Wyrazy solidarności z …

Porozumienie Związków Zaw…

Wyrazy solidarności z …

Porozumienie Związków Zaw…

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt…

Pomoc medyczna dla Ukr…

Informujemy naszych sympa…

Spotykanie dotyczące F…

W dniu 16 marca 2021 r. o…

Spotkanie z przedstawi…

W dniu 15 marca 2022r. od…

KADRA wnosi o spotkani…

Porozumienie Związków Zaw…

Dodatkowe Wsparcie dla…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Informacja o projekcie

Kompetentny związkowiec

– jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.0 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWER.02.20.00-00-0002/18-00 zawartej w dniu 29 kwietnia 2019r. w Warszawie.

Projekt zakłada wsparcie dla łącznie 180 przedstawicieli i pracowników związków zawodowych należących do Forum Związków Zawodowych i Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” w obszarze rozwoju ich kompetencji poprzez przeprowadzenie indywidualnych analiz ich potrzeb rozwojowych, przygotowanie na ich podstawie seminariów i szkoleń pozwalającymi na zwiększenie ich udziału w dialogu społecznym w Polsce. Realizacja projektu poprzez badania, analizy opinii przedstawicieli związków zawodowych pozwoli przygotować stanowiska dotykające horyzontalnych problemów (globalnych trendów), które przebudują rynek pracy.

W projekcie zakładamy m.in.:

 • przeprowadzenie analiz potrzeb rozwojowych 200 pracowników i przedstawicieli związków zawodowych należących do FZZ i KADRA,
 • przeprowadzenie analiz w zakresie 5 problemów horyzontalnych przebudowujących rynek pracy,
 • zagregowanie informacji o potrzebach rozwojowych 200 pracowników i przedstawicieli związków zawodowych,
 • podjęcie działań upowszechniających i wdrożeniowych,
 • podjęcie działań interwencyjnych w instytucjach dialogu społecznego.

Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na wzrost kompetencji 162 pracowników i przedstawicieli związków zawodowych należących do FZZ i PZZ „KADRA”. Opracowane raporty i przeprowadzone analizy będą służyć pomocą przedstawicielom związków zawodowych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego. Dzięki projektowi wykorzystamy wsparcie dla partnerów społecznych aby lepiej wesprzeć realizację działań wspierających poprawę kształcenia zawodowego i systemu kształcenia przez całe życie.

Wartość dodana projektu:

 • nabycie kompetencji przez FZZ i KADRA w zakresie zmian zachodzących na rynku pracy, w tym prowadzenie analiz i przygotowanie planów rozwiązań,
 • wzrost samodzielności FZZ i KADRA we wspieraniu swoich przedstawicieli w instytucjach dialogu społecznego,
 • wzrost pozytywnego odbioru FZZ i KADRA jako merytorycznego partnera społecznego,
 • wzrost skuteczności pracy związkowców z FZZ i KADRA,
 • wzrost wiedzy o sposobach negocjacji, pomocy dla pracowników i działań odpowiedzialnego związku zawodowego na poziomie przedsiębiorstw, lokalnym, regionalnym ikrajowym,
 • analiza stanu w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn.

PZZ „KADRA” i FZZ skupią się zwiększeniu kompetencji związkowców i na problemach dotykających zatrudniania, szkoleń zawodowych, edukacji w miejscu pracy poprawiających sytuację pracowników. Projekt będzie odpowiadał na wyzwania zmian przebudowujących rynek pracy: globalizacja, cyfryzacja, automatyzacja, demografia i dekarbonizacja.