IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych

W 9 stycznia 2014r. Przewodniczący Dariusz Trzcionka uczestniczył w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do spraw energetyki i surowców energetycznych. Na posiedzeniu przekazane zostały informacja Ministra Gospodarki o udziale górnictwa węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski, informacja ministra gospodarki o zamierzeniach rządu dotyczących restrukturyzacji kopalni węgla kamiennego, plany rozwoju Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. W trakcie posiedzenia informacje przedstawiali Minister Gospodarki, Prezes Kompanii Węglowej, Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego.

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki odnosił się do dostępnych zasobów węgla, które się kurczą z upływem lat oraz mogą mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie branży. Według niego wszystkie obecne plany opierają się na obecnej wiedzy w tym zakresie oraz na przewidywaniu trendów. Jak pokazują doświadczenia z przeszłości związane z rewolucją łupkową w USA nie każdy z planów wpisuje się w obecne realia. To co jest dla niego obecnie ważne to racjonalizacji kasztów działalności Spółek węglowych do nowych realiów.

Posiedzenie Komisji mocno zdominowały problemy Kompani Węglowej S.A. Z wypowiedzi Prezesa Kompani Węglowej S.A. wynikało, że Spółka zamierza utrzymać wszystkie obecne gwarancje zatrudnienia zawarte ze stroną społeczną. Kompania Węglowa wobec strat planuje jednak przeprowadzenie racjonalizacji zatrudnienia o około 1000 pracowników zgodnie z zaleceniami i wnioskami z audytu zewnętrznego oraz w tym zakresie poszukuje obecnie najlepszych rozwiązań. Obecne zatrudnienie pracowników administracyjnych jest większe niż w pozostałych spółkach i z tego powodu oni będą objęci redukcją. Prezes potwierdził  też plany inwestycji w nową elektrownię węglową na Śląsku oraz plany budowy kopalni w zagłębiu lubelskim, na terenach gdzie prowadzone jest obecnie rozpoznanie zasobów złóż węgla. Kompania Węglowa w nowej kopalni chce wydobywać 5 mln ton w węgla oraz zatrudnić 2000 nowych pracowników. Prezes zauważył, że są kopalnie w strukturze KW S.A., które od 10 lat przynoszą wysokie zyski oraz są też takie, które od 10 lat przynoszą straty. Wiele kopalń ma duże zagrożenia metanowe co zwiększa koszty i ogranicza wielkość wydobycia. Według Prezesa sprzedaż KWK ?Knurów – Szczygłowice” nastąpi dlatego, że to właśnie na tą kopalnie została złożona oferta zakupu. Kopalnia przejęta zostanie przez firmę, która ma środki na inwestycje w tym zakładzie. Środków takich nie ma obecnie KW S.A., której obecne inwestycje są o połowę mniejsze niż w pozostałych Spółkach. Decyzję ostateczną w tej sprawie podejmie właściciel. Połączenia Kopalń są potrzebne aby doszło do racjonalizacji kosztowej w tych zakładach. Prezes poinformował też, że eksport polskiego węgla drogą lądową jest opłacalny, np. do Niemiec i Austrii, natomiast nieopłacalny jest eksport drogą morską. Z tego powodu KW S.A. chce wprowadzić nowe strefowe taryfikatory cen. Co do zwałów węgla nie ma możliwości eksportu tego surowca ze względu na jego parametry. Obecnie KW S.A. chce zwiększenia wydajności kompleksów ścianowych a by to zostało przeprowadzone skutecznie potrzeba w tym celu większej elastyczności pracowników. Obecnie KW S.A. ma najgorszej jakości zasoby węgla wśród polskich spółek, a kryzys na rynku i spadki cen wymuszają wprowadzenia nowych rozwiązań. Zmiana sytuacji rynkowej – przesunięcia zapotrzebowania węgla przez energetykę na węgiel brunatny oraz zwiększenie produkcji energii z tego surowca powoduje obecne trudności i powstawanie dużych zwałów węgla kamiennego. Co do płynności KW S.A., to z informacji prezesa wynikało, że obecnie są jedynie trudności z terminem wypłaty 14 pensji, i ta sprawa poddawana jest obecnie negocjacjom ze stroną społeczną. Są oczywiste trudności ze sfinansowaniem inwestycji w nową kopalnie – jak powiedział Prezes, KW SA nie ma obecnie wolnych środków na ten cel.

