IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Konferencja w Łodzi pt.: Projekt Praca dla Młodych

6 grudnia 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się konferencja pt.: ?Projekt Praca dla Młodych”. O tym, jak zapobiegać bezrobociu wśród ludzi młodych dyskutowali ministrowie, szefowie korporacji, przedsiębiorcy, naukowcy i sami ?młodzi”. Gościem honorowym eurokonferencji był Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej László Andor, a także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz. Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ ?KADRA”, Janusz Hyjek – Członek Prezydium Zarządu Głównego FZZ  i Wioletta Janoszka – Wiceprzewodnicząca Komisji Młodych FZZ.

Podczas konferencji przedstawiono szereg dobrych praktyk dotyczących walki z bezrobociem wśród ludzi młodych, stosowanych w krajach takich jak: Niemcy, Austria, czy Finlandia. W pierwszym panelu podjęto dyskusję na temat inwestycji w potencjał młodych na rynku pracy w UE, z podjęciem próby znalezienia odpowiedzi na pytanie ?Czy da się uniknąć zjawiska straconego pokolenia?” W tej dyskusji udział wzięli: Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Joanna Skrzydlewska Posłanka do Parlamentu Europejskiego, a także zagraniczni goście Dr Ralf Brauksiepe – Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych Niemiec, a także Janne Metsämäki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Gospodarki Finlandii.

W dalszej części spotkania dyskutowano nad perspektywami zatrudnienia młodzieży w Polsce i jakie są szanse na ich poprawę, a także omawiano rozwiązania stosowane w krajach UE na rzecz wzrostu zatrudnienia ludzi młodych. W tym panelu dyskusyjnym głos zabrali między innymi prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego, Daria Lipińska Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Maciej Jakubowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślono, że wszystkie inicjatywy zarówno europejskie jak i krajowe są pomocne w zdobywaniu pracy, jednak szczegóły związane z polityką zatrudnienia powinny powstawać na poziomie kraju, gdyż nie wszystkie rozwiązania można zastosować w każdym państwie. Można natomiast wymieniać dobre praktyki w ramach programu wzajemnego uczenia się, będącego częścią europejskiej strategii zatrudnienia.

Na przykładzie Niemiec przedstawiono dualny system nauki zawodu polegający na jednoczesnym kształceniu się na uczelni i podejmowaniu praktyki. Finlandia zaprezentowała program gwarancji dla młodych, który zakłada przedstawienie oferty pracy, szkolenia lub dalszego kształcenia się, osobą młodym tj. poniżej 25 roku życia. W tym celu Finlandia współpracuje z wieloma partnerami na poziomie swojego kraju.

Niezwykle ważne jest, aby ludzie młodzi swoją atrakcyjność na rynku pracy podnosili poprzez osobiste zaangażowanie, elastyczność w zatrudnieniu i poszerzanie swoich kompetencji. Na rynku pracy liczą się rzeczywiste umiejętności, znajomość języków obcych, a także zgromadzony kapitał intelektualny, gdyż ?żadne studia nie zagwarantują żadnej osobie pracy…(…)” – zaznaczyła Prof. Elżbieta Kryńska. W Polsce obserwujemy niedopasowanie sposobu kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy.  Dziś oczekiwania ludzi młodych, powodują ich rozczarowanie, co znacznie wydłuża ścieżkę do zatrudnienia – podkreślił Jacek Męcina Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej. W Niemczech podpisywane są umowy o naukę zawodu, w których zawarte są wymagane przez pracodawcę i związki zawodowe umiejętności do nabycia, a nie umowy o odbycie stażu –  powiedział dr Ralf Brauksiepe z Niemiec. Natomiast w Austrii stosunek praktyki zawodowej wynosi 80% do teoretycznego nauczania w szkole na poziomie 20%, a administracja rynku pracy realizowana jest przez wszystkich partnerów społecznych tj.: Rząd, Pracodawcy i Związki Zawodowe. Zaproszeni paneliści wyraźnie podkreślili, że perspektywy pracy związane są z przedsiębiorczością, biznesem, ale przede wszystkim z rozwojem gospodarki. Odpowiedzialność za bezrobocie
w kraju ponosi Państwo, a środki unijne powinny być pomocą w tworzeniu miejsc pracy również poprzez wzrost gospodarczy.

W trakcie debaty przedstawione zostały prognozy zatrudnienia do 2020 roku, a także 10 najpopularniejszych zawodów najbliższej przyszłości, którymi będą:

  • Analitycy systemowi i programiści oraz Specjaliści ds. baz danych i sieci komputerowych,
  • Specjaliści ds. administracji i zarządzania,
  • Specjaliści ds. finansowych,
  • Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o ziemi; matematycy, statystycy i pokrewni,
  • Nauczyciele kształcenia zawodowego,
  • Inżynierowie elektrotechnologii,
  • Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych,
  • Specjaliści nauk biologicznych,
  • Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii),
  • Architekci, geodeci, projektanci.

Program ?Gwarancje dla młodych”, to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród ludzi młodych. Zakłada skrócenie okresu pozostania bez pracy do maksymalnie czterech miesięcy od formalnego zakończenia kształcenia, lub utraty pracy. Proponuje wprowadzenie bonów stażowych, bonów szkoleniowych, a także bonów migracyjnych powiedział Władysław Kosiniak Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie podkreślił, że Polska jest gotowa do wprowadzenia ?Gwarancji dla młodych” od 2014 roku.

Kończąc konferencję podsumowano, że Unia Europejska i państwo nadają jedynie ramy, ale to od młodych zależy, jak wykorzystają możliwości, które są im oferowane.