieku 50 lat będzie  Pan spełniał warunki do emerytury górniczej.

B.P.