Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Pierwsze posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

W dniu 16 września 2015 roku w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży, który jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwszym punktem spotkania było oficjalne wręczenie nominacji dla członków zespołu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka Kamysza. W imieniu Forum Związków Zawodowych nominację do Zespołu otrzymała Przewodnicząca Komisji Młodych Wioletta Janoszka.

W dalszej części spotkania członkowie Zespołu wysłuchali prezentacji przygotowanych przez poszczególne instytucje realizujące Gwarancje dla młodzieży na temat aktualnego stanu wdrażania tej inicjatywy i omówili kwestie bieżące związane z realizacją Gwarancji dla młodzieży.

Pierwsza prezentacja w zakresie działań powiatowych urzędów pracy poprowadził przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy MPiPS, następnie przedstawiciel Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy i Bank Gospodarstwa Krajowego. W dalszej części prezentację przedstawił przedstawiciel Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie konkursów na szczeblu centralnym, a następnie omówiono poszczególne etapy konkursów na szczeblu regionalnym. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury przedstawił informację o zabezpieczeniu środków na realizację zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z §3 zarządzenia nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży (Dz.U. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2015r., poz.29), Przewodniczącym Zespołu został Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pan Jacek Męcina.

Do zadań Zespołu należy:

  • opiniowanie działań podejmowanych w ramach Gwarancji dla młodzieży;
  • wypracowywanie rekomendacji w zakresie działań promocyjnych w ramach Gwarancji dla młodzieży;
  • upowszechnianie i promowanie działań w ramach Gwarancji dla młodzieży;
  • proponowanie rozwiązań w zakresie realizacji Gwarancji dla młodzieży;
  • opiniowanie sprawozdań z realizacji Gwarancji dla młodzieży;

Program Gwarancje dla młodzieży jest odpowiedzią na bardzo wysoką stopę bezrobocia wśród osób młodych. Powołanie Zespołu monitorującego jest inicjatywą osób młodych, mającą na celu włączenie do działania wszystkich grup interesariuszy rynku pracy. Oprócz działań interwencyjnych zespół ma za zadanie pomagać młodym w starcie na rynku pracy, a także promować wszelkie działania w tym zakresie.

Wioletta Janoszka