Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Informacja o projekcie

Kompetentny związkowiec

– jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.0 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWER.02.20.00-00-0002/18-00 zawartej w dniu 29 kwietnia 2019r. w Warszawie.

Projekt zakłada wsparcie dla łącznie 180 przedstawicieli i pracowników związków zawodowych należących do Forum Związków Zawodowych i Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” w obszarze rozwoju ich kompetencji poprzez przeprowadzenie indywidualnych analiz ich potrzeb rozwojowych, przygotowanie na ich podstawie seminariów i szkoleń pozwalającymi na zwiększenie ich udziału w dialogu społecznym w Polsce. Realizacja projektu poprzez badania, analizy opinii przedstawicieli związków zawodowych pozwoli przygotować stanowiska dotykające horyzontalnych problemów (globalnych trendów), które przebudują rynek pracy.

W projekcie zakładamy m.in.:

 • przeprowadzenie analiz potrzeb rozwojowych 200 pracowników i przedstawicieli związków zawodowych należących do FZZ i KADRA,
 • przeprowadzenie analiz w zakresie 5 problemów horyzontalnych przebudowujących rynek pracy,
 • zagregowanie informacji o potrzebach rozwojowych 200 pracowników i przedstawicieli związków zawodowych,
 • podjęcie działań upowszechniających i wdrożeniowych,
 • podjęcie działań interwencyjnych w instytucjach dialogu społecznego.

Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na wzrost kompetencji 162 pracowników i przedstawicieli związków zawodowych należących do FZZ i PZZ „KADRA”. Opracowane raporty i przeprowadzone analizy będą służyć pomocą przedstawicielom związków zawodowych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego. Dzięki projektowi wykorzystamy wsparcie dla partnerów społecznych aby lepiej wesprzeć realizację działań wspierających poprawę kształcenia zawodowego i systemu kształcenia przez całe życie.

Wartość dodana projektu:

 • nabycie kompetencji przez FZZ i KADRA w zakresie zmian zachodzących na rynku pracy, w tym prowadzenie analiz i przygotowanie planów rozwiązań,
 • wzrost samodzielności FZZ i KADRA we wspieraniu swoich przedstawicieli w instytucjach dialogu społecznego,
 • wzrost pozytywnego odbioru FZZ i KADRA jako merytorycznego partnera społecznego,
 • wzrost skuteczności pracy związkowców z FZZ i KADRA,
 • wzrost wiedzy o sposobach negocjacji, pomocy dla pracowników i działań odpowiedzialnego związku zawodowego na poziomie przedsiębiorstw, lokalnym, regionalnym ikrajowym,
 • analiza stanu w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn.

PZZ „KADRA” i FZZ skupią się zwiększeniu kompetencji związkowców i na problemach dotykających zatrudniania, szkoleń zawodowych, edukacji w miejscu pracy poprawiających sytuację pracowników. Projekt będzie odpowiadał na wyzwania zmian przebudowujących rynek pracy: globalizacja, cyfryzacja, automatyzacja, demografia i dekarbonizacja.