IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

ZWIĄZKI PRZEKAZAŁY PRACODAWCOM PROPOZYCJE ZMIAN W DIALOGU SPOŁECZNYM

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 r., trzy reprezentatywne centrale związkowe przekazały organizacjom pracodawców, na ręce prezesa Business Centre Club, swoje wspólne propozycje dotyczące założeń nowej formuły dialogu społecznego w Polsce.

Propozycje wypracowane przez grupę ekspertów: Forum Związków Zawodowych, NSZZ ?Solidarność? oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zostały przesłane pracodawcom na podstawie upoważnienia przewodniczących trzech reprezentatywnych centrali związkowych: Tadeusza Chwałki, Piotra Dudy oraz Jana Guza.

Organizacje pracodawców przesłały centralom związkowym swoje propozycje zmian instytucjonalnych w dialogu społecznym wcześniej. Zostały ocenione przez zespół związkowych ekspertów, a wnioski przekazane liderom FZZ, NSZZ ?Solidarność? i OPZZ.

Obecnie związki zaproponowały, by załączone przez nie propozycje, wraz z założeniami przedstawionymi przez organizacje pracodawców, stanowiły materiał roboczy do dalszych wspólnych prac, prowadzonych przez ekspertów wskazanych przez poszczególnych partnerów społecznych.

Związki zawodowe wskazują w swojej wspólnej propozycji m.in. potrzebę: powołania Rady Dialogu Społecznego z rotacyjnym przewodniczącym, wzmocnienia decyzyjnej roli partnerów społecznych, ustanowienia osobnego budżetu dla RSD, przyznania jej prawa do występowania o interpretacje prawa przez Sąd Najwyższy, uporządkowania procesu opiniowania aktów prawnych, zmiany podporządkowania instytucji dialogu społecznego w strukturze władzy, wzmocnienia kompetencji WKDS-ów.

Do zawieszenia prac przez związki zawodowe w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, jej zespołach oraz w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego doszło 26 czerwca 2013 r. W październiku 2013 r. związki przygotowały pierwszą propozycję zmian zasad funkcjonowania instytucji dialogu. Następie prace były kontynuowane przez związkowych ekspertów, a ich efekty przekazywane liderom trzech reprezentatywnych central.

Anna Grabowska, FZZ

link do strony FZZ z materiałem źródłowym