Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

RDS o uchyleniu przepisów ustawy o wygaszaniu emerytur pomostowych

Dnia 16 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Głównym przedmiotem posiedzenie była dyskusja dotycząca uchylenia przepisów ustawy o wygaszaniu emerytur pomostowych. FZZ reprezentował Pan Waldemar Lutkowski.

P. Izabela Tomczyk (Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS) przedstawiła wnioski z informacji ZUS przesłanej  członkom Zespołu ? o ubezpieczonych wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za lata 2010-2019.

Prace w szczególnych warunkach są to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwały uszczerbek zdrowia. Są wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki medycznej i organizacyjnej stawiają przed pracownikami wymagania, które przekraczają  ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Płatnik składek przekazuje do ZUS informację o pracowniku, za którego był obowiązany opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W przedstawionym dokumencie w 2010 r. było 7.500  płatników, którzy złożyli dokumenty za 312,4 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, natomiast w 2019 r. dokument złożyło 8.500. płatników za 317,0 tys. pracowników. Wśród osób, za które płatnicy złożyli dokument za 2019 r. przeważali mężczyźni stanowiąc 74,1%. Największą grupę stanowili pracownicy wykonujący prace kierowców w transporcie publicznym a także pracownicy wykonujący prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii  w warunkach ostrego dyżuru.

W kolejnej części spotkania dyskutowano o możliwości zmiany przepisów ustawy i trybie dalszej pracy zespołu. Organizacje związkowe (w tym Forum Związków Zawodowych) opowiadają się za likwidacją zapisów ustawy mówiących o wygaszającym charakterze emerytur pomostowych. Na  ostatnim posiedzeniu ZP ustalono podjęcie, przez grupę roboczą, prac w celu wypracowania rozwiązań dotyczących emerytur pomostowych. Ustalono również, że w skład grupy roboczej wejdą także przedstawiciele ZUS i CIOP. Zespół oczekuje na zgłoszenia przedstawicieli tych organizacji, które nie wskazały jeszcze osób do prac grupy roboczej.

Informacja za Forum Związków Zawodowych:

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych