Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Porozumienie między FZZ i PIP

Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność” podpisały w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie trzy porozumienia z Państwową Inspekcją Pracy. Porozumienia w imieniu FZZ podpisała Przewodnicząca Dorota Gardias, a w imieniu PIP – Główny Inspektor Pracy – Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko. W ceremonii z ramienia FZZ uczestniczył również Dariusz Trzcionka  – Przewodniczący PZZ „KADRA”.
Porozumienia zawarte w Warszawie dotyczyły współdziałania w zakresie ochrony pracy. Forum Związków Zawodowych wraz z Państwową Inspekcją Pracy w sposób ramowy uregulowało kwestie związane z promowaniem prawa pracy, bezpiecznych i higienicznych zasad wykonywania pracy oraz legalności zatrudnienia, a także zasady współpracy FZZ z PIP związane z nowymi wyzwaniami na rynku pracy dotyczącymi m.in. nowych form zatrudnienia, pracy platformowej, pracy zdalnej oraz kwestie związane z wypracowywaniem rekomendacji w ww. obszarach.
Ponadto zawarte porozumienia określiły współdziałanie FZZ i PIP w zakresie działalności szkoleniowej, które realizowane będzie poprzez opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych oraz założeń metodycznych szkoleń dla społecznych inspektorów pracy, oraz współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, w zakresie przygotowania programu szkolenia organizowanego corocznie dla przedstawicieli Forum Związków Zawodowych, wynikającego z zatwierdzonego na dany rok planu szkoleń centralnych Państwowej Inspekcji Pracy.
Informacja i zdjęcia: Forum Związków Zawodowych