IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO – Z UDZIAŁEM PREMIER, MARSZAŁKÓW SEJMU I SENATU

14 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem szefa RDS Piotra Dudy, z udziałem Premier Beaty Szydło, Marszałków Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz Senatu Stanisława Karczewskiego.

Piotr Duda przypomniał na wstępie o zawieszeniu prac w Trójstronnej Komisji przez związki zawodowe i licznych protestach ulicznych, które miały miejsce potem. Zaznaczył, że nikt wówczas nie mówił o łamaniu Konstytucji przez stronę rządową, choć np. łamanie jej art. 20 mówiącego o dialogu społecznym było oczywiste. Wyraził nadzieję, że więcej takie uliczne marsze związków zawodowych nie będą już potrzebne, że rozpoczniemy nowy etap dialogu przy – stole negocjacyjnym. Jak powiedział, wierzymy, że RDS nie będzie już tylko pocztą przyjmującą rządowe informacje, ale miejscem faktycznej debaty dla dobra obywateli i Państwa. Mówił o potrzebie jak najszybszego uruchomienia dialogu branżowego i systemowego, do którego powołana jest Rada.

Premier Beata Szydło mówiła, że Polacy chcą dialogu i, że na taki dialog sobie zasłużyli. Dodała, że dobrze, iż nowa ustawa o RDS zaprasza wszystkich do stołu rozmów, ale istotne jest teraz, by umieć z tego zaproszenia skorzystać, żeby przyjęte uzgodnienia były wprowadzane w życie. Podkreśliła, że Rząd jest gotowy na krytykę swoich działań i chce z niej korzystać, chce wsłuchiwać się w dyskusję partnerów społecznych. Przypomniała, że Rząd umówił się z obywatelami na konkretne zmiany dotyczące np. wynagrodzeń czy rynku pracy i o tym chce w dialogu rozmawiać.

?Trzeba mówić, słuchać i wyciągać wnioski, żeby powstawały z tego dobre rozwiązania. Wierzę, że to forum wypracuje dobre rozwiązania dla pracowników i gospodarki? ? powiedziała premier.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zauważył, że istnieje powszechne oczekiwanie, że także Parlament zaangażuje się w dialog społeczny. Poinformował, że już zalecił, by komisje sejmowe częściej spotykały się z partnerami i członkami RDS.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przypomniał, że dialog, mimo jego deficytu przez ostatnie 2,5 roku, funkcjonował jednak w różnych formach. Dziś zostaje wznowiony jako dialog trójstronny i wypracowane w nim rozwiązania z pewnością będą dowodem na dbałość o interesy Polski i Polaków. Pogratulował członkom Rady entuzjazmu i zapału do pracy.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wiceprzewodnicząca RDS Elżbieta Rafalska powiedziała, że liczy na prawdziwy dialog, na debaty, ale także na dzielenie się współodpowiedzialnością, doświadczeniem partnerów i ich wiedzą.

?Mam nadzieję, że w Radzie będą wnoszone dobre pomysły, które nie będą odrzucane tylko dlatego, że wniosła je nie ta strona, która jest akurat właściwa? ? powiedziała. Podkreśliła znaczenie zasad: równowagi stron, kompromisu, zaufania, które muszą przyświecać dialogowi.

W dalszej kolejności krótkie wystąpienia wygłosili szefowie organizacji wchodzących w skład RDS: prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, przewodniczący OPZZ Jan Guz, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, członek Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? Henryk Nakonieczny, wiceprezes BCC Wojciech Warski, wiceprzewodniczący FZZ Stanisław Stolorz, prezes ZRP Jerzy Bartnik.

Wiceprzewodniczący Forum przypomniał rolę w staraniach o przywrócenie dialogu społecznego śp. Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałki; podziękował za pilotowanie przyjęcia ustawy o RDS przez byłego ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zaznaczył, że przed nami wiele obszarów, w których trzeba przeprowadzić reformy; problemów, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć: od spraw społecznych po kwestie gospodarcze, jak chociażby reforma ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, energetyka, transport, górnictwo. Zaznaczył, że nowe rozwiązania ustawy o RDS dopuszczają udział w jej pracach ekspertów tak, by rozmowy były merytoryczne, by tworzyć wielki okrągły stół.

?Mam nadzieję, że działania Rady będą utrzymywane w duchu prawdziwego dialogu, co tak dobrze zostało rozpoczęte na etapie tworzenia i doprowadzenia do uchwalenia tej nowoczesnej ustawy? ? podsumował.

W drugiej części Posiedzenia Plenarnego podjęto tematy merytoryczne. Na początek jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawach: liczby przedstawicieli organizacji w RDS, kolejności przewodniczenia Radzie, regulaminu Rady i jej Biura, powołania stałych zespołów problemowych oraz zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych. Następnie przedstawiciel Konfederacji Lewiatan omówił problematykę zamówień publicznych wskazując niezbędny zakres nowelizacji przepisów w tym zakresie. Kolejnym punktem było odniesienie się w dyskusji do: opinii NSZZ ?Solidarność? w sprawie zgodności z Konstytucją rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; potrzeby reformy edukacji i dialogu w tym zakresie; konieczności wykorzystania środków unijnych do końca bieżącego roku i przyśpieszenia związanych z tym działań legislacyjnych.

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Stanisław Stolorz, Lucyna Dargiewicz, Dariusz Trzcionka, Marek Mnich, Mariusz Tyl, członek Prezydium FZZ Zygmunt Mierzejewski oraz sekretarz RDS Anna Grabowska.

Przed Posiedzeniem Plenarnym odbyło się Prezydium RDS, w którym FZZ reprezentowali Stanisław Stolorz i Anna Grabowska. Prezydium zdecydowało m.in. o nie powoływaniu zespołu doraźnego ds. ochrony zdrowia. Przyjęto natomiast, że w ramach zespołu ds. usług publicznych zostaną powołane dwa podzespoły zajmujące się: ochroną zdrowia oraz oświatą. Ustalono także, iż wszelkie sprawy merytoryczne będą najpierw kierowane do zespołów problemowych, a dopiero potem do Prezydium i do Rady. Droga ta będzie mogła być skrócona jedynie w wypadkach nadzwyczajnych, w sprawach nie cierpiących zwłoki. Członkowie Prezydium omówili wnioski związane z ustawami o zamówieniach publicznych, swobodzie działalności gospodarczej, zmianach w emeryturach, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, minimalnym wynagrodzeniu. Uzgodniono, że będę one przedmiotem dyskusji w odpowiednich zespołach problemowych RDS.

A.G.

Źródło: fzz.org.pl