Prof. M. Kaliski poinformował, że Ministerstwo Gospodarki śledzi od lat na bieżąco import węgla. Według niego obecnie główny kierunek importu jest ze wschodu – z Rosji, i według analiz węgla z importu to jest on lepszy jakościowo i droższy od polskiego, a obecne działania Ministerstwa Gospodarki polegają na zwiększeniu atrakcyjności polskiego węgla wobec tego importowanego.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. to obecnie 5 kopalń i koksownie w Dąbrowie Górniczej, Zabrzu i Wałbrzychu. Planowana jest przez Spółkę budowa koksowni w Radlinie i modernizacje oraz inwestycje w nowe bloki koksownicze w obecnych lokalizacjach. Będą też inwestycje w utylizację węgla gorszej jakości – mułów węglowych – poprzez budowę nowych dedykowanych bloków energetycznych, głównie w Jastrzębiu. Obecne inwestycje nie będą zwiększać produkcji koksu, gdyż obecnie rynek nie potrzebuje większej ilości tego surowca. Będą też nowe instalacje i rozwój działalności chemicznej spółki, choć Spółka koncentruje się w dalszym ciągu na działalności wydobywczej. W ocenie Prezesa J.Zagórowskiego węgiel koksowniczy jest poszukiwany w Europie, i tu Spółka nie ma problemu ze zbytem. Ceny węgla koksowniczego są obecnie o 50% niższa niż w latach wcześniejszych i dlatego Spółka podejmuje działania zmierzające do dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej. Spółka miała na zwałach około 1.2 mln ton węgla ale po pewnych działaniach wielkości rezerw węgla zmniejszyły się do 600 tys. ton węgla. Ta rezerwa jest czysto technologiczna w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji koksowniczej w Spółce. Spółka ma rezerwy finansowe i możliwości pozyskania środków na rynku, chce przejąć Kopalnię ?Knurów-Szczygłowice” od KW S.A. ze względu na perspektywy dostępu do obecnych pokładów węgla w koncesjach tej Kopalni oraz ze względu na sąsiedztwo zasobów węgla po zlikwidowanej w 2000 roku kopalni węgla ?Dębieńsko”. Mimo przeprowadzenia przez JSW S.A. rozeznania zakupów inwestycyjnych za granicą, Spółka zdecydowała, że inwestycje zostaną pozostawione w Polsce.

Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. określił, że w Spółce wydobycie wynosiło ponad 11 mln ton, natomiast wzrosły zapasy węgla na koniec roku i obecnie stanowią 1,3 mln ton, ze względu na nie podstawienie wagonów przez Spółkę PKP Cargo i nieodebranie zamówionego węgla. Wynik finansowy netto Spółki wynosił na koniec roku 43 mln. zł zysku. Spółka zakłada niewielki spadek wydobycia węgla w 2014r. ze względu na stan zapasów węgla na zwałach oraz spadek cen węgla ze względu na negocjacje z energetyką. Prezes zakłada stadek stanu zatrudnienia do stanu 16.410 osób na koniec tego roku. Będą to jedynie naturalne odejścia pracowników na emerytury i renty, natomiast przyjęcia będą dotyczyć uczniów szkół górniczych (5 klas), z którymi Spółka ma podpisane umowy oraz absolwentów szkół wyższych. Spółka zamierza pozyskać nowe rejony wydobywcze, tj. obszar Jan Kanty dla Kopalni ?Kazimierz Julisz” i pokład tzw. 500 (?Boże Dary”) dla Kopalni ?Murcki-Stasic”. Prezes wspomniał, że tworzone jest Centrum Usług Górniczych (odmetanowanie, profilaktyka przeciwpożarowa i in.). Kopalnia ?Murcki – Stasic” i Kopalnia ?Wesoła” to kopalnie rozwojowe dla Spółki, gdzie planowane są nowe inwestycje i modernizacje zakładów. Spółka zakłada rozpoczęcie wydobycia z pokładów zalegających poniżej 1200 metrów pod ziemią. Obszar działania obejmuje tereny wysoko zurbanizowane. Działające  Centrum Usług Wspólnych – przejmować będzie działania administracji i księgowości Spółki. Nakłady inwestycyjne Spółki wymagać będą zewnętrznego finansowania w najbliższych latach na poziomie ponad 1 mld zł.

Pełny materiał informacyjny z posiedzenia Komisji pod poniższym adresem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=990A859DBDE1A42AC1257C46003E9194