Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Dariusz Trzcionka – ponownie członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA? został ponowie powołany na członka Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP na kolejną X kadencję z ramienia Forum Związków Zawodowych. Członkiem Rady został również nasz kolega Stanisław Stolorz – Przewodniczący Federacji ZZP PKP. Nominacje na członka Rady wydała Pani Małgorzata Kidawa ? Błońska, Marszałek Sejmu RP. W czasie pierwszego posiedzenia ROP w dniu 3 sierpnia 2015r. zajmowano się stanowiskiem w sprawie problematyki układów zbiorowych pracy. Rada poruszyła również problematykę dyskryminacji pracowników.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a kadencja Rady trwa 4 lata. Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy:

  • ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
  • wyrażanie stanowiska na temat programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy,
  • inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii,
  • występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy,
  • ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym – człowiek w środowisku pracy.

W czasie posiedzenia z dnia 3 sierpnia br. prezentowano opracowania dotyczące dyskryminacji przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy ? Państwowy Instytut Badawczy, Prokuraturę Generalną, Ministerstwo Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Państwowa Inspekcja Pracy omówiła m.in. swoje działania kontrolno-nadzorcze wynikające z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy realizowała czynności kontrolno-nadzorcze z zakresu legalności zatrudnienia obejmujące zagadnienia równego traktowania w 4 obszarach tematycznych:

? Kontrola przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (157 kontroli agencji zatrudnienia i ujawniono nieprawidłowości w 8 kontrolowanych podmiotach).
? Kontrola przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych (128 kontroli agencji pracy tymczasowej, ujawniając 9 przypadków ich naruszania zasady równego traktowania i niedyskryminacji).
? Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich (140 podmiotów, stwierdzając nieprawidłowości w 12 przypadkach).
? Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców (633 kontroli dotyczących 2876 cudzoziemców, a podnoszone zastrzeżenia dotyczyły 61 świadczących w nich pracę obcokrajowców).

Dane PIP wskazują, że skargi na dyskryminacyjne zachowania pracodawców stanowią nieznaczny odsetek wszystkich skarg napływających do Inspekcji (oscylują w granicach 1% ogółu zgłoszonych skarg). PIP prowadzi również liczne działania prewencyjne, współpracuje również z innymi instytucjami rządowymi. PIP podpisało porozumienie o współpracy (m.in. ze Strażą Graniczną), które odgrywa istotną rolę w zwalczaniu, ale również prewencji przypadków dyskryminacji cudzoziemców na rynku pracy. W obszarze przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców Państwowa Inspekcja Pracy ? jako jeden z partnerów merytorycznych ? wspólnie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych kontynuowała realizację – współfinansowanego ze środków europejskich – projektu ?Prawa migrantów w praktyce?, który zakończył się w czerwcu 2014 r. Jednocześnie realizowana jest także druga edycja projektu pt. ?Prawa migrantów w praktyce 2?. Państwowa Inspekcja Pracy w 2014 r. współuczestniczyła m.in. w realizacji kampanii informacyjnej w Polsce, Armenii, na Ukrainie i Białorusi, udzielając wsparcia merytorycznego osobom obsługującym utworzone w ramach projektu punkty kontaktowe (infolinie) w zakresie zagadnień dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP, w tym także zjawiska równego traktowania i niedyskryminacji. W ramach drugiej edycji projektu odstąpiono ? z uwagi na niewielkie zainteresowanie ? od prowadzenia infolinii w Armenii na rzecz nowo-powstałego punktu kontaktowego ? w Wietnamie.

W czasie pierwszego posiedzenia Rady Ochrony Pracy prezentowana była również informacja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ofiar dyskryminacji w zatrudnieniu oraz prezentacja CIOP-PIB ?Problematyka dyskryminacji pracowników? – dokumenty do pobrania poniżej:

– Rzecznik Praw Obywatelskich do pobrania

– CIOP-PIB do pobrania

– Powołanie Przewodniczącego Dariusza Trzcionki na członka ROP  do pobrania