Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNYM MOP

27 listopada 2014 r. w CPS ?Dialog? w Warszawie odbyło się spotkanie panelowe przedstawicieli trzech central związkowych z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Organizacji Pracy Guyem Ryderem, któremu towarzyszyli przedstawiciel MOP odpowiedzialny za Europę Heinz Koller  i Morten Hovda z biura MOP w Genewie. Stronę rządową reprezentował ambasador PR w Genewie Remigiusz Hencel. Z ramienia Forum Związków Zawodowych w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Tadeusz Chwałka i członek Prezydium Krzysztof Małecki.

Strona związkowa przypomniała o złożonej przez nią  do Komitetu Wolności Związkowej MOP w 2012 r. skardze na rząd polski za wadliwe prawo koalicji związkowej skierowanej w 2012 roku. Po wizycie studyjnej członków Biura MOP w maju 2014 r. rząd polski do dnia dzisiejszego nie przedstawił żadnych rozwiązań dostosowujących krajowe przepisy do konwencji MOP. Na spotkaniu podniesiono także kwestię rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który zwleka z rozpatrzeniem skargi w Polsce. Również skarga w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego, pomimo niezgodności tych rozwiązań z konwencją nr 102 MOP i art. 24 Konstytucji MOP z uwagi na sytuację zdrowotną, została w Trybunale Konstytucyjnym stosunkiem 8 do 6 przegrana. Mówiono także o nieuwzględnieniu w sądownictwie polskim przepisów prawa międzynarodowego, w tym ratyfikowanych przez Polskę konwencji MOP, które należy zgodnie z Konstytucją RP stosować wprost przed ustawodawstwem polskim. Przedstawiciele central związkowych wskazywali na sytuację na rynku pracy w Polsce ? wysokie bezrobocie, wysokość zasiłku dla bezrobotnych i świadczeń socjalnych, na sferę rozszerzającego się ubóstwa, umowy śmieciowe i największą w Europie wielkość pracowników wykonujących pracę na czas określony, która jest pracą niewolniczą w nowym wydaniu. Wskazywano na brak realizacji konwencji nr 168 w sprawie ochrony od bezrobocia, czy konwencji nr 102 i 67 w kwestii zrzeszania się w związkach zawodowych. Mówiono także o braku strony pracodawcy w sporach zbiorowych pracy, jako przykład podając grupę zawodową nauczycieli.

Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka mówił o kryzysie dialogu społecznego, jego przyczynach tj. niewykonywaniu porozumień zawartych w ramach Komisji Trójstronnej dając przykład z płacą minimalną. Wskazał na niechęć strony rządowej i premier Ewy Kopacz do rzeczywistego dialogu społecznego. Poprosił dyrektora generalnego MOP o interwencję w tej kwestii podczas rozmów z przedstawicielami polskiego rządu. Podkreślił, że w grudniu 2014 r. zostanie przedłożony wspólny projekt partnerów społecznych ? pracodawców i związków zawodowych, dotyczący zasad funkcjonowania nowej formuły instytucjonalnej dialogu społecznego w Polsce na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Wyjaśniał zaproszonym gościom z MOP kwestie świadczeń socjalnych, wieku emerytalnego, pracy tymczasowej i braku związków zawodowych w korporacjach międzynarodowych wykonujących działalność gospodarczą w Polsce. Podkreślił także nadreprezentację pracodawców w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, co odbija się niekorzystnie na sytuacji pracowników w Polsce.

Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka podkreślił, że ustawa o Komisji Trójstronnej się już przeżyła i musi ulec zmianie. Związki zawodowe w Polsce chcą rzeczywistego dialogu i uczciwego traktowania, a nie tylko informowania. Ważne jest dotrzymywania słowa przez partnerów, co odzwierciedla kulturę dialogu, a czego pracodawcy i rząd nie rozumieją.

Podsumowują spotkanie Guy Ryder podziękował za wszystkie uwagi związkom zawodowym. Wskazal na duży kontrast pomiędzy wizerunkiem Polski za granicą, jako kraju sukcesu i wzrostu gospodarczego, a faktycznymi stosunkami pracy. Wskazał, że emigracja ludzi jest pozytywnym i rozwijającym zjawiskiem, jednakże nie powinno być przymusu emigrowania, jak jest w Polsce. Uważa także, że dialog bez treści nie ma sensu i nie wystarczą dobre intencje, dlatego prosi o wnioski co MOP może dla dialogu w Polsce zrobić.

Krzysztof Małecki

Źródło: http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6251:spotkanie-z-dyrektorem-generalnym-mop&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12